Magisterprojekt i kultur- och mediegestaltning, 30 hp

Master’s Project (one year) in Culture and Media Production, 30 credits

739A62

Huvudområde

Kultur- och mediegestaltning

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående kurs

Examinator

Konstantin Economou

Kursansvarig

Konstantin Economou

Kontaktinformation

Jonas Johansson, Studievägledare

Konstantin Economou, Kursansvarig

Ulrika Sund, Administratör

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Halvfart, Dagtid) HT 2023 202334-202423 Svenska Norrköping

Huvudområde

Kultur- och mediegestaltning

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1E

Förkunskapskrav

 • 180 hp godkända kurser varav 90 hp i huvudområdet kultur- och mediegestaltning där kandidatuppsatsen 15 hp på fördjupningsnivå ingår
 • Godkänd svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande på en avancerad nivå kunna

 • visa kunskap och förståelse inom kultur- och mediegestaltning, inbegripet såväl överblick över området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete,
 • visa fördjupad metodkunskap inom kultur och mediegestaltning,
 • integrera kunskap och analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
 • självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar,
 • muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera sina slutsatser, och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa, i dialog med olika grupper,
 • delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller arbeta i annan kvalificerad verksamhet,
 • göra bedömningar inom kultur och mediegestaltning med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
 • redogöra för vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används,
 • identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling,
 • på effektivt sätt gestalta kunskaper som narrativt innehåll och förmedla dem till andra genom olika medier,
 • arbeta inom flera gestaltningsformer och i en producentroll ha förmåga att självständigt kunna omsätta kunskaper och förmågor i praktisk handling och driva projekt,
 • skapa, avgränsa, förankra en produktionsidé samt utveckla ett innehåll från idé till färdig  produktion,
 • dra nytta av kultur- och medieområdets många olika speciella handhavandekompetenser och  arbeta i relation till avnämare inom kultur- och medieinstitutioner,
 • kommunicera med olika professioner inom kultur- och medieområdet.

Kursinnehåll

Denna kurs är inriktad på ett självständigt magisterarbete i Kultur- och mediegestaltning som innefattar både vetenskapligt forsknings- och uppsatsarbete och medialt gestaltande arbete. Kursen är laborativ och betonar växelspelet och tvärbelysningen mellan å ena sidan gestaltning inom kommunikativa och interaktiva medier som en tekniskt underbyggd, skapande och konstnärlig process och å andra sidan undersökande arbete utifrån kultur-, samhälls- och medieteoretiska aspekter. Medialt ligger fokus på interaktiva och kommunikativa medier, dvs IT-baserade auditiva, visuella och rumsliga medier. Inom ett tvärmedialt arbetssätt, där digital produktionsteknik utgör den tekniska plattformen för gestaltningsformer som på olika sätt inbegriper virtuella rum, rörliga bilder, ljud, text och stillbild, förankras gestaltningsarbetet i tekniskt, konstnärligt, design- och produktionsmässigt grundade kunskapstraditioner.

Gestaltningsmässigt ges möjlighet till arbete med interaktiva och kommunikativa medier och tekniker, dvs. IT-baserade auditiva, visuella och rumsliga medier samt arbete med visualiseringsteknik och gestaltning i virtuella datorstyrda och datorgenererade miljöer.

Utöver självständigt, handledningsstött arbete med uppsats och gestaltning/produktion innefattar kursen lärarledda examinerande seminarier. Utgångspunkten för dessa seminarier är studenternas projektutveckling baserat på deras individuella specialiseringar inom huvudämnet. 

Avslutningsvis försvarar studenten sitt arbete vid oppositioner samt presenterar sitt projekt vid offentlig visning för andra publiker och målgrupper än medstudenter och lärare.

Kursen innefattar följande moment:

Projektarbete, etapp 1 (5 hp)
I denna etapp presenteras, seminariebehandlas, och vid behov revideras planen för projektet varefter genomförandet påbörjas.

Projektarbete, etapp 2 (20 hp)
Denna etapp innefattar det huvudsakliga genomförandet av projektet och avslutas med att projektet, inklusive genomförda undersökningar och preliminära versioner av gestaltning och uppsats, presenteras och seminariebehandlas vid ett etappseminarium. 

