Klinisk psykologi 1 - Personlighetspsykologi, 7.5 hp

Theories of Personality, 7.5 credits

735G75

Huvudområde

Psykologi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Örn Kolbeinsson

Kursansvarig

Örn Kolbeinsson

Studierektor eller motsvarande

Örjan Dahlström
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7YPU Psykologprogrammet 2 (VT 2023) 202314-202318 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Psykologi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Psykologprogrammet

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs att den studerande ska vara antagen till Psykologprogrammet i Linköping.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande på en grundläggande nivå kunna:

  • genomföra psykologisk testning och bedömning relevant för personlighetspsykologi 
  • redogöra för bedömning av personlighet i olika psykologiska praktiker 
  • relatera sin egen personlighetsbedömning till sina personliga mål av betydelse för yrkesutövning och yrkesroll
  • redogöra för mätmetoder och centrala frågeställningar i personlighetsforskning
  • redogöra för centrala personlighetsteorier och deras framväxt i psykologisk teoribildning
  • redogöra för och kritiskt reflektera kring de olika personlighetsteoriernas vetenskapliga förankring och grundsyn
  • redogöra för centrala frågor inom det personlighetsteoretiska fältet utifrån ett intersektionellt perspektiv
  • söka kunskap och förhålla sig kritiskt i valet av vetenskaplig litteratur rörande personlighetspsykologi.

Kursinnehåll

Kursen är en introduktion till klinisk psykologi och övriga områden inom psykologi där personlighetspsykologin äger relevans. Kursen innehåller praktiskt genomförande av personlighetstest. Kursen behandlar centrala teoretiska perspektiv på personlighet. De olika perspektiven kommer att behandlas utifrån aspekter som t ex vetenskaplig förankring, människosyn, syn på utveckling, förändring, normalitet och avvikelse samt tillämpbarhet och relevans i forskning respektive kliniska sammanhang. Teorierna belyses ur ett intersektionellt perspektiv. Kursen berör också moment som mätmetoder inom både personlighetsforskning och i kliniska sammanhang, där personlighetsbedömningar är aktuella. 

Undervisnings- och arbetsformer

En stor del av kursen ägnas åt basgruppsarbete. Övriga lärandeaktiviteter är i form av föreläsningar, seminarier, övnings- samt inlämningsuppgifter. Utöver detta ska den studerande arbeta med självstudier enskilt och i grupp.

Examination

Skriftlig individuell tentamen, obligatoriska inlämningsuppgifter samt aktivt deltagande i basgruppsarbetet. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
TENT Tentamen 6 hp U, G, VG
TEST Testmoment 0.5 hp U, G
BASG Basgrupp 1 hp U, G
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.