Grupp- och socialpsykologi – Tillämpning, 15 hp

Group and Social Psychology – Applied knowledge, 15 credits

735G91

Huvudområde

Psykologi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Eva Hammar Chiriac, Arvid Erlandsson

Kursansvarig

Eva Hammar Chiriac, Arvid Erlandsson

Studierektor eller motsvarande

Örjan Dahlström
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7YPU Psykologprogrammet 3 (HT 2023) 202334-202408 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Psykologi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1F

Kursen ges för

  • Psykologprogrammet

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2
samt
Matematik 2a/2b/2c eller Matematik B
samt
15 hp godkända från termin 1 och 2 på Psykologprogrammet
samt
minst 10 hp godkända från kurserna 735g70 och 735g73

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

- tillämpa kunskap om hur en psykolog kan arbeta med olika typer av grupper

- tillämpa kunskap om hur psykologens förhållningssätt som konsult, handledare eller gruppledare kan anpassas efter en grupps uppgift och mål, samt olika intressenters förväntningar

- reflektera över och aktivt arbeta med sin egen roll i smågrupper, utveckla en förståelse för samt tillämpa den på den egna arbetsgruppens process och dynamik

- kritiskt reflektera över grupp- och socialpsykologiska perspektiv och teorier

- tillämpa teorier om gruppsammansättningens betydelse, dess konsekvenser för arbete och utveckling i grupper, samt för intergruppsprocesser

- tillämpa och integrera grupp- och socialpsykologiska begrepp, teorier och empiriska resultat

- syntetisera och relatera centrala grupp- och socialpsykologiska begrepp, teorier och empiriska resultat till varandra på en fördjupad nivå, samt hur dessa kan tillämpas i psykologens yrkesutövning

Kursinnehåll

Kursen behandlar grupp- och socialpsykologisk tillämpning. I kursen utvecklas den yrkesmässiga kompetens som är relevant för psykologyrket samt kunskapen att arbeta evidensbaserat med grupper. I kursen behandlas fördjupning om grupp- och socialpsykologi och hur detta kan ta sig uttryck i olika kontexter.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av basgruppsarbete, seminarier, föreläsningar och grupparbete. Studenten genomför även eget handledningsarbete samt arbete med ledarskap i gruppkonstellationer. Utöver detta ska den studerande arbeta med självstudier enskilt och i grupp.

Examination

Kursen examineras genom individuella skriftliga hemtentamina samt i grupp genom muntliga examinationer och skriftliga hementamina. Dessutom examineras aktivt deltagande i basgruppsarbetet samt genomförande av gruppdagbok och handledning av reflektionsgrupper på psykologprogrammet. Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
BGHT Basgrupp ht 1 hp U, G
BGVT basgrupp vt 1 hp U, G
EXAM Examination 4 hp U, G, VG
GRDA Gruppdagbok 2.5 hp U, G
HEMT Hemtenta 4 hp U, G, VG
INFO Infosök 0 hp D
LEDA Ledarskap 2.5 hp U, G
SEMI HBTQ-seminarium 0 hp D
SEMG Genus seminarium 0 hp D
REFL reflektion gruppdagbok 0 hp D
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.