Kognitionspsykologi 3 - Tillämpning för inlärningssvårigheter, 7.5 hp

Cognitive Psychology 3 - Application for learning difficulties, 7.5 credits

735G81

Huvudområde

Psykologi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Ulf Träff

Kursansvarig

Ulf Träff

Studierektor eller motsvarande

Linda Lidman
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7YPU Psykologprogrammet 5 (HT 2024) 202439-202443 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Psykologi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2F

Kursen ges för

  • Psykologprogrammet

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2
samt
Matematik 2a/2b/2c eller Matematik B
samt
60 hp godkända från termin 1 och 2 på Psykologprogrammet

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

- muntligt såväl som skriftligt administrera psykologiska tester relevanta för utredning av inlärningssvårigheter samt tolkning och återkoppling av tester

- redogöra för hur psykologer kan arbeta och tillämpa metoder och teorier om inlärningssvårigheter

- redogöra för och kritiskt reflektera kring definitioner och förhållningssätt rörande inlärningssvårigheter

- redogöra för och kritiskt reflektera kring kognitiva begrepp centrala för inlärningssvårigheter

- redogöra för de dominerande förklaringsmodellerna avseende olika inlärningssvårigheter

- redogöra för neurofysiologiska korrelat för olika inlärningssvårigheter

- kritiskt reflektera kring vetenskaplig litteratur inom kognitiv utveckling

Kursinnehåll

Kursen innehåller praktiska kunskaper rörande administrering av psykologiska och pedagogiska tester relevanta för utredning av inlärningssvårigheter, dessutom tränas tolkning samt återgivning av testresultat. Kursen behandlar skolpsykologens yrkesroll. I kursen behandlas vidare definitioner och kognitiva förklaringsteorier om olika inlärningssvårigheter. Samsjuklighet mellan inlärningssvårigheter är ett annat ämne som behandlas. Under kursen behandlas även interventionsforskning och hjärnavbildningsforskning med fokus på olika inlärningssvårigheter. 

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av basgruppsarbete, föreläsningar, laborationer i Testoteket samt seminarier. Utöver detta ska den studerande arbeta med självstudier, enskilt och/eller i grupp.

Examination

Examination sker genom aktivt deltagande i basgruppsarbete, seminarier samt laborationer. Vidare examineras kursen via en individuell skriftlig salstentamen. Detaljerad information återfinns i studieanvisningen. 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
EXAM Tentamen 5.5 hp U, G, VG
BASG Basgrupp 1 hp U, G
SEMI Seminarier 1 hp U, G
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.