Barn, genus och sexualitet, 7.5 hp

Children, Gender, and Sexuality, 7.5 credits

736A33

Huvudområde

Barn

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Mats Andrén

Kursansvarig

Rebecka Tiefenbacher

Studierektor eller motsvarande

Mats Andrén, Judith Lind
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7MCH Child Studies, Master´s Programme 3 (HT 2023) 202349-202403 Engelska Linköping, Valla O

Huvudområde

Barn

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1F

Kursen ges för

 • Master´s Programme in Child Studies

Förkunskapskrav

 • Kandidatexamen 180 hp inom humaniora, samhällsvetenskap eller beteendevetenskap i ett huvudområde relevant för programmet, t.ex:
  - antropologi
  - historia
  - kommunikationsstudier
  - medievetenskap
  - pedagogik
  - psykologi
  - socialt arbete
  - sociologi
  - språkstudier
  - statsvetenskap
  eller motsvarande
 • Engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå (Engelska 6)
  Undantag ges för svenska
 • 45 hp godkända inom programmet från år 1

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande på avancerad nivå kunna:

 • diskutera skillnaderna mellan olika teorier om barn, genus och sexualitet
 • analysera hur föreställningar och ideal om barn, genus och sexualitet konstrueras i olika samhälleliga och kulturella kontexter
 • problematisera relationerna mellan begreppen barn, genus och sexualitet
 • kritiskt diskutera och analysera hur genus och sexualitet aktualiseras i relation till barn

Kursinnehåll

I kursen behandlas samhällsvetenskapliga och psykologiska teorier om barn, genus och sexualitet som syftar till att belysa förhållandet mellan begreppen barn, genus och sexualitet, historiskt och idag.

Vidare behandlas i kursen på vilka sätt barns genus och sexualitet är avhängiga av en samhällelig och kulturell kontext. Dessutom belyses under kursen hur föreställningar om genus och sexualitet kommer till uttryck i barns vardagsliv, som exempelvis medier och skola.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker på distans och består av föreläsningar, diskussioner online, feedback studenter emellan, samt framställan av en individuell portfolio. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Undervisnings- och examinationsspråk: Engelska

Examination

Kursen examineras genom:

 • individuell skriftliga uppgift, betygsskala: EC

Högre betyg grundas på den individuella skriftliga uppgiften. 

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.
 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

ECTS, EC

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för Tema
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
EXAM Examination 7.5 hp EC

Ordinarie litteratur

Böcker

Butler, Judith, (2006) Gender trouble : feminism and the subversion of identity. New York : Routledge, 2006

ISBN: 9780203824979, 9780203902752, 0203902750, 1283442086, 9781283442084, 9780415389556, 0415389550

8-34. Taylor and Francis “Subjects of Sex/Gender/Desire”

Fass, Paula S., (2004) Encyclopedia of children and childhood in history and society. New York : Macmillan Reference USA, cop. 2004.

ISBN: 0028659155, 9780028659152, 0028657144

377-380 Gorham D Gendering

743-751 Bailey B Sexuality

Fausto-Sterling, Anne, 1944-, Fausto-Sterling, Anne, 1944-, (2000) Sexing the body: gender politics and the construction of sexuality

ISBN: 9780465077137, 9780465077144, 0465077137, 0465077145

PDF

78-115 “Should there be only two sexes?”

Ghattas, D. C., (2013) Human Rights Between the Sexes; A preliminary study on the life situations of inter* individuals Publication Series on Democracy Vol. 34. Heinrich Böll Stiftung, Lokay: Reinheim. p. 10-30.
Hawkes G.L & Egan R.D, (2008) Developing the sexual child Journal of Historical Sociology 21(4): 443-465.
Rahman, Momin, Verfasser, Jackson, Stevi, Verfasser, (2010) Gender and sexuality : sociological approaches

ISBN: 9780745633763, 9780745633770, 0745633765, 0745633773

Pp:15-26

Renold E, (2013) Children, sexuality and body cultures. Boys and girls speak out: A qualitative study of children’s gender and sexual cultures (age 10-12). Cardiff University, 38-74.

