Utvecklingspsykologi 3 - Skolår och tonår, 7.5 hp

Developmental Psychology 3 - Childhood and adolescence, 7.5 credits

735G78

Huvudområde

Psykologi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Examinator

Matilda Berg

Kursansvarig

Matilda Berg

Studierektor eller motsvarande

Örjan Dahlström
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7YPU Psykologprogrammet 4 (VT 2025) 202514-202518 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Psykologi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1N

Kursen ges för

  • Psykologprogrammet

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs att den studerande ska vara antagen till Psykologprogrammet vid Linköpings universitet.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande på en fördjupad nivå kunna:

- administrera, tolka och återkoppla psykologiska tester, skriftligt och muntligt

-  kritiskt reflektera över kognitiv, emotionell, social och språklig utveckling under skolår och tonår, såväl skriftligt som muntligt

- analysera och integrera socioemotionell utveckling, socialisationsprocesser, identitetsutveckling och relationsskapande

-  kritiskt reflektera över hur intersektionalitet påverkar kognitiv, emotionell, social och språklig utveckling under skolår och tonår

- kritiskt reflektera kring hur kunskap om kognitiv, emotionell, social och språklig utveckling under skolår och tonår kan tillämpas av en yrkesverksam skolpsykolog

- söka kunskap och demonstrera kritiskt förhållningsätt i valet av relevant vetenskaplig litteratur

Kursinnehåll

Kursen introducerar och ger möjligheter till övning av grundläggande färdigheter gällande administration, tolkning och återkoppling av psykologiska tester. Vidare behandlas fördjupande kunskaper om barnets socioemotionella och kognitiva utveckling.  Relationen till biologisk utveckling, men även till socialisationsprocesser, identitetsutveckling och relationsskapande, belyses. 

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, workshops med praktiska inslag för att öva på att genomföra test, tolka olika typer av testresultat, samt att sammanställa informationen och basgruppsarbete. Utöver detta ska den studerande arbeta med självstudier, enskilt och i grupp.

Examination

Skriftlig och muntlig individuell examination samt aktivt deltagande i seminarier och basgruppsarbetet. Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
TEST Testmetodik 2 hp U, G
SEMI Seminarie 0.5 hp U, G
EXA2 Examination 2 (planera och hålla en föreläsning) 1 hp U, G
EXA1 Examination 1 (hemtenta) 3 hp U, G, VG
BASG Basgrupp 1 hp U, G
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.