Minne, makt, motstånd, 7.5 hp

Memory, Power, Resistance, 7.5 credits

739A64

Huvudområde

Kultur- och mediegestaltning

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Johanna Dahlin

Kursansvarig

Johanna Dahlin

Kontaktinformation

Johanna Dahlin, Kursansvarig

Jonas Johansson, Studievägledare

Ulrika Sund, Administratör

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Halvfart, Blandad undervisningstid) HT 2022 202235-202245 Svenska Ortsoberoende

Huvudområde

Kultur- och mediegestaltning

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1N

Förkunskapskrav

 • 160 hp godkända inom:
  humanistiskt huvudområde varav godkänd fördjupningskurs 30 hp ska ingå
  eller
  samhällsvetenskapligt huvudområde varav godkänd fördjupningskurs 30 hp ska ingå
 • Godkända kunskaper i svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • redogöra för samhälls- och kulturvetenskapliga teoretiska perspektiv på kulturellt minne och motstånd inom kunskapsfältet kulturellt minne
 • jämföra och kritiskt granska olika vetenskapliga perspektiv på uttryck för makt och motstånd inom kunskapsfältet kulturellt minne
 • självständigt planera, genomföra och redovisa en forskningsuppgift utifrån områdets teoretiska perspektiv

Kursinnehåll

I kursen behandlas olika samhälls- och kulturvetenskapliga begrepp, teorier och perspektiv på hur makt och motstånd uttrycks och diskuteras inom kunskapsfältet kulturellt minne. Kursen innehåller också planering, genomförande och redovisning av en mindre forskningsuppgift.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar och seminarier.  Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Kursen examineras genom 

 • aktivt deltagande i seminarier, betygsskala: UG
 • individuella skriftliga reflektioner, betygsskala: UV
 • muntlig och skriftlig redovisning av forskningsuppgift, betygsskala: UG

För godkänt slutbetyg på kursen krävs Godkänt på samtliga ingående moment. För Väl godkänt krävs dessutom Väl godkänt på de individuella skriftliga reflektionerna.

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.

 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
OBL1 Obligatoriska seminarier 2 hp U, G
FÄLT Fältstudier, exkursion 1.5 hp U, G
UPG1 Skriftlig redovisning 4 hp U, G, VG

Ordinarie litteratur

Böcker

Kapla, Marit, (2019) Osebol. [Luleå] : Teg Publishing,

ISBN: 9789188035301

Rausing, Sigrid, (2014) Anteckningar från en kolchos. Stockholm : Bonnier,

ISBN: 9789100137403

(Hela boken läses)

Sharpe, Christina, (2016) In the Wake : On Blackness and Being

ISBN: 9780822362838 9780822362944 9780822373452

(Utdrag ur)

Silvén, E., , (2017) Graveside shrines: Private or public space?

ISBN: 9781315440194, 9781138217515

(Utdrag ur)

Artiklar

Allard, Christina, Brännström, Malin, Girjas sameby mot staten: En analys av Girjasdomen Svensk Juristtidning 2020/hft 5-6 sid 429-452.
Bevernage, Berber, 'We victims and survivors declare the past to be in the present.' Time, Historical (In)justice and the Irrevocable. History, Memo. and State-Sponsored Violence: TIme and Justice 2011/kap3
Bowring, Jacqueline, Containing marginal memories: the melancholy landscapes of Hart Island (New York), Cockatoo Island (Sydney), and Ripapa Island (Christchurch) Memory Connection 2011/Vol. 1, No 1
Cogos, Sarah, Roue, Marie, Roturier, Samuel, Sami place names and, maps: transmitting knowledge of a cultural landscape in contemporary contexts Arctic, Antarctic, and Alpine Research 2017/49:1
Connerton, Paul., Seven types of forgetting Memory Studies 1 2008/no 1
Dahlin, Johanna, 'No one is Forgotten, Nothing is Forgotten': Duty, Patriotism, and the Russian Search Movement Europe-Asia Studies 2017/69:7
Dunbar, Ian, Consolidated democracies and the past: transitional justice in Spain and Canada Federal Governance 2011/vol 8, nr2
Ellemor, Heidi, White skin, black heart? 1 The politics of belonging and Native Title in Australia Social & Cultural Geography Jun2003, Vol. 4 Issue 2, p233. 20p.
Ferrándiz, Francisco, Unburials, Generals, and Phantom Militarism: Engaging with the Spanish Civil War Legacy Current Anthropology 2019/60:19
Gustafsson Reinius, Lotten, The Ritual Labor of Reconciliation: An Autoethnography of a Return of Human Remains Museum Worlds 2017/5, 1
Johnson, Peter, The modern cemetery: a design for life Social & Cultural Geography Nov2008, Vol. 9 Issue 7, p777-790. 14p.
Jung, Courtney, Canada and the Legacy of the Indian Residential Schools: transitional justice for indigenous people in a non-transitional society Conference Papers -- American Political Science Association 2009, p1-30. 30p.
Kaplonski, C., Neither Truth nor Reconciliation: Political Violence and the Singularity of Memory in Post-socialist Mongolia Totalitarian Movements and Political Religions 2008/Vol. 9, No. 2-3, 371-388
Loki, Viktor, Deak, Balazs, Lukacs, Andras Balazs, Molnar, Attila, V, Biodiversity potential of burial places - a review on the flora and fauna of cemeteries and churchyards Global Ecology and Conservation 2019/18
Merridale, Catherine, Revolution among the dead: cemeteries in twentieth-century Russia Mortality May2003, Vol. 8 Issue 2, p176-188. 13p.
Paxson, Margaret, The Festival of the Holy Trinity (Troitsa) in Rural Russia: A case Study in the Topography of Memory. Anthropology of East Europe Review 1998/Vol 16, No 2
Pfluger, Carl, Digging up the Dead: Consecration, Desecration, and Some Questions about Archeology Hudson Review Winter93, Vol. 45 Issue 4, p541-556. 16p.
Quinton, Jessica M., Duinker, Peter N., Beyond burial: researching and managing cemeteries as urban green spaces, with examples from Canada Environmental Reviews 2019, Vol. 27 Issue 2, p252-262. 11p.
Rassool, Ciraj, Leslie Witz, and Gary Minkley , The TRC and National Heritage” in After the TRC: Reflections on Truth and Reconciliation in South Africa, edited by Wilmot James and Linda van de Vijver, 2020 115-127
Sallie Yea, Rewriting Rebellion and Mapping Memory in South Korea: The (Re)presentation of the 1980 Kwangju Uprising through Mangwol-dong Cemetery Urban Studies 2002/Vol. 39, No. 9

