Kognitionspsykologi 2 - Neuropsykologi och kognitiv neurovetenskap, 7.5 hp

Cognitive Psychology 2 - Neuropsychology and Cognitive Neuroscience, 7.5 credits

735G80

Huvudområde

Psykologi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Josefine Andin

Kursansvarig

Josefine Andin

Studierektor eller motsvarande

Adam Helles
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7YPU Psykologprogrammet 3 (HT 2023) 202344-202348 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Psykologi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1N

Kursen ges för

  • Psykologprogrammet

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2
samt
Matematik 2a/2b/2c eller Matematik B

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- administrera, tolka och återkoppla psykologiska tester, muntlig såväl som skriftligt
- tillämpa neuropsykologiska kunskaper på psykologiska tester
- redogöra för hur neuropsykologen arbetar och tillämpar neuropsykologisk kunskap på klienter och patienter
- redogöra för olika neurovetenskapliga metoder med särskilt fokus på hjärnavbildningstekniker
- redogöra för hjärnans och nervsystemets utveckling, uppbyggnad och funktion 
- redogöra för och reflektera kritiskt kring neuropsykologiska och neurobiologiska begrepp
- tillämpa kunskaper om neuropsykologi och neurobiologi på kognitiva funktioner med ett kritiskt förhållningssätt
- redogöra för de vanligast förekommande neuropsykologiska avvikelserna 
- kritisk reflektera kring vetenskaplig litteratur inom ämnesområdet

Kursinnehåll


En grundläggande orientering i neuropsykologens yrkesroll ges, inklusive kännedom om neuropsykologisk testning. Administrering av psykologiska tester, neuropsykologisk tolkning samt återgivning av testresultat till klienter och patienter tränas. 

I kursen behandlas grundläggande neuropsykologi och neurobiologi. Kursen behandlar hjärnans generella funktion och struktur samt vilka konsekvenser olika avvikelser kan ge. 

I kursen behandlas hjärnans och nervsystemets utveckling, struktur och funktion, inklusive neuroanatomi och nervcellernas kommunikation. Vidare ges under kursen förutsättningar för att göra relevanta kopplingar mellan hjärnans struktur och grundläggande funktioner samt till kognitiva funktioner. 

Etiskt förhållningssätt och hållbar utveckling appliceras under alla delar i kursen. 

Undervisnings- och arbetsformer

Kursinnehållet behandlas genom i första hand basgruppsarbete. Dessutom förekommer föreläsningar, seminarier och laborationer. Utöver detta förväntas den studerande ägna sig åt självstudier både teoretisk inläsning och praktisk träning i psykologspecifika färdigheter, där Testoteket är en resurs.

Examination

Aktivt deltagande i basgruppsarbete, seminarier samt laborationer. Vidare sker examination i form av individuella skriftliga och/eller muntliga prov och i form av grupparbeten där redovisning kan vara både muntlig och skriftlig. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen. 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
UPG1 Peer-wise 0.5 hp U, G
TEST Begåvningstestning 2 0.5 hp U, G
LAB1 Laboration 0.5 hp U, G
EXAM Examination 5 hp U, G, VG
BASG Basgrupp 1 hp U, G
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.