Verksamhetsförlagd utbildning: auskultation och studiebesök, 7.5 hp

Clinical Training: observation and study, 7.5 credits

735G76

Huvudområde

Psykologi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Ali Sarkohi

Kursansvarig

Ali Sarkohi

Studierektor eller motsvarande

Örjan Dahlström
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7YPU Psykologprogrammet 2 (VT 2024) 202419-202423 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Psykologi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1F

Kursen ges för

 • Psykologprogrammet

Förkunskapskrav

 • Grundläggande behörighet på grundnivå
  samt
  Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2
  samt
  Matematik 2a/2b/2c eller Matematik B
  samt
 • 15 hp godkända från termin 1 på Psykologprogrammet

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • redogöra för hur psykologisk yrkesverksamhet och psykologers arbetsmetoder (t ex testmetod, samtalsmetod) kommer till nytta för tredje part
 • exemplifiera hur psykologisk teori och empiri tillämpas inom psykologisk verksamhet
 • reflektera kring och redogöra för psykologrollen och sitt eget yrkesval
 • reflektera kring och redogöra för etiska och juridiska spörsmål som psykologer ställs inför i sitt yrkesutövande
 • beskriva hälso- och sjukvårdens samt socialtjänstens uppdrag 
 • förklara grunderna för evidensbaserad verksamhet
 • identifiera kommunikationsmönster i en grupp och förklara hur dessa påverkar grupprocessen
 • diskutera betydelsen av att i den kommande professionen ha en helhetssyn på människan och hennes hälsa 
 • reflektera över egna värderingar utifrån ett mångfaldsperspektiv
 • beskriva konsekvenser av etiska ställningstaganden baserat på etiska principer, lagar och evidens.

Kursinnehåll

Kursen förbereder psykologstudenterna inför eget patientarbete under klinisk handledning (T6-8) samt den kommande fördjupande verksamhetsförlagda utbildningen (T9). Det programspecifika innehållet behandlar kunskaper om psykologisk yrkesverksamhet på en grundläggande nivå. Särskild fokus kommer att läggas på psykologers arbetsmetoder som t ex utredning, bedömning och behandling. Kursen samläses delvis med program på den medicinska fakulteten. Det interprofessionella innehållet behandlar bland annat lagstiftningen inom hälso-och sjukvård och socialtjänst, kunskapssyn inom evidensbaserad verksamhet, salutogent förhållningssätt, etik och moral, samt mångfaldsbegreppet utifrån diskrimineringsgrunderna.

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen läses parallellt med andra kurser på termin två. Den programspecifika delen av kursen utgörs av studiebesök på arbetsplatser hos yrkesverksamma psykologer. I kursen ingår också föreläsningar, seminarier och övnings/inlämningsuppgifter. Utöver detta ska den studerande arbeta med självstudier, enskilt och i grupp. Den interprofessionella kursdelen består av basgruppsarbete, seminarier, kommunikationsövning, föreläsningar samt skriftliga uppgifter. 

Examination

Den programspecifika kursdelen examineras genom dels obligatoriska övnings-/inlämningsuppgifter i grupp och enskilt, dels individuellt genom att en mindre rapport skall skrivas. För godkänt betyg krävs också aktiv närvaro vid arbetsplatsbesök och seminarier, samt aktivt deltagande i basgruppsarbete. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
BASG basgrupp 1 hp U, G
MUNT muntlig examination 2 hp U, G
SAMT samtal 0.5 hp U, G
RAPO rapport från studiebesök 1.5 hp U, G
TEN3 tentamen 2.5 hp U, G, VG
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.