Antropologiska perspektiv på barn och barndom, 7.5 hp

Anthropological Perspectives on Children and Childhood, 7.5 credits

736A27

Huvudområde

Barn

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Mats Andrén

Kursansvarig

Olga Anatoli Smith

Studierektor eller motsvarande

Mats Andrén
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
F7MCH Child Studies, Master´s Programme 1 (HT 2022) 202244-202248 Engelska Linköping O

Huvudområde

Barn

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1N

Kursen ges för

 • Master´s Programme in Child Studies

Förkunskapskrav

 • Kandidatexamen 180 hp inom humaniora, samhällsvetenskap eller beteendevetenskap i ett huvudområde relevant för programmet, t.ex:
  - antropologi
  - historia
  - kommunikationsstudier
  - medievetenskap
  - pedagogik
  - psykologi
  - socialt arbete
  - sociologi
  - språkstudier
  - statsvetenskap
  eller motsvarande
 • Engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå (Engelska 6)
  Undantag ges för svenska

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande på avancerad nivå kunna:

 • redogöra för grundläggande antropologiska begrepp och metoder i forskning med fokus på barn och barndom
 • beskriva och analysera på vilka sätt begrepp som barn och barndom ges olika innebörder i olika samhällen
 • tillämpa ett antropologiskt synsätt på barns livsvillkor och vardagsliv vid studiet av det egna samhället, såväl som andras
 • identifiera och redogöra för metodologiska och etiska dilemman i antropologisk och etnografisk forskning om barn

Kursinnehåll

I kursen behandlas antropologiska grundbegrepp som är av betydelse för studiet av barns livsvillkor och vardagsliv. Vidare behandlas antropologisk tvärkulturell förståelse av vad det innebär att vara barn och växa upp, bland annat i förhållande till välfärds- och utbildningsinstitutioner, samt hur förståelse av person, familj, släktskap, kamratgrupp, kropp och genus varierar och genomsyrar barns erfarenheter. Genomgående i kursen behandlas metodologiska och etiska frågor som är aktuella i antropologiska och etnografiska studier av barns livsvillkor och vardagsliv.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker på distans och består av föreläsningar, seminarier och grupparbeten. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Undervisnings- och examinationsspråk: Engelska

Examination

Kursen examineras genom:

 • individuell skriftlig uppgift, betygsskala: UG
 • individuellt skriftligt arbete, betygsskala: EC

För Godkänt (E) som slutbetyg krävs minst E på det individuella skriftliga arbetet arbetet samt Godkänt på övriga moment. Högre betyg grundas på det individuella skriftliga arbetet.

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.
 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

ECTS, EC

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för Tema
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
EXA2 Examination 5.5 hp EC
EXA1 Examination 2 hp U, G

Böcker

Brightman, Marc, Lewis, Jerome, (2017) The Anthropology of Sustainability : Beyond Development and Progress. New York : Palgrave Macmillan US : Imprint: Palgrave Macmillan, 2017

ISBN: 9781137566362, 9781137566355

https://ebookcentral.proquest.com/lib/linkoping-ebooks/detail.action?docID=4939332&query=the+anthropology+of+sustainability

Chapter 9 Hastrup, Kirsten (2017) The viability of a high arctic hunting community: A historical perspective.

DeWalt, Kathleen M. and DeWalt, Billie R. , (2002) Doing Participant Observation: Becoming an Observer. Chapter 4 in Participant observation; a guide for fieldworkers Lanham: Altamira Press.
Emerson, Robert M., Fretz, Rachel I. and Shaw, Linda L. , (1995) Writing ethnographic fieldnotes. Chicago: University of Chicago Press. Pp. 26-35 and 39-42.

Pp 26-35 and 39-42. The pages will be uploaded in Lisam. 

Estrada, Emir, (2019) Kids at work : Latinx families selling food on the streets of Los Angeles. New York : New York University Press, [2019]

ISBN: 9781479881079, 1479881074, 9781479811519, 1479811513, 9781479873708, 1479873705

https://login.e.bibl.liu.se/login?url=https://www.jstor.org/stable/10.2307/j.ctv12fw65v

Hendry, Joy, (2016) An introduction to social anthropology : sharing our worlds. Third edition. Basingstoke, Hampshire : Palgrave Macmillan, 2016.

ISBN: 9781137431547, 1137431547, 9781137431530

LeVine, Robert Alan, New, Rebecca Staples, (2008) Anthropology and child development : a cross-cultural reader. Malden, MA : Blackwell Pub., 2008. Pp. 1-7 and 11-16.

ISBN: 0631229760, 9780631229766, 0631229752, 9780631229759

Montgomery, Heather, (2011) An Introduction to Childhood. Anthropological Perspectives on Children's Lives. 1st ed. Chicester : Wiley, 2011

ISBN: 9781444358254, 9781405125901

Chapter 5 Talking, playing, and working

https://ebookcentral.proquest.com/lib/linkoping-ebooks/detail.action?docID=819396&query=an+introduction+to+childhood

Panelli, Ruth, Punch, Samantha, Robson, Elsbeth, (2007) Global perspectives on rural childhood and youth : young rural lives. New York : Routledge, c2007.

ISBN: 9780415397032

Klocker, Natascha (2007) An example of ‘thin’ agency; Child domestic workers in Tanzania. The chapter will be uploaded on Lisam. 

Sparrman, Anna, Sandin, Bengt, Sjöberg, Johanna, (2012) Situating child consumption : rethinking values and notions of children, childhood and consumption. Lund : Nordic Academic Press, 2012

ISBN: 9789185509706

The chapter will be uploaded in Lisam. Samuelsson, Tobias (2012) Not All About the Money: Children, Work, and Consumption.

Sweis, Rania Kassab, (2021) Paradoxes of care : children and global medical aid in Egypt. Stanford, California : Stanford University Press, 2021

ISBN: 9781503628649, 9781503628632

https://login.e.bibl.liu.se/login?url=http://www.degruyter.com/isbn/9781503628649

Ulturgasheva, Olga, (2012) Narrating the future in Siberia : childhood, adolescence and autobiography among young Eveny. New York : Berghahn Books, 2012.

ISBN: 0857457667, 9780857457660, 9780857457677

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=ip,uid&db=cat00115a&AN=lkp.950672&lang=sv&site=eds-live&scope=site.

Artiklar

Gallagher, Michael, Haywood, Sarah L., Jones, Manon W., Milne, Sue, Negotiating Informed Consent with Children in School-Based Research: A Critical Review. Children & Society Nov 2010, Vol. 24 Issue 6, p 471-482.
Twum-Danso Imoh, A., From the singular to the plural: Exploring diversities in contemporary childhoods in sub-Saharan Africa Childhood (Childhood, 1 August 2016, 23(3):455-468)
Warming, Hanne, Getting under their skins? Accessing young children’s perspectives through ethnographic fieldwork. Childhood (CHILDHOOD), Feb2011; 18(1): 39-53. (15p)

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.