Utvecklingspsykologi 2 - Spädbarn och förskoleålder, 7.5 hp

Developmental Psychology 2 - Infants and preschool age, 7.5 credits

735G77

Huvudområde

Psykologi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Anett Sundqvist

Kursansvarig

Anett Sundqvist

Studierektor eller motsvarande

Örjan Dahlström
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7YPU Psykologprogrammet 3 (HT 2023) 202339-202343 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Psykologi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1N

Kursen ges för

  • Psykologprogrammet

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2
samt
Matematik 2a/2b/2c eller Matematik B

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- administrera, tolka och återkoppla av psykologiska tester, muntlig såväl som skriftligt
- genomföra en psykologisk observation av ett spädbarn
-  kritiskt reflektera över kognitiv, emotionell, social och språklig utveckling under spädbarns- och förskoleåldern, muntligt såväl som skriftligt 
-  kritiskt reflektera över hur intersektionalitet påverkar den kognitiva, emotionella, sociala och språkliga utvecklingen under spädbarns- och förskoleåldern 
- kritiskt reflektera kring hur kunskapen om kognitiv, emotionell, social och språklig utveckling under spädbarns- och förskoleåldern kan tillämpas av en yrkesverksam psykolog
-  kritisk reflektera kring vetenskaplig litteratur inom ämnesområdet.

 

Kursinnehåll

I kursen introduceras och ges möjligheter till övning av kliniskt relevanta observationsmetoder samt grundläggande färdigheter gällande administration, tolkning, och återkoppling av psykologiska tester. Vidare behandlas fördjupande kunskaper om den kognitiva, emotionella, sociala och språkliga utvecklingen under spädbarns- och förskoleåldern. Även den biologiska och psykomotoriska utvecklingen belyses. 

Undervisnings- och arbetsformer

Delar av kursinnehållet kommer att behandlas vid föreläsningar. Det ingår övningar i observationsmetoder av spädbarn samt administrering av psykologisk test på barn. En stor del av kursen ägnas åt basgruppsarbete. Utöver detta ska den studerande arbeta med självstudier, enskilt och/eller i grupp.

Examination

Skriftlig individuell tentamen, obligatoriska övnings-/inlämningsuppgifter samt aktivt deltagande i basgruppsarbetet. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen. 

 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
TEST Begåvningstestnin 1 hp U, G
SEMI Seminarium 0.5 hp U, G
EXAM Tenta 5 hp U, G, VG
BASG Basgrupp 1 hp U, G
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.