Masteruppsats i barn- och barndomsstudier, 15 hp

Master’s Thesis in Child Studies (two year), 15 credits

736A38

Huvudområde

Barn

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Mats Andrén

Kursansvarig

Mats Andrén

Studierektor eller motsvarande

Judith Lind
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7MCH Child Studies, Master´s Programme 4 (VT 2024) 202414-202423 Engelska Linköping, Valla O

Huvudområde

Barn

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A2E

Kursen ges för

 • Master´s Programme in Child Studies

Förkunskapskrav

 • Kandidatexamen 180 hp inom humaniora, samhällsvetenskap eller beteendevetenskap i ett huvudområde relevant för programmet, t.ex:
  - antropologi
  - historia
  - kommunikationsstudier
  - medievetenskap
  - pedagogik
  - psykologi
  - socialt arbete
  - sociologi
  - språkstudier
  - statsvetenskap
  eller motsvarande
 • Engelska 6/B
  (Undantag för svenska)
 • Minst 75 hp godkända från Masterprogrammet i Barn- och barndomsstudier (Master’s programme in Child studies, F7MCH), varav 15 hp ska utgöras av magisteruppsatsen på termin 2

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande på avancerad nivå kunna:

 • självständigt identifiera och väl argumentera för ett forskningsproblem som är relevant för barn- och barndomsforskning
 • identifiera, kritiskt granska, värdera och integrera teoretisk och empirisk kunskap
 • genomföra en forskningsstudie, inklusive att samla in och systematiskt analysera ett empiriskt material samt värdera egna resultat
 • tillämpa etiska principer i den egna forskningsstudien
 • med ett vetenskapligt språk rapportera en forskningsstudie inom en utsatt tidsram
 • försvara och argumentera för en egen forskningsstudie muntligt på ett akademiskt sätt
 • granska och värdera andra studier utifrån kvalitetskriterier för vetenskapligt arbete
 • självständigt vidareutveckla ett eget arbete utifrån andras kommentarer

Kursinnehåll

Inom kursen planeras, genomförs, analyseras och redovisas ett fördjupande, sammanhållet och självständigt arbete inom barn- och barndomsforskning. Fokus i kursen läggs på genomförande och författande av en uppsats utifrån relevant forskningsmetod, teoribildning samt tidigare forskning.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av självständigt arbete, seminarier och handledning. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier. 

Det självständiga arbetet skrivs i normalfallet individuellt, men kan eventuellt skrivas i grupper om två.

Handledningstiden är begränsad. Studenten har rätt till handledning under den termin som studenten är registrerad på och genomför uppsatsen. Om det finns särskilda skäl, och om handledningsresursen inte förbrukats under aktuell termin, kan kursansvarig lärare i samråd med handledare besluta att erbjuda handledning under nästkommande termin.

Undervisning- och examinationsspråk: Engelska

Examination

Kursen examineras genom:

 • individuell muntligt respondentskap, betygsskala: UG
 • individuell muntlig opposition, betygsskala: UG
 • aktivt deltagande i seminarium, betygsskala: UG
 • individuellt skriftligt självständigt arbete, betygsskala: EC

För Godkänt (E) som slutbetyg krävs E på det skriftliga självständiga arbetet samt Godkänt på övriga moment. Högre betyg grundas på det individuellt skriftliga självständiga arbetet.           

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

ECTS, EC

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för Tema
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
OPP1 Opponent 3 hp U, G
EXAM Examination 12 hp EC
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.