Perspektiv på medie- och kommunikationssamhället, 15 hp

The Media and Communication Society in Perspective, 15 credits

738G24

Huvudområde

Medie- och kommunikationsvetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Christian Svensson Limsjö

Kursansvarig

Christian Svensson Limsjö

Studierektor eller motsvarande

Christian Svensson Limsjö

Kontaktinformation

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) HT 2021 202134-202143 Svenska Linköping

Huvudområde

Medie- och kommunikationsvetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

  • redogöra för utmärkande drag gällande massmediernas historia och det samtida (svenska) medielandskapet
  • redogöra för teorier och forskning som rör kommunikation, särskilt sådana teorier som behandlar nyhetsvärdering och påverkan/effekter
  • kritiskt granska det medievetenskapliga kunskapsområdet,
  • redogöra för hur egna värderingar och ställningstaganden påverkar bedömningar av massmediala frågeställningar.

Kursinnehåll

Kursen innehåller övergripande perspektiv på och teorier om medier och kommunikation. Här behandlas såväl grundläggande mediehistorik kring traditionella massmedier (press, radio, TV) som perspektiv på det moderna mediesamhället (digital-TV, Internettidningar etc.). Den senare delen av kursen lägger särskilt fokus på nyhetsförmedling och journalistik i olika medier. Dessutom behandlas lagstiftning och praxis när det gäller yttrandefrihet, etik, tryckfrihet och offentlighetsprincip i (det journalistiska) Sverige. Organisations- och marknadskommunikation behandlas också. Efter denna delkurs ska de studerande ha fått en överblick över medie- och kommunikationsvetenskapens fält med inriktning mot teorier som behandlar mänsklig och medierad kommunikation.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och gruppdiskussioner. Studenterna förbereder sig individuellt och i grupp inför föreläsningar och seminarier genom inläsning av litteratur, gruppvisa diskussioner samt arbete med specifika seminarieuppgifter.

Examination

Examinationen sker löpande vid obligatoriska seminarier och skriftlig hemtentamen.

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
PMKS Examination 15 hp U, G, VG

Övrigt

Obligatorisk kurslitteratur:

  • Bengtsson, S. m.fl. 2017. Medielandskap & mediekultur: En introduktion till Medie- och kommunikationsvetenskap. Stockholm: Liber. ISBN: 978-91-47-11284-5.
  • Weibull, L. & Wadbring, I. 2020. Det svenska medielandskapet: Traditionella och sociala medier i samspel och konkurrens. 2:a upplagan. Stockholm: Liber. ISBN 978-91-47-13669-8.

Förutom dessa böcker tillkommer texter i form av länkar och dokument som tillhandahålls via Lisam.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.