Klinisk psykologi 2 - Psykopatologi och diagnostik, 7.5 hp

Clinical psychology 2 - psychopathology and diagnosis, 7.5 credits

735G84

Huvudområde

Psykologi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Mikael Sinclair

Kursansvarig

Mikael Sinclair

Studierektor eller motsvarande

Örjan Dahlström
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7YPU Psykologprogrammet 4 (VT 2025) 202509-202513 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Psykologi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1N

Kursen ges för

  • Psykologprogrammet

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs att den studerande ska vara antagen till Psykologprogrammet i Linköping

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

- redogöra för vanligt förekommande psykiska sjukdomar och störningar hos barn, ungdomar och vuxna samt teorier och förklaringsmodeller avseende deras uppkomst och vidmakthållande på en grundläggande nivå

- beskriva medicinska och psykologiska diagnossystem samt deras teoretiska och empiriska grund

- redogöra för tillvägagångssätt vid utredning och bedömning i kliniska sammanhang

- redogöra för centrala frågor rörande diagnostik och psykopatologi utifrån ett intersektionellt perspektiv

- kunna redogöra för grundläggande behandlingsprinciper inom KBT och PDT

- med utgångspunkt från kliniska fall kunna föra diagnostiska och differentialdiagnostiska resonemang på en grundläggande nivå

- redogöra för centrala frågeställningar och forskningsdesigner inom klinisk psykologisk forskning (utfalls- och processforskning)

Kursinnehåll

Kursen är en introduktion till den kliniska psykologin i teori och praktik och har fokus på psykopatologi och diagnostik gällande barn, ungdomar och vuxna. Området belyses även ur ett intersektionellt perspektiv. Grundläggande behandlingsteorier och förklaringsmodeller utifrån företrädesvis kognitivt/inlärningsteoretiskt och psykodynamiskt/relationellt perspektiv introduceras. Kliniska psykologers arbetsredskap vid utredning och bedömning introduceras. Centrala forskningsmetoder, frågeställningar och resultat från klinisk forskning presenteras och granskas fortlöpande under kursen.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, övnings- och inlämningsuppgifter samt basgruppsarbete. Utöver detta ska den studerande arbeta med självstudier, enskilt och/eller i grupp.

Examination

Individuell skriftlig och muntlig examination via inlämningsuppgifter samt aktivt deltagande i seminarier och basgruppsarbetet. Detaljerad information om examinationen återfinns i studieanvisningen.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
STN1 Skriftlig tentamen 6 hp U, G, VG
DSMS Färdighetsträning 0.5 hp U, G
BASG Basgrupp 1 hp U, G
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.