Verktyg för innehållsdriven medieproduktion 2 – produktionstekniker och kommunikationslandskap, 15 hp

Tools for Content based Media Production – Techniques and Contexts of Communication, 15 credits

739G52

Huvudområde

Kultur och mediegestaltning

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Gabriel Thott

Kursansvarig

Jonas Ramsten, Gabriel Thott

Kontaktinformation

Gabriel Thott, Kursansvarig

Jonas Johansson, Studievägledare

Jonas Ramsten, Kursansvarig

Ulrika Sund, Administratör

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7KOM Kommunikation, samhälle, medieproduktion, kandidatprogram 1 (HT 2022) 202244-202303 Svenska Norrköping O

Huvudområde

Kultur och mediegestaltning

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1N

Kursen ges för

 • Kandidatprogrammet i kommunikation, samhälle, medieproduktion

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna: 

 • tillämpa digital produktionsteknik inom audio, video och rumslig gestaltning
 • utifrån en uppdragsbeskrivning och inom givna tidsramar genomföra mindre projekt inom kultur och mediegestaltning
 • utveckla, presentera och granska innehåll i och gestaltning av projekt
 • redogöra för olika perspektiv på det samtida mångmediala kommunikationslandskapet, dess produktionstekniker möjligheter och utmaningar
 • kritiskt reflektera över olika former av medieinnehåll inom kultur och mediegestaltning

Kursinnehåll

Kursen bygger på ett växelspel mellan teoretiskt underbyggt gestaltningsarbete och gestaltningsrelevanta akademiska studier, med fokus på interaktiva och kommunikativa medier, dvs IT-baserade auditiva, visuella och rumsliga medier.  

I kursen behandlas praktiskt medieproduktionsarbete inom de tre medierna ljud/audio, rörlig bild/video och rumslig gestaltning/utställningsmediet. Här ingår hur bild, rörlig bild, ljud samt rummet används och fungerar i olika typer av kommunikation och medier (med avseende på formvärld, gestaltningsmedel, berättelseelement, dramaturgi och narrativitet). Grundläggande för mediearbetet är användningen av datorbaserad mjukvara för modellering, redigering m.m.

I kursen ges en översiktlig, historiskt grundad introduktion till dagens mångmediala kommunikationslandskap, till olika mediers sätt att fungera, till nya kommunikationsplattformar (sociala medier m.m.), till konvergens mellan olika medier, och till en kritisk analys av medieinnehåll.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av grupparbete, projektarbete, seminarier, föreläsningar, visningar, studiebesök, workshops samt handledning. Den består vidare av praktiskt produktionsarbete i studio, redigeringsrum, utställningsateljé mm. samt framläggning och granskning av ett projekt. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Kursen är laborativt upplagd och är organiserad som ett projektblock där ett fortlöpande projektarbete utgör en ram för undervisningen.

Examination

Examinationen sker genom:

 • projektarbete i grupp, betygsskala: UG
 • individuellt aktivt deltagande i produktionsprocess, betygsskala: UV
 • muntlig framläggning och granskning i grupp, betygsskala: UG
 • aktivt deltagande i seminarier, grupparbete och laborationer, betygsskala: D
 • individuella skriftliga inlämningsuppgifter, betygsskala: UV

För Godkänt slutbetyg krävs Deltagit på aktivt deltagande i seminarier, grupparbete och laborationer samt Godkänt på samtliga moment. För Väl godkänt krävs dessutom Väl godkänt på individuellt aktivt deltagande i produktionsprocess samt individuella skriftliga inlämningsuppgifter.

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.

Om det finns särskilda skäl, om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
EXA1 Examination 7.5 hp U, G
EXA2 Examination 7.5 hp U, G, VG
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.