Att lyssna på barn: Barns perspektiv och barnperspektiv, 7.5 hp

Listening to children: Children's perspective and child perspective, 7.5 credits

736G05

Huvudområde

Barn

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Karin Zetterqvist Nelson

Kursansvarig

Karin Zetterqvist Nelson

Studierektor eller motsvarande

Mats Andrén

Kontaktinformation

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Halvfart, Eftermiddagstid) HT 2022 202244-202303 Svenska Ortsoberoende

Huvudområde

Barn

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1N

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna

  • redogöra för sociologiska och antropologiska perspektiv på barns och ungdomars erfarenheter
  • använda teoretiska kunskaper om barn och unga ur ett barndomssociologiskt perspektiv
  • beskriva barns och ungas olika livsvillkor utifrån aspekter av till exempel etnicitet, genus, funktionshinder och social utsatthet
  • demonstrera metodkunskaper och ett reflexivt förhållningssätt i att arbeta eller bedriva forskning med barn- och ungdomsperspektiv

Kursinnehåll

Kursen lyfter fram barn och unga som samhällsaktörer och behandlar barns och ungdomars samtida liv i Sverige. Speciell vikt kommer att läggas vid att de studerande skall utveckla sin förmåga att lyssna till barns och ungdomars röst i arbete eller forskning med barn och unga. Barns och ungas olika förutsättningar belyses, med speciell vikt på till exempel genus, etnicitet, funktionshinder och social utsatthet.  

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och eget praktiskt arbete. Därutöver krävs självstudier.

Examination

Kursen examineras via skriftligt individuellt arbete. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.    

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för Tema
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
EXAM Examination 7.5 hp U, G, VG

Övrigt

KURSLITTERATUREN hittar du under fliken “Övriga dokument”. 

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.