Projektarbete, etapp 3 (5 hp)
Denna etapp innefattar först att det färdiga projektet ventileras vid oppositioner (för uppsats respektive för gestaltning) och presenteras offentligt för en vidare publik än lärare och medstudenter. Därefter presenterar den studerande en framtidsstrategi för hur projektet och dess lärdomar kan knytas till och vidareutvecklas i en vetenskaplig kontext och i medie/kulturvärlden.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av handledning, seminarier, workshops och laborationer. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.
Undervisningsspråk är svenska, i vissa moment kan dock engelska användas.

Examination

Examinationen sker individuellt fortlöpande skriftligt, muntligt, och i form av medieproduktioner, presentationer, tillämpningsuppgifter, skriftliga inlämningsuppgifter, seminarier, studentens sätt att offentliggöra och vidareföra sitt projekt för andra publiker och målgrupper än medstudenter och lärare, samt framläggning av en vetenskaplig uppsats som försvaras vid ett seminarium. I examinationen ingår även opposition på annan uppsats. Detaljerad information om examination återges i kursens studiehandledning.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
EXA1 Examination 5 hp U, G
EXA4 Examination 20 hp U, G, VG
EXA5 Examination 5 hp U, G

Ordinarie litteratur

Böcker

Bjurström, Erling, Fredriksson, Martin, Möller, Per, (2013) Den nya kulturekonomin: kreativ ekonomi, kulturellt entreprenörskap och platsmarknadsföring i Norrköping. Norrköping: Centrum för kommunstrategiska studier, Linköpings universitet,

ISBN: 9789175194882, 1402876X, 1402876X

(Främst sid 68-101, finns på Lisam)

Engström, Roffen, Odencrants, Ulf, (2003) Marknadsföring för kulturarbetare: [personlig försäljning, affärsidé, kundvård, att ta betalt, frilansare] 3. uppl. Näsviken : Björn Lundén information,

ISBN: 9170272824, 9789170272820

Lindfors, Elisabeth, (2005) Marknadsföring i konstföretag: en balansakt mellan konstnären och konstföretagaren. Lund : Studentlitteratur,

ISBN: 9144034792

(Kap 1 och 11, finns på Lisam)

Lööw, Monica, Mooij-Lindman, Mireille, (2009) Att leda och arbeta i projekt: en praktisk handbok om att lyckas i projekt. fjärde upplagan Malmö : Liber,

ISBN: 9789147089826

(Alternativ till text om projekthantering kan läsas)

Nilsson, Sven, (2003) Kulturens nya vägar: kultur, kulturpolitik och kulturutveckling i Sverige. Malmö : Polyvalent,

ISBN: 9189200411

(Främst kap 2 och 3, finns på Lisam)

Rollof, Jan, (2001) Kreativitet inom forskning, kultur och näringsliv: 21 dialoger. Stockholm : Ekerlid,

ISBN: 9189617002

Sahlin, Nils-Eric,, (2001) Kreativitetens filosofi

ISBN: 9789157803825, 915780382X

Artiklar

Beckman, Svante, Månsson, Sten, Problemanalys och Kulturstatistik, Linköping: Sörlins Förlag, 2008 KulturSverige 2009

Övrigt

Tidskriften Fronesis nr 31. Kultur och politik

(Utdrag finns på Lisam)

Kompletterande litteratur

Böcker

Adler, Patricia A., Adler, Peter,, (1987) Membership roles in field research Sage Publications

ISBN: 9780803925786, 0803925786

(Fältarbete)

Agar, Michael, (1996) The professional stranger: an informal introduction to ethnography. 2. ed.

ISBN: 0120444704, 9780120444700

(Fältarbete)

Alvesson, Mats, Sköldberg, Kaj, (2017) Tolkning och reflektion: vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod. Tredje upplagan Lund: Studentlitteratur,

ISBN: 9789144111131

(Kvalitativa samhällsvetenskapliga metoder, allmänt)

Asplund, Johan, (2002) Avhandlingens språkdräkt. Göteborg : Korpen,

ISBN: 9789173744010, 9173744018

(Skrivande)

Backman, Jarl, (2016) Rapporter och uppsatser. 3., [rev.] uppl. Lund : Studentlitteratur,

ISBN: 9789144097329

(Skrivande)

