Metoder i barn- och barndomsforskning, 7.5 hp

Research Methods in Child Studies, 7.5 credits

736A29

Huvudområde

Barn

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Mats Andrén

Kursansvarig

Mats Andrén

Studierektor eller motsvarande

Mats Andrén
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
F7MCH Child Studies, Master´s Programme 2 (VT 2023) 202304-202308 Engelska Linköping O

Huvudområde

Barn

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1N

Kursen ges för

 • Master´s Programme in Child Studies

Förkunskapskrav

 • Kandidatexamen 180 hp inom humaniora, samhällsvetenskap eller beteendevetenskap i ett huvudområde relevant för programmet, t.ex:
  - antropologi
  - historia
  - kommunikationsstudier
  - medievetenskap
  - pedagogik
  - psykologi
  - socialt arbete
  - sociologi
  - språkstudier
  - statsvetenskap
  eller motsvarande
 • Engelska 6/B
  (Undantag för svenska)

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande på avancerad nivå kunna:

 • redogöra för forskningsmetoder i barn- och barndomsforskning - såväl datainsamling som analys - inklusive deras styrkor och svagheter
 • applicera en forskningsmetod i praktiken och utvärdera styrkor och svagheter i denna applikation
 • tillämpa forskningsetiska principer i studiet av barn och barndom
 • redogöra för kvalitetskriterier i barn- och barndomsforskning
 • skriva en forskningsplan inklusive formulera en forskningsfråga samt välja en inom angivna tidsramar genomförbar och relevant metod för forskningsfrågan
 • granska, värdera och diskutera andras forskningsplaner utifrån kvalitetskriterier och forskningsetik

Kursinnehåll

I kursen behandlas forskningsmetoder i barn- och barndomsforskning. Vidare ingår hur forskningsfrågor påverkar och styr val av metod för att besvara densamma samt en kritisk diskussion rörande kopplingen mellan forskningsfrågor och val av metod för insamling av material och analys. Etiska principer och dilemman i forskningsprocesser som involverar barn och barndom fokuseras särskilt, liksom aspekter som rör reflexivitet och kvalitetskriterier. I kursen ingår att utveckla och presentera en forskningsplan utifrån ett problem och göra en fördjupning av relevant metod för datainsamling och analys. I kursen ingår också att granska, värdera och diskutera andras forskningsplaner.  

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och gruppuppgifter. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier. 
Forskningsplanen skrivs i normalfallet i grupper om två.

Undervisning- och examinationsspråk: Engelska 

Examination

Kursen examineras genom:

 • aktivt deltagande i seminarier, betygsskala: UG
 • individuell skriftlig uppgift, betygsskala: UG
 • skriftlig uppgift, betygsskala: EC

I normalfallet examineras den skriftliga uppgiften (betygsskala EC) i grupper om två, men individuell examination kan förekomma .

För Godkänt (E) som slutbetyg krävs E på den skriftliga uppgiften samt Godkänt på övriga moment. Högre betyg grundas på den skriftliga uppgiften (betygsskala EC).

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

ECTS, EC

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för Tema
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
EXA3 Seminar 1 hp U, G
EXA2 Interview exercise 1.5 hp U, G
EXA1 Written individual assignment 5 hp EC

Övrigt

Reading list with compulsory literature can be found under the tab “Additional documents”. A complete Reading list including reference literature will be available in LISAM (LiU:s e-learning platform) at the start of the course.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.