Forskningsmetod 2, 7.5 hp

Research Method 2, 7.5 credits

735G86

Huvudområde

Psykologi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Per A. Andersson

Kursansvarig

Per A. Andersson

Studierektor eller motsvarande

Linda Lidman
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7YPU Psykologprogrammet 5 (HT 2024) 202444-202448 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Psykologi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2F

Kursen ges för

  • Psykologprogrammet

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2
samt
Matematik 2a/2b/2c eller Matematik B
samt
60 hp godkända från termin 1 och 2 på Psykologprogrammet

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

- redogöra för och kritiskt diskutera olika synsätt på demarkationsproblemet

- redogöra för och kritiskt diskutera centrala vetenskapsteoretiska begrepp

- identifiera och kritiskt diskutera vetenskapsteoretiska problem och ståndpunkter i relation till psykologisk begreppsbildning och metodologi

- redogöra för vetenskapsteoretiska antaganden bakom olika metoder för statistisk inferens

- utvärdera och kritiskt diskutera metoder och resultat från psykologiska vetenskapliga artiklar utifrån olika vetenskapsteoretiska perspektiv

- redogöra för och tillämpa principer för induktion respektive deduktion i psykologisk forskning

- problematisera orsaksförklaringar och värdera experimentella metoder som används för att testa orsakssamband i psykologisk forskning  

- redogöra för olika typer av validitet och reliabilitet, samt diskutera olika åtgärder för att förbättra dessa vid planering och genomförande av studier

Kursinnehåll

I kursen behandlas vetenskapsteoretiska utgångspunkter för psykologisk empirisk forskning. Kursen introducerar problem, ståndpunkter och centrala begrepp inom vetenskapsteorin, så som exempelvis sanning, kunskap, orsak, förklaring, teori och modell. Innehållet syftar till att möjliggöra integration av kunskaper från vetenskapsteori, metod och statistik för ställningstagande till forskning och vetenskap inom psykologi. Särskilt fokus läggs vid att värdera och kritiskt diskutera vanliga forskningsmetoder som används i psykologisk forskning utifrån vetenskapsteoretiska utgångspunkter. 

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisning ges i form av föreläsningar och seminarier. Dessutom ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Kursen examineras genom en individuell skriftlig tentamen, inlämningsuppgifter samt aktivt deltagande i seminarier. Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
SEMI Seminarium 2.5 hp U, G
EXAM Examination 5 hp U, G, VG
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.