Sociologiska perspektiv på barn och barndom, 7.5 hp

Sociological Perspectives on Children and Childhood, 7.5 credits

736A28

Huvudområde

Barn

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Yelyzaveta Hrechaniuk

Kursansvarig

Yelyzaveta Hrechaniuk

Studierektor eller motsvarande

Mats Andrén
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
F7MCH Child Studies, Master´s Programme 1 (HT 2022) 202249-202303 Engelska Linköping O

Huvudområde

Barn

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1N

Kursen ges för

 • Master´s Programme in Child Studies

Förkunskapskrav

 • Kandidatexamen 180 hp inom humaniora, samhällsvetenskap eller beteendevetenskap i ett huvudområde relevant för programmet, t.ex:
  - antropologi
  - historia
  - kommunikationsstudier
  - medievetenskap
  - pedagogik
  - psykologi
  - socialt arbete
  - sociologi
  - språkstudier
  - statsvetenskap
  eller motsvarande
 • Engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå (Engelska 6)
  Undantag ges för svenska

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande på avancerad nivå kunna:

 • redovisa olika teoretiska och metodologiska perspektiv inom barndomssociologi
 • beskriva hur fältet barndomssociologi har förändrats över tid
 • redogöra för hur barn använder sig av och formas av samhälleliga normer, strukturer och materiella förutsättningar i sitt vardagsliv
 • analysera centrala begrepp av relevans för att förstå barn och barndom

Kursinnehåll

I kursen behandlas det barndomssociologiska forskningsfältet såväl teoretiskt som metodologiskt. Ett centralt moment i kursen är förhållandet mellan barns aktörskap och samhälleliga strukturer. Vidare behandlas sätt att definiera grundläggande begrepp som bland annat barn, barnperspektiv, barns perspektiv, ålder och generation. Forskning om barns vardagsliv, villkor och relationer behandlas liksom hur dessa aspekter formas och utvecklas i förhållande till ålder, kamratgrupper och hur de är beroende av kön, klass, etnicitet etc. Forskning om barn relaterad till skola, fritid och kamratgrupper behandlas särskilt.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker på distans och består av föreläsningar, seminarier och grupparbeten. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Undervisnings- och examinationsspråk: Engelska

Examination

Kursen examineras genom:

 • individuell skriftlig uppgift, betygsskala: EC

Högre betyg grundas på den individuella skriftliga uppgiften. 

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.
 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

ECTS, EC

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för Tema
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
EXAM Examination 7.5 hp EC

Ordinarie litteratur

Böcker

Bühler-Niederberger, Doris, (2010) “Childhood Sociology in Ten Countries: Current Outcomes and Future Directions” Current Sociology, 58(2), 369-384.
Esser, Florian, Baader, Meike S, Betz, Tanja, Hungerland, Beatrice., (2011) ”Reconceptualising agency and childhood. An introduction. London: Routledge.

https://www-taylorfrancis-com.e.bibl.liu.se/books/e/9781317524410

Halldén, Gunilla , (2003) “Barnperspektiv som ideologiskt eller metodologiskt begrepp”. Pedagogisk forskning, 8(1-2), 12-23.
James, Allison, (2009) "Agency". Palgrave MacMillan

http://lib.myilibrary.com.e.bibl.liu.se/ProductDetail.aspx?id=250768

James, Allison & James, Adrian, ((2012 or more recent editions)) Key concepts in childhood studies. SAGE Publications Ltd.
James, Allison & Prout, Alan, (1997) Constructing and reconstructing childhood: contemporary issues in the sociological study of childhood London: Falmer Press, Preface to second edition, introduction and Ch 1 (p. ix – 34).

Available: http://lib.myilibrary.com.e.bibl.liu.se/ProductDetail.aspx?id=5056

Jenks, Chris, (1996) Childhood. New York: Routledge. Ch 1

https://ebookcentral.proquest.com/lib/linkoping-ebooks/detail.action?docID=214758

Kehily, Mary Jane (Ed.), (2013) Understanding Childhood: a cross-disciplinary approach. London: The Policy Press. (978-1-447-30580-4). Skim Chapter 5 as a point of departure.
Komulainen, Sirkka, (2007) “The ambiguity of the child’s ‘voice’ in social research”. Childhood, 14(1): 11-28
Lange, Anderas & Mierendorff, Johanna, (2009) "Method and methodology in childhood research". Palgrave MacMillan.

Available: http://lib.myilibrary.com.e.bibl.liu.se/ProductDetail.aspx?id=250768

Prout, Alan, (2005) The future of childhood: Towards the interdisciplinary study of children. London: Routledge Falmer. Parts of ch 3, p 59-75.
Rautio, Pauliina, (2013) “Children who carry stones in their pockets: on autotelic material practices in everyday life”. Childhood, 11(4): 394-408.
Sparrman, Anna, (2020) “Through the looking-glass: Alice and Child Studies Multiple” Childhood, 27 (1): 8-24.
Spyrou, Spyros, (2011) “The limits of children’s voices: From authenticity to critical, reflexive representation”. Childhood, 18(2): 151-165
Änggård, Eva, (2006) “Barbie princesses and dinosaur dragons: narration as a way of doing gender”. Gender and Education, 17(5): 539-553.

Övrigt

Complete bibliography can be found in Lisam's course room

Kompletterande litteratur

Böcker

Esser, Florian. (Ed.), Baader, Meike S. (Ed.), Betz, Tanja. (Ed.), Hungerland, Beatrice. (Ed.)., (2016) Reconceptualising Agency and Childhood. London: Routledge.

https://www-taylorfrancis-com.e.bibl.liu.se/books/e/9781317524410

Smith, Carmel & Greene, Sheila, (2014) Key thinkers in childhood studies. Policy Press.

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=ip,uid&db=cat00115a&AN=lkp.773839&lang=sv&site=eds-live&scope=site

Spyrou, Spyros, (2019) ”An Ontological Turn for Childhood Studies?”. Children&Society, 33: 316-323

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.