Sociologiska perspektiv på barn och barndom, 7.5 hp

Sociological Perspectives on Children and Childhood, 7.5 credits

736A28

Huvudområde

Barn

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Alex Orrmalm

Kursansvarig

Alex Orrmalm

Studierektor eller motsvarande

Mats Andrén
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
F7MCH Child Studies, Master´s Programme 1 (HT 2022) 202249-202303 Engelska Linköping O

Huvudområde

Barn

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1N

Kursen ges för

 • Master´s Programme in Child Studies

Förkunskapskrav

 • Kandidatexamen 180 hp inom humaniora, samhällsvetenskap eller beteendevetenskap i ett huvudområde relevant för programmet, t.ex:
  - antropologi
  - historia
  - kommunikationsstudier
  - medievetenskap
  - pedagogik
  - psykologi
  - socialt arbete
  - sociologi
  - språkstudier
  - statsvetenskap
  eller motsvarande
 • Engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå (Engelska 6)
  Undantag ges för svenska

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande på avancerad nivå kunna:

 • redovisa olika teoretiska och metodologiska perspektiv inom barndomssociologi
 • beskriva hur fältet barndomssociologi har förändrats över tid
 • redogöra för hur barn använder sig av och formas av samhälleliga normer, strukturer och materiella förutsättningar i sitt vardagsliv
 • analysera centrala begrepp av relevans för att förstå barn och barndom

Kursinnehåll

I kursen behandlas det barndomssociologiska forskningsfältet såväl teoretiskt som metodologiskt. Ett centralt moment i kursen är förhållandet mellan barns aktörskap och samhälleliga strukturer. Vidare behandlas sätt att definiera grundläggande begrepp som bland annat barn, barnperspektiv, barns perspektiv, ålder och generation. Forskning om barns vardagsliv, villkor och relationer behandlas liksom hur dessa aspekter formas och utvecklas i förhållande till ålder, kamratgrupper och hur de är beroende av kön, klass, etnicitet etc. Forskning om barn relaterad till skola, fritid och kamratgrupper behandlas särskilt.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker på distans och består av föreläsningar, seminarier och grupparbeten. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Undervisnings- och examinationsspråk: Engelska

Examination

Kursen examineras genom:

 • individuell skriftlig uppgift, betygsskala: EC

Högre betyg grundas på den individuella skriftliga uppgiften. 

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.
 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

ECTS, EC

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för Tema
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
EXAM Examination 7.5 hp EC

Ordinarie litteratur

Böcker

Cook, Daniel Thomas, (2020) The Sage encyclopedia of children and childhood studies. Thousand Oaks : Sage Publications, Inc., 2020

ISBN: 9781529714388, 1529714389, 9781529721690, 1473942926

https://sk-sagepub-com.e.bibl.liu.se/reference/the-sage-encyclopedia-of-children-and-childhood-studies

Komulainen, Sirkka Liisa “Children’s voices”.

Esser, Florian, Baader, Meike S., Betz, Tanja, Hungerland, Beatrice, (2016) Reconceptualising agency and childhood : new perspectives in childhood studies. New York : Routledge, 2016

ISBN: 9781315722245, 1315722240

https://www-taylorfrancis-com.e.bibl.liu.se/books/e/9781317524410

Esser, Florian, Baader, Meike S, Betz, Tanja, Hungerland, Beatrice. "Reconceptualising agency and childhood. An introduction."

James, Adrian L., James, Allison., (2012) Key concepts in childhood studies

ISBN: 9781446201893, 9781446201909, 1446201899, 1446201902

Key book for the course, please buy this books as soon as possible!

James, Allison, Prout, Alan, (1997) Constructing and reconstructing childhood. contemporary issues in the sociological study of childhood. 2. ed. London : Falmer, 1997

ISBN: 9780203362600, 0203362608, 9781280050565, 9781135715496, 9780750705967, 0750705965, 9780750707039

Introduction and Ch 1 (p. ix – 34).

http://lib.myilibrary.com.e.bibl.liu.se/ProductDetail.aspx?id=5056

Jenks, Chris, (1996) Childhood

ISBN: 9780415120135, 9780415120142, 0415120136, 0415120144

Ch 1.

https://ebookcentral.proquest.com/lib/linkoping-ebooks/detail.action?docID=214758

Kehily, Mary Jane, (2013) Understanding Childhood : A Cross Disciplinary Approach

ISBN: 9781447305804, 9781447342953, 9781447309277

Skim Chapter 5 as a point of departure.

Kraftl, Peter, Verfasser, (2020) After childhood : re-thinking environment, materiality and media in children's lives

ISBN: 9781351614801, 9781315110011, 9781351614818, 9781351614795, 1351614800, 1315110016, 1351614819, 1351614797

Ch 2

https://www-taylorfrancis-com.e.bibl.liu.se/books/mono/10.4324/9781315110011/childhood-peter-kraftl

Prout, Alan, (2005) The future of childhood. towards the interdisciplinary study of children. London : RoutledgeFalmer, 2005.

ISBN: 0415256747, 0415256755

Parts of ch 3, p 59-75. The pages will be uploaded in Lisam.

Qvortrup, Jens, Corsaro, William A., Honig, Michael-Sebastian, (2009) The Palgrave handbook of childhood studies. Houndmills, Basingstoke, Hampshire ; New York : Palgrave Macmillan, 2009

ISBN: 9780230274686, 9781282507685, 0230274684, 9780230532601, 9780230532601

http://lib.myilibrary.com.e.bibl.liu.se/ProductDetail.aspx?id=250768

Lange, Anderas & Mierendorff, Johanna "Method and methodology in childhood research".

James, Allison "Agency".

Artiklar

Buhler-Niederberger, D., Childhood Sociology in Ten Countries: Current Outcomes and Future Directions
Eldén, Sara, Inviting the messy: Drawing methods and 'children's voices' Childhood 20(1), 66-81
Sparrman, A., Through the looking-glass: Alice and Child Studies Multiple Childhood (Childhood, 1 February 2020, 27(1):8-24)
Spyrou, S., The limits of children's voices: From authenticity to critical, reflexive representation

Övrigt

Complete bibliography can be found in Lisam's course room

Kompletterande litteratur

Böcker

Esser, Florian. (Ed.), Baader, Meike S. (Ed.), Betz, Tanja. (Ed.), Hungerland, Beatrice. (Ed.)., (2016) Reconceptualising Agency and Childhood. London: Routledge.

https://www-taylorfrancis-com.e.bibl.liu.se/books/e/9781317524410

Halldén, Gunilla , (2003) “Barnperspektiv som ideologiskt eller metodologiskt begrepp”. Pedagogisk forskning, 8(1-2), 12-23.
Smith, Carmel & Greene, Sheila, (2014) Key thinkers in childhood studies. Policy Press.

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=ip,uid&db=cat00115a&AN=lkp.773839&lang=sv&site=eds-live&scope=site

Spyrou, Spyros, (2019) ”An Ontological Turn for Childhood Studies?”. Children&Society, 33: 316-323

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.