Barn, föräldrar och familjeliv, 7.5 hp

Children, Parents, and Family Life, 7.5 credits

736A32

Huvudområde

Barn

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Alex Orrmalm

Kursansvarig

Alex Orrmalm

Studierektor eller motsvarande

Mats Andrén, Judith Lind
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7MCH Child Studies, Master´s Programme 3 (HT 2023) 202334-202338 Engelska Linköping, Valla O

Huvudområde

Barn

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1F

Kursen ges för

 • Master´s Programme in Child Studies

Förkunskapskrav

 • Kandidatexamen 180 hp inom humaniora, samhällsvetenskap eller beteendevetenskap i ett huvudområde relevant för programmet, t.ex:
  - antropologi
  - historia
  - kommunikationsstudier
  - medievetenskap
  - pedagogik
  - psykologi
  - socialt arbete
  - sociologi
  - språkstudier
  - statsvetenskap
  eller motsvarande
 • Engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå (Engelska 6)
  Undantag ges för svenska
 • 45 hp godkända inom programmet från år 1

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande på en avancerad nivå kunna:

 • diskutera samhällsvetenskaplig teoribildning om familj och reproduktion
 • analysera hur relationer mellan barn, föräldrar och samhälle kommer till uttryck i olika sociala och kulturella sammanhang
 • problematisera familj som begrepp och diskutera familjelivets villkor utifrån aspekter som familjestruktur, genusrelationer och kulturella förutsättningar

Kursinnehåll

I kursen behandlas koncepten familj, föräldrar, samt barns relationer i familjen. Detta sker via olika teoretiska perspektiv inom samhällsvetenskap som handlar om familjers praktiker samt sociala normer kring familjen i olika sociala och kulturella kontexter. Kursen använder kritisk reflektion som ett verktyg för att analysera och problematisera konceptet familj, samt familjers praktiker och omständigheter, med hänsyn till aspekter så som familjestruktur, genusrelationer och kulturella förutsättningar.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker på distans och består av föreläsningar samt individuell respons på texter som lämnas in. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Undervisnings- och examinationsspråk: Engelska

Examination

Kursen examineras genom:

 • individuell skriftlig uppgift, betygsskala: EC

Högre betyg grundas på den individuella skriftliga uppgiften. 

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.
 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

ECTS, EC

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för Tema
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
EXAM Examination 7.5 hp EC

Böcker

Inhorn, Marcia Claire, Chavkin, Wendy, Navarro, José-Alberto, Yaman, Maram Abu, (2015) Globalized fatherhood. New York : Berghahn, 2015.

ISBN: 9781782384373, 9781782384380

E-book available through the LiU library. Selected part: Introduction (Globalized fatherhood). In addition, read 1 chapter of your own choice from the other parts of the book. 

Kroløkke, Charlotte, Myong, Lene, Willum Adrian, Stine, Tjørnhøj-Thomsen, Tine, (2015) Critical kinship studies. 2015

ISBN: 9781783484164, 9781783484171, 9781783484188

E-book available through the LiU library. Selected parts: Chapter one (Critical Kinship Studies. Kinship (Trans)Formed). In addition, read 1 chapter of your own choice from the other parts of the book.  A copy of chapter 1 will be uploaded in the course room. 

Mhajne, Anwar, author, Whetstone, Crystal, author, (2020) Troubling Conceptions of Motherhood : State Feminism and Political Agency of Women in the Global South" In: Hall, Lucy B., Weissman, Anna L., & Shepherd, L Laura J. (Eds.) Troubling Motherhood: Maternality in Global Politics, Oxford

ISBN: 9780190939212, 9780190939182, 0190939214, 0190939184

E-book available through the LiU library.

Sparrman, Anna, Westerling, Allan, Lind, Judith, Dannesboe, Karen Ida, (2016) Doing Good Parenthood : Ideals and Practices of Parental Involvement. Cham : Springer International Publishing : Imprint: Palgrave Macmillan, 2016.

ISBN: 9783319467740, 9783319467733

E-book available through the LiU library. Selected parts: Chapter 1 (Introduction: Doing Good Parenthood).

Artiklar

Blackford, Holly, “Playground panopticism. Ring-around-the-children, a pocketful of women”, Childhood, 11(2). 2004

https://doi.org/10.1177/0907568204043059

Cannito, Maddalena , “Beyond ‘Traditional’ and ‘New’: An attempt of Redefinition of Contemporary Fatherhoods through Discursive Practices and Practices of Care” Men and Masculinities 2019, 1-19

https://doi.org/10.1177/1097184X18822684

Gillies, Val , “Understandings and Experiences of Involved Fathering in the United Kingdom: Exploring Classed Dimensions”. The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science, 624(1) 2019, s. 49–60.

https://doi.org/10.1177/0002716209334295

Jennings, Laura and Brace-Goven, Jan , “Maternal visibility at the commodity frontier: Weaving love into birthday party consumption” Journal of Consumer Culture, 14(1) Jan (2013)

Available through the LiU library: Journals.

https://doi.org/10.1177/1469540513488401

Johansson, Thomas and Klinth, Roger , “Caring fathers. The ideology of gender equality and masculine positions” Men and Masculinities, 11(1) 2008

Available through the LiU library: Journals.

https://doi.org/10.1177/1097184X06291899

Lupton, Deborah A. , “’The best thing for the baby’: Mothers’ concepts and experiences related to promoting their infants’ health and development”, Health, Risk & Society, 13(7) 2011

Available through the LiU library: Journals.

https://doi.org/10.1080/13698575.2011.624179

Malmquist, Anna, Möllerstrand, Anna, Wikström, Maria & Zetterqvist Nelson, Karin , ‘A daddy is the same as a mummy’: Swedish children in lesbian households talk about fathers and donors. Childhood 21, 2014, s. 119-133.

https://doi.org/10.1177/0907568213484342

Myers, Kit, ”’If I’m going to do it, I’m going to do it right’: Intensive mothering ideologies among childless women who elect egg freezing”, Gender&Society, 31(6). (2017)

Available through the LiU library: Journals.

https://doi.org/10.1177/0891243217732329

Nebeling Petersen, Michael, “Becoming gay fathers through transnational commercial surrogacy” Journal of family issues (2018)

Available through the LiU library: Journals.

https://doi.org/10.1177/0192513X16676859

Smart, Carol , Children’s narratives of post-divorce family life: From individual experience to an ethical disposition. Sociological Review, 2006, 54(1), s.155-170

Available through the LiU library: Journals.

https://doi.org/10.1111/j.1467-954X.2006.00606

Thomas, Gareth M., Lupton, Deborah, and Pedersen, Sarah. , “’The appy for a happy pappy’: expectant fatherhood and pregnancy apps” Journal of Gender Studies, 27(7) (2018)

Available through the LiU library: Journals.

https://doi.org/10.1080/09589236.2017.1301813

Verhoef, Heidi, “’A child has many mothers’. Views of child fostering in northwestern Cameroon” Childhood, 12(3 (2005)

Available through the LiU library: Journals.

https://doi.org/10.1177/0907568205054926

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.