Klinisk psykologi 3 - Förenande och särskiljande behandlingsprinciper, 7.5 hp

Clinical Psychology 3 - Overlapping and differentiating principles in clinical treatment, 7.5 credits

735G85

Huvudområde

Psykologi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Erika Viklund

Kursansvarig

Erika Viklund

Studierektor eller motsvarande

Linda Lidman
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7YPU Psykologprogrammet 5 (HT 2024) 202434-202438 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Psykologi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1N

Kursen ges för

  • Psykologprogrammet

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs att den studerande ska vara antagen till Psykologprogrammet i Linköping

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

- analysera och fatta kliniskt informerade beslut om hur psykologiska och psykoterapeutiska behandlingsupplägg för olika målgrupper och vårdnivåer kan utformas utifrån bästa möjliga tillgängliga evidens, beprövad klinisk erfarenhet samt individens behov, förutsättningar och preferenser

- redogöra för evidensbegreppet, dess framväxt och betydelse inom den kliniska psykologin

- redogöra för aktuella frågeställningar och resultat inom klinisk psykologisk forskning

- beskriva och värdera gemensamma faktorers roll som förklaring till behandlingsresultat

- beskriva och värdera behandlingsprinciper som särskiljer olika psykologiska och psykoterapeutiska behandlingsmodeller

- analysera grundläggande vetenskapliga metoder och forskningsupplägg inom psykoterapiforskningen

Kursinnehåll

Kursen ger en historisk och nutida översikt gällande skillnader och likheter mellan olika övergripande psykoterapiformer, företrädesvis psykodynamiska, kognitiva och beteendeinriktade. Under kursen läggs stor vikt vid evidensfrågan och aktuell empirisk forskning samt hur psykologiska och psykoterapeutiska behandlingsupplägg för olika målgrupper och vårdnivåer kan utformas utifrån bästa möjliga tillgängliga evidens, beprövad klinisk erfarenhet och individens behov, förutsättningar och preferenser. Kursen ger förutsättningar för att självständigt kunna värdera psykoterapilitteraturen samt hur psykoterapifrågor hanteras i offentliga sammanhang, som exempelvis riktlinjer och rekommendationer av nationell och internationell karaktär.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier samt basgruppsarbete. Utöver detta ska den studerande arbeta med självstudier, enskilt och/eller i grupp.

Examination

Individuell skriftlig och muntlig examination samt aktivt deltagande i seminarier och basgruppsarbetet. Detaljerad information om examinationen återfinns i studieanvisningen.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
BASG Basgrupp 1 hp U, G
EXA1 Examination 3 hp U, G, VG
EXA2 Examination 3.5 hp U, G
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.