Att kommunicera kunskap i samspel mellan innehåll och publik gestaltning, 30 hp

Communicating Knowledge Integrating Content, Form, and Public Address, 30 credits

739G53

Huvudområde

Kultur och mediegestaltning

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Ingemar Grandin

Kursansvarig

Lars Bergwall

Kontaktinformation

Jonas Johansson, Studievägledare

Lars Bergwall, Kursansvarig

Ulrika Sund, Administratör

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7KOM Kommunikation, samhälle, medieproduktion, kandidatprogram 2 (VT 2023) 202304-202323 Svenska Norrköping O

Huvudområde

Kultur och mediegestaltning

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1N

Kursen ges för

 • Kandidatprogrammet i kommunikation, samhälle, medieproduktion

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna: 

 • genomföra och tillämpa projekt som arbetsform inom kultur och mediegestaltning utifrån en uppdragsbeskrivning och inom givna tidsramar
 • tillämpa digital produktionsteknik inom audio, video och rumslig gestaltning
 • identifiera och utveckla ett övergripande koncept för kommunikationsprojekt, och bedöma olika plattformar och format inom kommunikationslandskapet för att förmedla ett specifikt innehåll till ett visst publiksegment
 • kommunicera ett kunskapsinnehåll med hjälp av adekvata berättarformer och tekniker
 • presentera och kritiskt granska ett kommunikationsprojekt inklusive dess relation till kultur- och medievärldens produktionsvillkor
 • redogöra för samhälls- och kulturvetenskapliga teoretiska och metodologiska verktyg för analys av det samtida samhälls- och kulturfältet
 • diskutera hur kunskap och kommunikation produceras och reproduceras i historiskt och nutida perspektiv
 • relatera egen produktion till olika kunskapssyner och anspråk i kultur och samhälle

Kursinnehåll

Kursen bygger på ett växelspel mellan teoretiskt underbyggt gestaltningsarbete och gestaltningsrelevanta akademiska perspektiv, med fokus på interaktiva och kommunikativa medier, dvs IT-baserade auditiva, visuella och rumsliga medier. I kursen fördjupas kommunikation genom rumslig gestaltning och utställningsmediet. Vidare behandlas användningen av datorbaserad mjukvara för modellering, redigering och laborativt produktionsarbete. Detta integreras med innehållsgestaltning och med rumsliga och publikmötande aspekter. 

I kursen introduceras kommunikationsfältet utifrån ett växelspel mellan produktions och gestaltningsarbete och vetenskaplig kommunikationsteori. Det gäller kommunikation från interpersonell till övergripande samhällsnivå som dubbelriktad process. Från ett individperspektiv diskuteras tolkningsramar och meningsskapande. Från ett samhällsperspektiv diskuteras hur kommunikation relaterar till olika medier, sociala relationer, offentliga arenor och vardagsliv.

I kursen läggs särskilt fokus på hur kunskap och vetenskap kommuniceras. Hur kunskap produceras studeras ur ett historiskt och ett nutida perspektiv, ett kunskapssociologiskt och idéhistoriskt teoretiskt perspektiv såväl som ur ett journalistiskt och produktionsinriktat perspektiv. Hur kunskap syntetiseras, formuleras och kommuniceras av olika aktörer står i centrum samt vilka kunskapsanspråk och bilder av verkligheten som skapas genom kunskapskommunikation. Särskilt uppmärksammas etiska aspekter, verklighetsbilder och ideologier, hur olika medie- och produktionslogiker konvergerar, samt frågan om hållbar utveckling i kunskapskommunikation.

