Utvecklingspsykologi 4 - Vuxenliv och åldrande, 7.5 hp

Developmental Psychology 4 - Adulthood and aging, 7.5 credits

735G79

Huvudområde

Psykologi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Mattias Forsblad

Kursansvarig

Mattias Forsblad

Studierektor eller motsvarande

Örjan Dahlström
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7YPU Psykologprogrammet 4 (VT 2024) 202419-202423 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Psykologi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2F

Kursen ges för

  • Psykologprogrammet

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2
samt
Matematik 2a/2b/2c eller Matematik B

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • genomföra en utökad anamnestisk intervju vilken dynamiskt undersöker utvecklingspsykologiska aspekter över en livstid
  • kritiskt reflektera kring hur kunskap om kognitiv, emotionell, social och språklig utveckling vid åldrande kan tillämpas av en yrkesverksam psykolog
  • kritiskt reflektera över kognitiv, emotionell, social och språklig utveckling under vuxenliv och åldrande, såväl muntligt och skriftligt
  • kritiskt reflektera över hur intersektionalitet påverkar kognitiv, emotionell, social och språklig utveckling under livet
  • söka kunskap och demonstrera kritiskt förhållningssätt i valet av relevant vetenskaplig litteratur 

Kursinnehåll

I kursen genomförs en utökad anamnestisk intervju vilken dynamiskt undersöker utvecklingspsykologiska aspekter över en livstid vilket ligger till grund för diagnostiserande i psykologens yrkesroll. I kursen behandlas den kognitiva, emotionella, sociala och språkliga utvecklingen under livet. Teoretiska synsätt på vuxenlivet och i ålderdomen, såsom föräldraskap, livskriser, åldrande, sorg, hälsa/sjukdom beskrivs.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av basgruppsarbete, föreläsningar, övningar samt seminarier. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Kursen examineras genom:

  • aktivt deltagande i basgruppsarbete, betygsskala: UG
  • genomförande av intervjumoment, betygsskala: UG 
  • aktivt deltagande på workshop, betygsskala: UG
  • skriftlig individuell hemtentamen, betygsskala: UV

För Godkänt slutbetyg krävs minst Godkänt på samtliga moment. För Väl godkänt krävs dessutom Väl Godkänt på den skriftliga individuella hemtentamen.

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.
 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
WORK Workshop 0.5 hp U, G
BASG Basgrupp 1 hp U, G
EXA1 Examination 5 hp U, G, VG
INTV Intervju 1 hp U, G
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.