[pdf] 

Renold, Emma, (2005) Girls, boys and junior sexualities : exploring children's gender and sexual relations in the primary school. London ; New York : Routledge, 2005

ISBN: 0415314968, 0415314976

Taylor & Francis, chapter “Boys ‘doing’ masculinity: Mission impossible?”, 66-93.

Renold, Emma, Ringrose, Jessica, Egan, R. Danielle, (2015) Children, sexuality and sexualization. Basingstoke Palgrave Macmillan, 2015

ISBN: 9781137353382

123-140 Anna Sparrman Seeing (with) the ‘sexy’ body: Young children’s visual enactment of sexuality.

Robinson, Kerry H., (2013) Innocence, knowledge, and the construction of childhood. the contradictory nature of sexuality and censorship in children's contemporary lives. 1st ed. London ; New York, NY : Routledge, 2013

ISBN: 9781283871914, 9780203117538, 9781136304163, 9781136304170, 9781136304125, 9780415607636, 9780415609678, 0415609674

87-110 Children’s sexual subjectivities

Weeks, Jeffrey, 1945-, (2003) Sexuality

ISBN: 9780415282857, 9780415282864, 0415282853, 0415282861

The languages of sex, 1-10.

Zeiler K & Wickström A, (2009) Why do ‘we’ perform surgery on newborn intersexed children?: The phenomenology of the parental experience of having a child with intersex anatomies Feminist Theory 10(3): 359-377.

Artiklar

De Ridder, S., Van Bauwel, S., The discursive construction of gay teenagers in times of mediatization: youth's reflections on intimate storytelling, queer shame and realness in popular social media places Journal of Youth Studies (Journal of Youth Studies, 3 July 2015, 18(6):777-793)
Ehrensaft, D., "Look, Mom, I'm a Boy-Don't Tell Anyone I Was a Girl" Journal of LGBT Youth (Journal of LGBT Youth, January 2013, 10(1-2):9-28)
Evaldsson, A.-C., Throwing like a girl? Situating gender differences in physicality across game contexts Childhood 10(4): 475-497
Fine, Cordelia, Rush, Emma, "Why Does all the Girls have to Buy Pink Stuff?" The Ethics and Science of the Gendered Toy Marketing Debate Journal of Business Ethics, 149(4): 769-784.
Hammack, Phillip L., Hughes, Sam D., Atwood, Julianne M., Cohen, Elliot M., Clark, Richard C., Gender and Sexual Identity in Adolescence: A Mixed-Methods Study of Labeling in Diverse Community Settings. Journal of Adolescent Research Mar2022, Vol. 37 Issue 2, p167-220. 54p.
Kassay, Réka, Barbie princesses and Star Wars clones: gender stereotypes in the representation of children's favourite heroes—a participant study in urban and rural contexts, among Hungarians from Romania Feminist Media Studies, 19(5): 684-701
Reich, Stephanie, Black, Rebecca, Foliaki, Tammie, Constructing Difference: Lego® Set Narratives Promote Stereotypic Gender Roles and Play Sex Roles 79(5-6): 285-298
Sparrman, Anna, Access and Gatekeeping in Researching Children's Sexuality: Mess in Ethics and Methods. Sexuality & Culture Jun2014, Vol. 18 Issue 2, p291-309. 19p.
Taefi, Nura, The Synthesis of Age and Gender: Intersectionality, International Human Rights Law and the Marginalisation of the Girl-Child. International Journal of Children's Rights Jul2009, Vol. 17 Issue 3, p345-376. 32p.
Young, Iris Marion, Throwing like a Girl: A Phenomenology of Feminine Body Comportment Motility and Spatiality Human Studies 3: 137-156

Kompletterande litteratur

Böcker

Martello-Gill, Susan, (2019) The experience of being a parent of a transgender adolescent.

ISBN: 9781392176290, 04194217

Martino W.J & Cumming-Potvin W, (2015) Teaching about ‘‘Princess Boys’’ or not: The case of one male elementary school teacher and the polemics of gender expression and embodiment Men and Masculinities 18(1): 79-99. Men and Masculinities

Artiklar

Meadow, T., 'Deep down where the music plays': How parents account for childhood gender variance Sexualities (Sexualities, December 2011, 14(6):725-747)

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.