Barn, skola och utbildning, 7.5 hp

Children, School, and Education, 7.5 credits

736A40

Huvudområde

Barn

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Asta Cekaite

Kursansvarig

Asta Cekaite

Studierektor eller motsvarande

Mats Andrén, Judith Lind
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7MCH Child Studies, Master´s Programme 3 (HT 2023) 202339-202343 Engelska Ortsoberoende, Valla O

Huvudområde

Barn

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1F

Kursen ges för

 • Master´s Programme in Child Studies

Förkunskapskrav

 • Kandidatexamen 180 hp inom humaniora, samhällsvetenskap eller beteendevetenskap i ett huvudområde relevant för programmet, t.ex:
  - antropologi
  - historia
  - kommunikationsstudier
  - medievetenskap
  - pedagogik
  - psykologi
  - socialt arbete
  - sociologi
  - språkstudier
  - statsvetenskap
  eller motsvarande
 • Engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå (Engelska 6/B)
  Undantag ges för svenska
 • 45 hp godkända inom programmet från år 1

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande på en avancerad nivå kunna:

 • redogöra för och diskutera hur sociala kategorier så som klass, etnicitet och funktionsvariation får betydelse i relation till skolans organisation och barns skolvardag
 • redogöra för och jämföra skolans medborgarskapande uppdrag i olika samhälle
 • redogöra för och diskutera sociala och socialiserande processer i skolan utifrån ett mikroperspektiv
 • på ett vetenskapligt sätt kritiskt granska skolans socialiserande och medborgarskapande roll

Kursinnehåll

I kursen behandlas hur skolan bidrar till att socialisera elever och forma dem som medborgare. I kursen omfattas ett makro- och ett mikroperspektiv. Med hjälp av till exempel internationella utblickar, historiska tillbakablickar och inblickar i barns skolvardag ska den studerande tillägna sig verktyg för att kritiskt granska skolans socialiserande och medborgarskapande uppdrag. Verktygen består av kunskap om variationsrikedomen beträffande skolans medborgarskapande roll beroende på politisk och nationell kontext samt insikter om hur skolbarns olikheter, barns egen socialisation i kamratgruppen och de sociala processerna i skolans vardag påverkar detta uppdrag och dess utfall. 

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker på distans och består av föreläsningar och seminarier. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier. 

Undervisnings- och examinationsspråk: Engelska

Examination

Kursen examineras genom:

 • individuell skriftlig uppgift, betygsskala: EC 

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.
 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

ECTS, EC

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för Tema
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
EXA6 Examination 5 hp EC
UPG1 Uppgifter 2.5 hp EC

Ordinarie litteratur

Böcker

(2011) Curriculum for the compulsory school, preschool class and the recreation centre Ordförrådet AB. Stockholm. p. 9-20.

See pdf file in course documents

(2013) The National Curriculum in England. Department of Education, p. 4-12

See pdf file in course documents

Dewey, J., (1916) Democracy and Education. Mcmillan, Chapter 1.
Dolby N., (2001) Constructing Race. Youth, Identity and Popular Culture in South Africa New York: State University of New York.

Read chapter two “Historical Frames: Apartheid, identity, and Schooling”, p. 19-30. See pdf file in course documents

Goodwin, M. H., (2006) The Hidden Life of Girls Oxford, Blackwell Publishing. (Chap 7).
Heywood, Colin, (2010) ˜Aœ cultural history of childhood and family. Volume 5. In the age of empire

ISBN: 9781350049611, 1350049611

Sandin, B. (2010), ”Education”, Available via LiU electronic library.

Kusserow, Adrie, (2004) American individualisms. child rearing and social class in three neighborhoods. 1st ed. New York : Palgrave Macmillan, 2004.

ISBN: 1403973989, 1403964815, 1403964807

Chapters: 1, 2, 6, 7. Available online via LiU Library.

Print, Murray, Lange, Dirk, (2012) Schools, curriculum and civic education for building democratic citizens. Rotterdam ; Boston : SensePublishers, c2012.

ISBN: 9789462091672, 9462091676, 9789462091658, 9789462091665

Available via LiU electronic library.

Reggio Emilia,, (2009) Excerpt from Early Childhood Education Today G.S. Morrison, 2009 edition, p. 155-161.

See pdf file in course documents

Rizvi, Fazal, Lingard, Bob, (2010) Globalizing education policy. London ; New York, NY : Routledge, 2010.

ISBN: 9780203867396, 9780415416252, 9780415416276

Chapters 1, 3, 4, 5

Thornberg, R., (2008) ‘It’s Not Fair!’—Voicing Pupils’ Criticisms of School Rules Children & Society, Volume 22, pp. 418–428
Thorne, B., (2010) Girls and boys in school. Buckingham, England: Open University Press

Chapter 5 'Creating a sense of opposite sides' in Gender play. Girls and boys in school. ´(Chap 5). See pdf file in course documents

Artiklar

Ahn, Junehui, Finding a Child's Self: Globalization and the Hybridized Landscape of Korean Early Childhood Education Anthropology & Education Quarterly 46, Issue 3, pp. 224–243.
Cekaite, Asta, Socializing emotionally and morally appropriate peer group conduct through classroom discourse Linguistics and Education December 2013 24(4):511-522
Hubert Ertl, David Phillips, The Enduring Nature of the Tripartite System of Secondary Schooling in Germany: Some Explanations
William A. Corsaro, Interpretive Reproduction in Children's Peer Cultures Social Psychology Quarterly, 1992, 55(2): 160-177.

 Available via LiU electronic library.

Övrigt

Complete bibliography can be found in Lisam's course room

Kompletterande litteratur

Böcker

Balagopalan, S., (2014) Inhabiting 'Childhood': Children, Labour and Schooling in Postcolonial India Basingstoke: Palgrave Macmillan.
Burdelski, M. & Mitsuhashi, K. , (2009) “She thinks you’re kawaii ” Language in Society, 39, 65 – 93.
Foucault, M., (1977) Discipline and Punish: Birth of the prison Inc. New York, p. 135-169.
Plato, The Republic Book V.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.