Podcast: ljudgestaltning och produktionsvillkor, 30 hp

Podcast: Audio editing and production conditions, 30 credits

739G45

Huvudområde

Kultur och mediegestaltning

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående kurs

Examinator

Annelie Norberg

Kursansvarig

Annelie Norberg

Kontaktinformation

Annelie Norberg, Kursansvarig

Jonas Johansson, Studievägledare

Ulrika Sund, Administratör

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
Fristående kurs (Halvfart, Dagtid) HT 2024 202434-202523 Svenska Norrköping

Huvudområde

Kultur och mediegestaltning

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1N

Förkunskapskrav

 Grundläggande behörighet på grundnivå

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • redogöra för den digitala utvecklingen inom medie- och kommunikationsområdet och podcastproduktion som fält
 • använda vetenskapliga metoder för att analysera ljud som tecken, och som gestaltande och kulturellt fenomen
 • värdera vetenskapliga och journalistiska metoder
 • tillämpa etiska överväganden i journalistiska och dokumentära produktioner
 • värdera källkritiska överväganden för journalistiska och dokumentära produktioner
 • tillämpa och utveckla IT-baserad produktionsteknik inom såväl linjära som icke-linjära gestaltningsformer
 • redogöra för grunderna för att arbeta med ljudproduktion: inspelning, redigering, intervjuteknik, röstinläsning och manusskrivande
 • söka, samla, värdera och granska information i en problemställning, samt att kritiskt diskutera frågeställningar, konceptuella val samt kommersiella avväganden
 • självständigt identifiera, formulera, kreativt utveckla samt producera en podcast inom givna tidsramar, inkluderande digital inspelning, redigering och spridning

Kursinnehåll

Kursen utforskar fenomenet podcast och knyter an till ljudberättandets utveckling och spridning i digitala medier. Den belyser förändrade villkor för verksamma kulturutövare och producenter, diskuterar kunskapsproduktion i digitala medier och på andra mediala arenor, och tillämpar IT-baserad produktionsteknik, för inspelning, mixning och publicering digitalt.

I kursen betonas växelspelet mellan produktion och vetenskapliga perspektiv på ljudberättandet. Med utgångspunkt i journalistiska och dokumentära arbetsmetoder uppmuntras studenten att värdera, förstå och beskriva hur kulturella konventioner och koder påverkar ljudberättandet samt hur nya uttrycksformer växer fram. I kursen betonas den gestaltande dimensionen och väver samman ljudgestaltning som tekniskt underbyggd process med frågor om berättande, urval och medieetik. I kursen ingår en podcastproduktion där studenten omsätter kursens innehåll i ett självständigt arbete.

Kursen består av fyra delkurser:

Anslag
I delkursen introduceras flera produktionsmoment, samt semiotisk ljudanalys.

Ljudproduktion
I delkursen fördjupas olika moment inom digital ljudproduktion, med betoning på IT-baserad produktionsteknik.

Omvärld
I delkursen belyses förutsättningar som råder för podcastproduktion; kommersiella och publika villkor, samt villkor för yrkesverksamma kulturutövare och entreprenörer i digitala medier, särskilt plattformar för podcastpublicering.

Projektarbete
I delkursen utvecklas och fullgörs en podcastproduktion, inklusive digital strategi, kommersiella och medieetiska avvägningar enskilt eller i mindre team.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, laborationer, övningar i ljudgestaltning, analyser av ljud och ljuddramaturgi samt handledning. Därutöver förväntas studenten utöva självstudier.

Examination

Examinationen sker genom​:

Anslag: 

 • aktivt deltagande i seminarier och workshops, betygsskala: UG
 • individuell skriftlig ljudanalys, betygsskala: UV

Ljudproduktion:

 • aktivt deltagande i seminarier och workshops, betygsskala: UG
 • presentation av podcastkoncept, betygsskala: UV

Omvärld:

 • aktivt deltagande i seminarier och workshops, betygsskala: UG
 • gruppvis muntlig uppgift, betygsskala: UG

Projektarbete:

 • muntlig och skriftlig presentation av podcastkoncept, inklusive pilotavsnitt i ljudform, betygsskala: UV

För godkänt slutbetyg krävs Godkänt på samtliga ingående moment. För Väl godkänt krävs dessutom Väl godkänt på den individuella skriftliga ljudanalysen samt projektarbetet.


​Detaljerad information återfinns i studieanvisningen. 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
EXA1 Examination 7.5 hp U, G, VG
EXA2 Examination 7.5 hp U, G, VG
EXA3 Examination 7.5 hp U, G, VG
EXA4 Examination 7.5 hp U, G, VG

Ordinarie litteratur

Böcker

Abel, Jessica, (2015) Out on the wire: the storytelling secrets of the new masters of radio. First edition. New York : Broadway Books, cop.

ISBN: 9780385348430, 0385348436

Artiklar

Luke Goode, Michael Godhe, Beyond Capitalist Realism - Why We Need Critical Future Studies Cultural Unbound: Journal of Current Cultural Research 2017:1 (9), 108-129
Söderberg, Johan, Johansson Wilén, Evelina, Carlsson, Vanja, Värdeomdömet är oskiljaktigt från forskargärningen Respons 2020:4

Webbsidor

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Konspirationsteorier och covid-19 https://www.msb.se/contentassets/555542e57381475cb26d6862dc7a543a/msb-studie.pdf

Sid. 5-73 (pdf)

Kompletterande litteratur

Övrigt

Litteraturlistan uppdaterad: 2024-06-20

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.