Kognitionspsykologi 1 - grunder och teorier, 7.5 hp

Introduction to Cognitive Psychology, 7.5 credits

735G74

Huvudområde

Psykologi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Felix Koch

Kursansvarig

Felix Koch

Studierektor eller motsvarande

Örjan Dahlström
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7YPU Psykologprogrammet 1 (HT 2023) 202349-202403 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Psykologi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1N

Kursen ges för

  • Psykologprogrammet

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2
samt
Matematik 2a/2b/2c eller Matematik B

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • som testledare tillämpa relevanta kognitionspsykologiska tester på testperson
  • tillämpa kunskaper inom kognitiv psykologi som är relevanta för psykologyrket
  • tillämpa kognitionspsykologiska begrepp, teorier och empiriska fynd på sitt eget lärande
  • muntligt och skriftligt kritiskt granska och reflektera kring hur kognitionspsykologiska begrepp, teorier och empiriska fynd har tillkommit, utvecklats och förändrats
  • söka kunskap och demonstrera kritiskt förhållningsätt  i valet av vetenskaplig litteratur rörande kognitionspsykologi.

Kursinnehåll

I kursen ingår praktisk tillämpning av kognitionspsykologiska test genom experimentell metodik. Kursen behandlar grundläggande kunskaper om hur människan tar emot, tolkar, bearbetar, lagrar och använda information från omvärlden. Vidare ges förutsättningar för att skapa sig en översikt över de dominerande teorierna och empiriska fynden inom kognitionspsykologin.

Undervisnings- och arbetsformer

En stor del av kursen ägnas åt basgruppsarbete. Övriga lärandeaktiviteter är i form av föreläsningar, seminarier, experiment- och inlämningsuppgifter. Utöver detta ska den studerande arbeta med självstudier, enskilt och i grupp.

Examination

Skriftlig enskild tentamen, obligatoriska övnings-/inlämningsuppgifter samt aktivt deltagande i basgruppsarbetet. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
TENT Tentamen 5.5 hp U, G, VG
EXAM Experiment 1 hp U, G
BASG Basgrupp 1 hp U, G
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.