Från glasmontrar till digitala skärmar - rum, föremål och digital teknik, 7.5 hp

From Glass Cases to Digital Screens - space, objects, and digital technology, 7.5 credits

739G43

Huvudområde

Kultur- och mediegestaltning

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Bodil Axelsson

Kursansvarig

Bodil Axelsson

Kontaktinformation

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Halvfart, Dagtid) HT 2021 202144-202203 Svenska Norrköping

Huvudområde

Kultur- och mediegestaltning

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1N

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • redogöra för programvaror för 3D-digitalisering av artefakter och arbetsflödet fram till digitala plattformar för immersiva upplevelser och icke-linjärt berättande  
  • förklara hur immersiv och interaktiv teknik kan stödja lärande inom musei- och kulturarvsfältet  
  • relatera innehållsdriven digital gestaltning till såväl utställningsmediets historiska utveckling som samtidens frågor om delaktighet, makt och representation

Kursinnehåll

I kursen utforskas digitala teknikers möjligheter att förnya gestaltning av kunskap, lärande och upplevelser inom musei- och kulturarvsfältet. Praktik och teori om 3D-modellering och andra former av visualisering för att utveckla beställarkompetens inom området behandlas. I kursen belyses hur 3D-modelleringar och immersivt och icke-linjärt berättande kan stödja utveckling och förmedling av kulturhistorisk kunskap samt frågor om delaktighet, urvalsprocesser och makt genom att ställa den samtida tekniken i relation till utställningsmediets historiska utveckling. 

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, laborationer och studiebesök. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Kursen examineras genom

  • individuell skriftlig uppgift, betygsskala: UV


Detaljerad information om examinationen återfinns i studieanvisningen.
 

Om det finns särskilda skäl, om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.
 

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
EXA1 Examination 7.5 hp U, G, VG

Böcker

Drotner, Kirsten, Dziekan, Vince, Parry, Ross, Schrøder, Kim Christian, (2019) ˜Theœ Routledge handbook of museums, media and communication

ISBN: 9781138676305, 1138676306

Kapitel: Ekström Anders, Walk-in media: Exhibitions as media space

Gröppel-Wegener, Alke, Verfasser, Kidd, Jenny, (2019) Critical encounters with immersive storytelling

ISBN: 9780429621512, 0429621515

Kirshenblatt-Gimblett, Barbara, (1998) Destination culture : tourism, museums, and heritage Berkeley : Univ. of California Press, cop. 1998

ISBN: 0520204670, 0520209664, 9780520209664

Artiklar

Herlitz, A., Westin, J., Assembling Arosenius–staging a digital archive Museum Management and Curatorship 2018, 33(5):447-466
Jonathan Crary, Géricault, the Panorama, and Sites of Reality in the Early Nineteenth Century 2002
Kenderdine, Sarah, Chan, Leith K.Y., Shaw, Jeffrey,, Pure land: Futures for embodied museography Journal on Computing and Cultural Heritage 2014, 7(2)
Kocsis, Anita, Barnes, Carolyn, Kenderdine, Sarah, Digital Mediation and Museum Space 2012
Sylaiou, Stella, Kasapakis, Vlasios, Dzardanova, Elena, Gavalas, Damianos, Leveraging Mixed Reality Technologies to Enhance Museum Visitor Experiences 2018
Wagner, K., The mummy and the medical gaze: digital visualisations in the British Museum’s exhibition Ancient lives, new discoveries Museum Management and Curatorship 2017, 32(2):160-175

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.