Kompletterande litteratur

Böcker

Bevernage, Berber, (2012) History, memory, and state-sponsored violence: time and justice

ISBN: 9780415883405, 0415883407

Cole, Jennifer,, (2001) Forget colonialism? Sacrifice and the art of memory in Madagascar

ISBN: 9780520228450, 9780520228467, 0520228456, 0520228464

David, Lea, (2020) The Past Can't Heal Us: The Dangers of Mandating Memory in the Name of Human Rights

ISBN: 9781108495189, 9781108817103, 1108495184, 1108817106

Ėtkind, Aleksandr, (2013) Warped mourning. stories of the undead in the land of the unburied. Stanford, Calif. : Stanford University Press, 2013.

ISBN: 9780804773928, 9780804773935, 9780804785532

Farzana, Kazi Fahmida, (2017) Memories of Burmese Rohingya refugees : contested identity and belonging. New York, NY : Palgrave Macmillan

ISBN: 1137586192, 9781137586193, 9781137583604

Frihammar, Mattias, Silverman, Helaine, (2018) Heritage of death: landscapes of emotion, memory and practice. Abingdon, Oxon : Routledge,

ISBN: 9781138217515

Hurst Thomas, David, (2001) Skull wars: Kennewick Man, archeology, and the battle for native American identity. New York : Basic Books,

ISBN: 046509225X, 9780465092253

Jordan, Jennifer A., (2015) Edible memory: the lure of heirloom tomatoes & other forgotten foods

ISBN: 9780226228105, 022622810X

Merridale, Catherine, (2002) Night of stone: death and memory in twentieth century Russia

ISBN: 9780670894741, 9780142000632, 0670894745, 0142000639

Paxson, Margaret, (2005) Solovyovo : the story of memory in a Russian village. Washington, D.C. : Woodrow Wilson Center Press

ISBN: 0253346541, 0253218012

Penfold-Mounce, Ruth, (2018) Death, The Dead and Pupular Culture

ISBN: 9781787430549

Ruin, Hans, (2019) Being with the Dead: Burial, Ancestral Politics, and the Roots of Historical Consciousness

ISBN: 1503607755, 9781503607750, SH_SWEPUB

Sturken, Marita, (1997) Tangled memories: the Vietnam War, the AIDS epidemic, and the politics of remembering

ISBN: 9780520086531, 9780520206205, 0520086538, 0520206207

Thomas, David Hurst, (2001) Skull wars. Kennewick Man, archeology, and the battle for native American identity. 2001

ISBN: 9780786724369, 9781283073141, 9780465092253, 046509225X

Verdery, Katherine, (2014) Secrets and truths. ethnography in the archive of Romania's secret police. Budapest, Hungary : Central European University Press

ISBN: 9786155225994, 9789633860519

Verdery, Katherine, (1999) The political lives of dead bodies: reburial and postsocialist change

ISBN: 9780231112307

(Kap 1-2)

Övrigt

Litteraturlistan uppdaterad: 2022-06-23

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.