Becker, Howard S., Torhell, Sven-Erik, (2008) Tricks of the trade: yrkesknep för samhällsvetare. 1. uppl. Malmö: Liber,

ISBN: 9789147088508

(Kvalitativa samhällsvetenskapliga metoder, allmänt)

Becker, Howard Saul, Richards, Pamela.,, (2007) Writing for social scientists: how to start and finish your thesis, book, or article

ISBN: 9780226041308, 9780226041322, 9780226041377, 0226041301, 0226041328, 0226041379

(Skrivande)

Bergström, Göran, Boréus, Kristina, , (2018) Textens mening och makt: metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys. Fjärde [omarbetade och aktualiserade] upplagan Lund : Studentlitteratur,

ISBN: 9789144117928

(Diskursanalys, narrativ analys, livsberättelser, texter, dokument)

Blomberg, Jesper, (2003) Projektorganisationen: kritiska analyser av projektprat och praktik. 1. uppl. Malmö : Liber ekonomi,

ISBN: 9147072342, 9789147072347

Bryman, Alan, Nilsson, Björn, (2018) Samhällsvetenskapliga metoder. tredje upplagan Stockholm: Liber,

ISBN: 9789147112067

(Samhällsvetenskaplig metod, allmänt)

Börjesson, Mats, (2003) Diskurser och konstruktioner: en sorts metodbok. Lund : Studentlitteratur,

ISBN: 9789144027739, 9144027737

(Diskursanalys, narrativ analys, livsberättelser, texter, dokument)

Ehn, Billy, Löfgren, Orvar, (2001) Kulturanalyser. 2., [omarb.] uppl. Malmö : Gleerup,

ISBN: 9140634868, 9789140634863

(Kulturvetenskapliga metoder, kulturanalys, kulturstudier)

Ehn, Billy, Löfgren, Orvar, (1996) Vardagslivets etnologi : reflektioner kring en kulturvetenskap. Stockholm : Natur och kultur,

ISBN: 912706283X, 9789127062832, 9789127819931

(Kulturvetenskapliga metoder, kulturanalys, kulturstudier)

Ekman, Stig, Thullberg, Per, Åmark, Klas, (1993) Metodövningar i historia: historisk teori, metod och källkritik. Lund : Studentlitteratur,

ISBN: 914437741X, 9789144377414

(Metod i historievetenskap)

Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik, Towns, Ann E., Wängnerud, Lena, (2017) Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och marknad. Femte upplagan Stockholm: Wolters Kluwer,

ISBN: 9789139115151

(Samhällsvetenskaplig metod, allmänt)

Fejes, Andreas, Thornberg, Robert, (2019) Handbok i kvalitativ analys. Upplaga 3 Stockholm: Liber,

ISBN: 9789147129706

(Kvalitativa samhällsvetenskapliga metoder, allmänt)

Fleischer, Rasmus, (2012) Musikens politiska ekonomi: lagstiftningen, ljudmedierna och försvaret av den levande musiken, 1925-2000. Stockholm : Ink,

ISBN: 9789197846943

Gemzöe, Lena, Lindgren, Anne-Li, Fornäs, Johan, (2006) Två kulturstäder: kultur och politik på lokala arenor. [Norrköping] : Centrum för kommunstrategiska studier, Linköpings univ.

ISBN: 918552347X, 1402876X

Glaser, Barney G., Strauss, Anselm L., (2006) The discovery of grounded theory: strategies for qualitative research. New Brunswick, N.J. AldineTransaction,

ISBN: 0202302601, 9780202302607

(Kvalitativa samhällsvetenskapliga metoder, allmänt)

Halvorsen, Knut, Andersson, Sten, (1992) Samhällsvetenskaplig metod. Lund: Studentlitteratur,

ISBN: 9144366213

(Samhällsvetenskaplig metod, allmänt)

Hansén, Stig, Thor, Clas, (1999) Att skriva reportage. andra upplagan Stockholm: Ordfront,

ISBN: 9173246719

(Journalistiskt skrivande)

Hansén, Stig, Thor, Clas, (1997) Intervjua : en grundbok för media. Stockholm : Ordfront,

ISBN: 9173245097

(Intervjumetod)

