Forskningsmetoder och epistemologi i barn- och barndomsstudier, 7.5 hp

Research Methods and Epistemology in Child Studies, 7.5 credits

736A36

Huvudområde

Barn

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Anette Wickström

Kursansvarig

Anette Wickström

Studierektor eller motsvarande

Judith Lind
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7MCH Child Studies, Master´s Programme 4 (VT 2024) 202404-202408 Engelska Linköping, Valla O

Huvudområde

Barn

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1N

Kursen ges för

 • Master´s Programme in Child Studies

Förkunskapskrav

 • Kandidatexamen 180 hp inom humaniora, samhällsvetenskap eller beteendevetenskap i ett huvudområde relevant för programmet, t.ex:
  - antropologi
  - historia
  - kommunikationsstudier
  - medievetenskap
  - pedagogik
  - psykologi
  - socialt arbete
  - sociologi
  - språkstudier
  - statsvetenskap
  eller motsvarande
 • Engelska 6/B
  (Undantag för svenska)
 • Minst 75 hp godkända från Masterprogrammet i Barn- och barndomsstudier (Master’s programme in Child studies, F7MCH), varav 15 hp ska utgöras av magisteruppsatsen på termin 2

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande på avancerad nivå kunna:

 • identifiera, beskriva och kritiskt diskutera olika epistemologiska, teoretiska och metodologiska perspektiv inom i barn- och barndomsforskning samt redogöra för deras möjligheter och begränsningar
 • självständigt identifiera och formulera ett forskningsproblem som är av relevans för barn- och barndomsforskning
 • producera en forskningsplan som beskriver hur studien kan genomföras inom den givna tidsramen och med hjälp av lämpliga metoder och vetenskapsteoretiska perspektiv
 • redogöra för samt kritiskt diskutera forskningsplaner i både tal och skrift

Kursinnehåll

I kursen behandlas olika vetenskapsteoretiska utgångspunkter i barn och barndomsforskning. Den behandlar också betydelsen av vetenskapsteoretiska perspektiv vid val av metod för både insamling och analys av data. I kursen behandlas vidare relationen mellan forskningsfrågor, forskningsmetoder och vetenskapsteoretiska positioner. Ett moment i kursen innebär att på ett självständigt och välgrundat sätt formulera ett för barn och barndomsforskning relevant forskningsproblem. Detta problem ska tillämpas i en forskningsplan som beskriver hur problemet kan studeras med användning av lämpliga metoder och vetenskapsteoretiska perspektiv samt inom en given tidsram. 

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, workshops och grupparbete. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier. 

Undervisning- och examinationsspråk: Engelska.

Examination

Kursen examineras genom:

 • aktivt deltagande i seminarier, betygsskala: UG
 • individuell skriftlig uppgift, betygsskala: EC

För Godkänt (E) som slutbetyg krävs E på den skriftliga uppgiften samt Godkänt på övriga moment. Högre betyg grundas på den individuella skriftliga uppgiften.

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

ECTS, EC

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för Tema
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
EXA4 Essay: Written individual assignment 6 hp EC
EXA2 Seminar: Opposition and discussion of research plans 1.5 hp U, G

Övrigt

Reading list with compulsory literature can be found under the tab “Additional documents”. A complete Reading list including reference literature will be available in LISAM (LiU:s e-learning platform) at the start of the course.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.