Utifrån växelspelet mellan ett produktionsbaserat gestaltningsperspektiv och ett analytiskt vetenskapligt perspektiv behandlar kursen det flermediala kommunikationslandskapet, dess utveckling och sammansmältning av tekniker och medieformat, men också roller av producentskap, professionella som utvecklade av människor utanför institutioner, bransch och traditionella professioner. Utifrån detta behandlar kursen hur olika medieplattformar och format kan användas för att kommunicera ett specifikt innehåll till ett visst publiksegment från idé till färdig (kunskaps- och gestaltningsmässig) produktion.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av grupparbete, projektarbete, seminarier, föreläsningar, visningar, studiebesök, workshops samt handledning. Den består vidare av praktiskt produktionsarbete i studio, redigeringsrum, utställningsateljé mm. samt framläggning och granskning av ett projekt. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Kursen är laborativt upplagd och är organiserad som ett projektblock där ett fortlöpande projektarbete utgör en ram för undervisningen. 

Examination

Examinationen sker genom:

 • projektarbete i grupp, betygsskala: UG
 • individuellt aktivt deltagande i produktionsprocess, betygsskala: UV
 • muntlig framläggning och granskning i grupp, betygsskala: UG
 • aktivt deltagande i seminarier, grupparbete och laborationer, betygsskala: D
 • individuella skriftliga inlämningsuppgifter, betygsskala: UV

För Godkänt slutbetyg krävs Deltagit på aktivt deltagande i seminarier, grupparbete och laborationer samt minst Godkänt på övriga moment. För Väl godkänt krävs dessutom Väl godkänt på individuellt aktivt deltagande i produktionsprocess samt individuella skriftliga inlämningsuppgifter.

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.
 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
EXA1 Examination 7.5 hp U, G
EXA2 Examination 7.5 hp U, G
EXA3 Examination 7.5 hp U, G
EXA4 Examination 7.5 hp U, G, VG

Ordinarie litteratur

Böcker

Abrahamson Löfström, Carina, Rombach, Björn, (2020) Andra hjälpen : allt du behöver veta för att skriva en uppsats. Upplaga 1 Lund : Studentlitteratur

ISBN: 9789144130682

Bengtsson, Stina, (2016) Medielandskap och mediekultur : en introduktion till medie- och kommunikationsvetenskap. 1. uppl. Stockholm : Liber

ISBN: 9789147112845

(Nyutgåva 2022-10-21, ISBN 9789147143559 Ej utgiven ännu)

Forssberg, Anna Maria, Sennefelt, Karin, (2014) Fråga föremålen : handbok till historiska studier av materiell kultur. 1. uppl. Lund : Studentlitteratur

ISBN: 9789144089805

(Kapitlet: Grand Tour bland tingen av Ulrika Torell. Kommer att finnas som pdf i Lisam)

Huseby, Hege Børrud, Cederholm, Pia, (2017) Museumsutstillinger : å forstå, skape og vurdere natur- og kulturhistoriske utstillinger. Trondheim : Museumsforlaget, cop

ISBN: 9788283050479

Hyltén-Cavallius, Charlotte, Svanberg, Fredrik, (2016) Älskade museum : svenska kulturhistoriska museer som kulturproducenter och samhällsbyggare. Lund : Nordic Academic Press

ISBN: 9789188168443

(Kapitel 1: Kärleken till museer. Kommer att finnas som Pdf i Lisam)

Webbsidor

Utställningskritik 1: https://utstallningskritik.se/?p=7869
Utställningskritik 2: https://utstallningskritik.se/?p=7809
Utställningskritik 3: https://utstallningskritik.se/?p=7801

Kompletterande litteratur

Böcker

Bergman, Marina, (2022) Att studera på högskolan : studieteknik och motivation på vägen. Tredje upplagan Lund : Studentlitteratur

ISBN: 9789144140285

Bryman, Alan, Nilsson, Björn, (2018) Samhällsvetenskapliga metoder. Tredje upplagan Stockholm : Liber

ISBN: 9789147112067

(Används genom hela programmet)

Ehn, Billy, Löfgren, Orvar, (2012) Kulturanalytiska verktyg. 1. uppl. Malmö : Gleerup

ISBN: 9789140680969

(Används genom hela programmet)

Övrigt

Ytterligare litteratur kan tillkomma

Litteraturlistan uppdaterad: 2022-11-08

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.