Dokumentär medieproduktion, 30 hp

Documentary Media Production, 30 credits

739G54

Huvudområde

Kultur och mediegestaltning

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Ingemar Grandin

Kursansvarig

Boel Zetterman

Kontaktinformation

Boel Zetterman, Kursansvarig

Jonas Johansson, Studievägledare

Ulrika Sund, Administratör

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7KOM Kommunikation, samhälle, medieproduktion, kandidatprogram 3 (HT 2023) 202334-202403 Svenska Norrköping O

Huvudområde

Kultur och mediegestaltning

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1F

Kursen ges för

 • Kandidatprogrammet i kommunikation, samhälle, medieproduktion

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
45 hp godkända från termin 1 och 2

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • arbeta med innehållsdriven, design- och formmedveten produktion inom medie- och kommunikationsområdet
 • tillämpa digital produktionsteknik inom rumsliga samt auditiva, visuella, och interaktiva medier
 • genomföra och kritiskt diskutera ett dokumentärt medieproduktionsprojekt utifrån en uppdragsbeskrivning och inom givna tidsramar
 • utveckla ett koncept för ett flermedialt produktionsinriktat kommunikationsprojekt, och bedöma plattformar och format inom medie- och kommunikationslandskapet med avseende på att förmedla ett specifikt innehåll till en viss publik
 • använda dokumentära samt tvärvetenskapliga metoder för att skapa ett vetenskapligt förankrat, dokumentärt kunskapsinnehåll inom något relevant samhällsområde
 • i en medieproduktion kritiskt och reflexivt kommunicera ett sådant kunskapsinnehåll med hjälp av adekvata tekniska och gestaltningsorienterade verktyg
 • presentera och kritiskt granska produktions- och kommunikationsprojekt inklusive hur de relaterar till det övergripande medie- och kommunikationslandskapet och till olika produktions- och gestaltningsmöjligheter
 • reflektera kring hållbar utveckling i produktionspraktiken och beträffande medieinnehåll

Kursinnehåll

I kursen behandlas produktions- och gestaltningsarbete i växelspel med olika tekniska, konstnärliga, kultur- och samhällsvetenskapliga, samt design- och produktionsmässigt grundade kunskapstraditioner.

Verktyg från olika dokumentära traditioner presenteras och särskild betoning läggs på film- och ljudberättande samt tvärvetenskapliga teoretiska och metodiska verktyg. Vidare ingår dokumentärt orienterade undersökningar och medieproduktioner avseende relevanta områden inom samhällssamtalet såsom makt, demokrati, genus, klass, identitet, kulturarv och hållbar utveckling. 

Kursen innehåller ett dokumentärt produktionsarbete i projektform där produktionsrelaterade och tvärvetenskapliga verktyg inom kultur och mediegestaltning ingår med särskilt fokus på film/videomediet, från handhavande till narrativ och dramaturgi.

I medieproduktionsarbetet problematiseras hur olika former av medierad kommunikation och gestaltning bidrar till att skapa och vidmakthålla kunskaper, världsbilder och värderingar. Medieproduktionsarbete relateras vidare till en övergripande tvärvetenskaplig och produktionsbaserad ram avseende gestaltningens innehåll och form.

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen är laborativt upplagd och är organiserad som ett projektblock där ett fortlöpande produktions- och projektarbete utgör en ram för undervisningen. 

Undervisningen består av grupparbete, projektarbete, seminarier, föreläsningar, visningar, studiebesök, workshops samt handledning. Den består vidare av praktiskt produktionsarbete i studio, redigeringsrum, utställningsateljé mm. samt framläggning och granskning av ett projekt. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Kursen examineras genom:

 • projektarbete i grupp, betygsskala: UV
 • aktivt deltagande i produktionsprocess, betygsskala: UV
 • muntlig framläggning och granskning i grupp, betygsskala: UG
 • aktivt deltagande i seminarier, grupparbete och laborationer, betygsskala: UG
 • individuella skriftliga inlämningsuppgifter, betygsskala: UV

För Godkänt slutbetyg krävs minst Godkänt på samtliga moment. För Väl godkänt krävs dessutom Väl godkänt på minst två av de VG-grundande momenten.

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen. 
 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
EXA1 Examination 7.5 hp U, G
EXA2 Examination 7.5 hp U, G
EXA3 Examination 7.5 hp U, G
EXA4 Examination 7.5 hp U, G, VG

Ordinarie litteratur

Böcker

Bodén, Daniel, Godhe, Michael, (2020) AI, robotar och föreställningar om morgondagens arbetsliv. Lund : Nordic Academic Press,

ISBN: 9789188909527

(Att lära sig leva med robotar, sid 117-136)

Lejon, Kjell O. U., (2019) Tankar om lycka : några kulturvetenskapliga forskares perspektiv. Stockholm : Carlssons,

ISBN: 9789173319782

(Sid. 12-47)

https://www.researchgate.net/publication/339447437_Langtan_till_lustgarden_-_Konst_kultur_och_alternativ_livsstil_vid_slutet_av_La_Belle_Epoque_ingar_i_Tankar_om_Lycka_Carlssons_forlag_Stockholm

Nichols, Bill, (2017) Introduction to documentary. Third edition. Bloomington

ISBN: 9780253026903, 9780253026347

(Tillgänglig som e-bok via LiU-biblioteket. Läs kapitel 6 och 7)

Artiklar

Malm, Mats, Göteborgs universitet, Humanistiska fakulteten, Litteraturvetenskapliga institutionen, Gothenburg University, Faculty of Humanities, Department of Comparative Literature, Mimesis: efterbildning och representation

((Vol. 114, s. 64-80)

Webbsidor

Kompendier

Zetterman Boel, Lilla Filmproducenten - En lathund för dokumentärfilmsproduktion

(Finns tillgänglig som pdf i Lisam)

Kompletterande litteratur

Övrigt

Ytterligare texter kan tillkomma enligt löpande anvisningar från kursens lärare

Litteraturlistan uppdaterad: 2022-06-29

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.