Jarrick, Arne, Josephson, Olle, (1996) Från tanke till text: en språkhandbok för uppsatsskrivande studenter. 2., [översedda] uppl. Lund : Studentlitteratur,

ISBN: 9144268424, 9789144268422

(Skrivande)

Johansson, Anna, (2005) Narrativ teori och metod: med livsberättelsen i fokus. Lund : Studentlitteratur,

ISBN: 9144035004, 9789144035000

(Diskursanalys, narrativ analys, livsberättelser, texter, dokument)

Kaijser, Lars, Öhlander, Magnus, (2011) Etnologiskt fältarbete. 2., [omarb. och utök.] uppl. Lund : Studentlitteratur,

ISBN: 9789144058528

(Fältarbete)

Kjørup, Søren, Torhell, Sven-Erik, (2009) Människovetenskaperna : problem och traditioner i humanioras vetenskapsteori. 2., [rev. och uppdaterade] uppl. Lund: Studentlitteratur,

ISBN: 9789144054124

(Kulturvetenskapliga metoder, kulturanalys, kulturstudier)

Kvale, Steinar, Brinkmann, Svend, Torhell, Sven-Erik, (2014) Den kvalitativa forskningsintervjun. Tredje [reviderade] upplagan Lund : Studentlitteratur,

ISBN: 9789144101675

(Intervjumetod)

Larsson, Sören, (1994) Berättande journalistik. Stockholm : Natur och kultur,

ISBN: 9789127040694, 9127040690

(Journalistiskt skrivande)

Lundberg, Dan, Malm, Krister, Ronström, Owe, Ahlbom Sundqvist, Ann, (2000) Musik, medier, mångkultur : förändringar i svenska musiklandskap. Hedemora : Gidlund i samarbete med Riksbankens jubileumsfond,

ISBN: 9178443229, 03475158

Närvänen, Anna-Liisa, (1999) När kvalitativa studier blir text. Lund : Studentlitteratur,

ISBN: 9144009569

(Skrivande)

Scott, John, (1990) A matter of record : documentary sources in social research. Cambridge : Polity,

ISBN: 0745600301, 0745600700

(Diskursanalys, narrativ analys, livsberättelser, texter, dokument)

Silverman, David, (2020) Interpreting qualitative data. 6E. Thousand Oaks, CA : SAGE Pub.,

ISBN: 9781526467249, 1526467240, 9781526467256, 1526467259, 9781526482808

(Kvalitativa samhällsvetenskapliga metoder, allmänt)

Sjölin, Jan-Gunnar, (1998) Att tolka bilder: bildtolkningens teori och praktik med exempel på tolkningar av bilder från 1850 till i dag. 2. uppl. Lund : Studentlitteratur,

ISBN: 9144008856

(Bildanalys)

Starrin, Bengt, (1991) Från upptäckt till presentation : om kvalitativ metod och teorigenerering på empirisk grund. Lund: Studentlitteratur,

ISBN: 914432121X, 91-44-3212-X, 9789144321219

(Kvalitativa samhällsvetenskapliga metoder, allmänt)

Starrin, Bengt, Svensson, Per-Gunnar, (1994) Kvalitativ metod och vetenskapsteori. Lund: Studentlitteratur,

ISBN: 9144398611, 9789144398617

(Kvalitativa samhällsvetenskapliga metoder, allmänt)

Sundelin, Anders, (2001) Konsten att berätta en historia. 2., rev. uppl. Stockholm : Ordfront,

ISBN: 9173248150

(Journalistiskt skrivande)

Svenning, Conny, (2003) Metodboken 5., omarb. uppl. Eslöv : Lorentz,

ISBN: 9197489107

(Samhällsvetenskaplig metod, allmänt)

Trost, Jan, Hultåker, Oscar, (2016) Enkätboken. femte upplagan Lund : Studentlitteratur,

ISBN: 9789144115450

(Enkätmetod)

Winther Jørgensen, Marianne, Phillips, Louise,, (2000) Diskursanalys som teori och metod. Lund : Studentlitteratur,

ISBN: 9144013027, 9789144013022

(Diskursanalys, narrativ analys, livsberättelser, texter, dokument) Finns även i dansk och engeldk utgåva)

Övrigt

Litteraturlistan uppdaterad: 2021-06-24

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.