Medie- och kommunikationsvetenskap 3, fördjupningskurs, 30 hp

Media and Communication Studies 3, in-depth course, 30 credits

738G10

Huvudområde

Medie- och kommunikationsvetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående kurs

Examinator

Christian Svensson Limsjö

Kursansvarig

Christian Svensson Limsjö

Studierektor eller motsvarande

Christian Svensson Limsjö

Kontaktinformation

Elin Elwin, kursadministratör

Gunilla Christiansen, Studievägledare

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) HT 2022 202234-202303 Svenska Linköping, Valla

Huvudområde

Medie- och kommunikationsvetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2E

Förkunskapskrav

 • Medie- och kommunikationsvetenskap 60 hp, varav minst 52,5 hp godkända

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • redogöra för och problematisera sina fördjupade kunskaper om aktuell forskning och teori inom medie- och kommunikationsvetenskap 
 • redogöra för, jämföra och kritiskt diskutera de vanligaste vetenskapliga metoderna inom medie- och kommunikationsvetenskap
 • självständigt och ur olika perspektiv kunna analysera och tolka medietexter
 • självständigt och med utvecklad analytisk och kritisk förmåga formulera problemställningar och utföra en medievetenskaplig undersökning där teori och metod integreras och relateras till aktuell forskning 
 • muntligt och skriftligt argumentera för och försvara en egen forskningsuppgift
 • granska, diskutera och värdera egna och andras vetenskapliga texter samt utföra oppositioner av andras självständiga arbeten
 • föra ett kritiskt resonemang om hur egna och andras värderingar och ställningstaganden påverkar bedömningar av det medievetenskapliga kunskapsområdet

Kursinnehåll

Kursen består av tre delkurser:

Medievetenskaplig teori och forskning, 7,5 hp
Delkursen ger en överblick över och fördjupning i centrala teorier, begrepp och aktuell forskning inom medie- och kommunikationsvetenskap. Stor möjlighet till individuella val finns.

Medievetenskapliga metoder, 7,5 hp
I delkursen behandlas medie- och kommunikationsvetenskapens grundläggande metoder, såsom kvantitativa metoder, (medie)etnografi, deltagande observation, intervju, fokusgrupper, receptionsanalys samt olika typer av text- och innehållsanalyser. Delkursen inkluderar inslag av vetenskapsteori och metodologi, men lägger tonvikten vid metodernas tillämpning på empiriskt material.

Kandidatuppsats i medie- och kommunikationsvetenskap, 15 hp
Momentet omfattar en väl avgränsad forskningsuppgift. Uppsatsarbetet består i att bearbeta ett empiriskt material och att på ett självständigt sätt integrera de teoretiska kunskaperna med metodkunskaper. Förutom skrivande av uppsats ingår också att opponera på en annan uppsats. Arbetena presenteras, diskuteras och försvaras vid seminarier.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och handledning. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier. 

Examination

Kursen examineras genom:

Delkurs 1:

 • individuell skriftlig inlämningsuppgift, betygsskala: UV
 • aktivt deltagande i seminarier, betygsskala: UG

Delkurs 2:

 • individuell skriftlig inlämningsuppgift, betygsskala: UV
 • aktivt deltagande i seminarier, betygsskala: UG

Delkurs 3:

 • individuellt skriftligt självständigt arbete, betygsskala: UV
 • individuell muntlig opposition, betygsskala: UG
 • aktivt deltagande i seminarier, betygsskala: UG

För Godkänt slutbetyg krävs minst Godkänt på samtliga moment. För Väl godkänt krävs dessutom Väl godkänt på delkurs 3.

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.
 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
UPPS Uppsats 15 hp U, G, VG
METO Metodkurs 7.5 hp U, G, VG
FÖRD Fördjupade perspektiv på mediesamhället 7.5 hp U, G, VG

Övrigt

Kurslitteraturen på den första delkursen (v. 34-38) kommer dels att bestå av texter i form av länkar och dokument som tillhandhålls via Lisam och dels av sådana texter som studenten själv söker upp. 

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.