Barns rättigheter, 7.5 hp

Children's Rights, 7.5 credits

736A30

Huvudområde

Barn

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Jonathan Josefsson

Kursansvarig

Jonathan Josefsson

Studierektor eller motsvarande

Mats Andrén
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7MCH Child Studies, Master´s Programme 2 (VT 2023) 202309-202313 Engelska Linköping, Valla O

Huvudområde

Barn

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1N

Kursen ges för

 • Master´s Programme in Child Studies

Förkunskapskrav

 • Kandidatexamen 180 hp inom humaniora, samhällsvetenskap eller beteendevetenskap i ett huvudområde relevant för programmet, t.ex:
  - antropologi
  - historia
  - kommunikationsstudier
  - medievetenskap
  - pedagogik
  - psykologi
  - socialt arbete
  - sociologi
  - språkstudier
  - statsvetenskap
  eller motsvarande
 • Engelska 6/B
  (Undantag för svenska)

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande på avancerad nivå kunna:

 • jämföra olika kategorier av barns rättigheter
 • redogöra för olika filosofiska argument i relation till barns rättigheter
 • kritiskt granska barns rättigheter i relation till universella och kulturrelativistiska perspektiv samt hållbar utveckling
 • analysera på vilka sätt barns rättigheter kan komma att stå i konflikt med andra parters intressen
 • analysera på vilka sätt barns rättigheter kan ges olika innebörder i olika sammanhang och av olika parter

Kursinnehåll

Kursen inleds med en historisk bakgrund till dagens internationella överenskommelser om barns rättigheter samt med att skillnaderna mellan olika kategorier av barns rättigheter identifieras och utvecklas. Vidare presenteras en översikt över olika rättighetsteorier och filosofiska argument för respektive emot barns särskilda rättigheter. I kursen diskuteras genomgående hur barns rättigheter är relaterade till andra näraliggande koncept som barns behov, barns bästa, barns deltagande och barns perspektiv. Detta kommer att ske i relation till specifika kontexter så som utbildning, familj, migration, hållbar utveckling och utifrån specifika artiklar i FNs Barnkonvention. Vidare ingår i kursen att relatera internationella konventioner om barns rättigheter till en vidare diskussion om universalism och kulturrelativism, hållbar utveckling och minoriteters rättigheter och därmed beröra den kritik som kan riktas mot universella definitioner av barns rättigheter och hur en sådan kritik kan bemötas. Slutligen behandlas på vilket sätt barns intressen kan komma att stå i konflikt med andra parters intressen, på vilka sätt olika parter kan definiera och göra anspråk på att fylla barns rättigheter med innebörder och hur barns rättigheter har kommit att bli ett integrerat instrument för samtida styrning av barn och barndom.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, workshops, seminarier och grupparbete. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier. 

Undervisning- och examinationsspråk: Engelska

Examination

Kursen examineras genom: 

 • aktivt deltagande i seminarier, betygsskala: UG
 • individuell skriftlig uppgift, betygsskala: EC

För Godkänt (E) som slutbetyg krävs E på den individuella skriftliga uppgiften samt Godkänt på övriga moment. Högre betyg grundas på den individuella skriftliga uppgiften.

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

ECTS, EC

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för Tema
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
OBL1 Obligatoriskt moment 1.5 hp U, G
EXAM Examination 6 hp EC

Övrigt

Reading list

Reading list with compulsory literature can be found under the tab “Additional documents”. A complete Reading list including reference literature will be available in LISAM (LiU:s e-learning platform) at the start of the course.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.