Medieproduktion för kommunikationsinriktade verksamheter och branscher, 30 hp

Media Production for Applied Communication, 30 credits

739G55

Huvudområde

Kultur och mediegestaltning

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Ingemar Grandin

Kursansvarig

Michael Godhe

Kontaktinformation

Jonas Johansson, Studievägledare

Michael Godhe, Kursansvarig

Ulrika Sund, Administratör

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7KOM Kommunikation, samhälle, medieproduktion, kandidatprogram 4 (VT 2024) 202404-202423 Svenska Norrköping O

Huvudområde

Kultur och mediegestaltning

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1F

Kursen ges för

 • Kandidatprogrammet i kommunikation, samhälle, medieproduktion

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
45 hp godkända från termin 1 och 2

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • arbeta med innehållsdriven, design- och formmedveten medieproduktion för kommunikationsinriktade verksamhetsfält och branscher
 • tillämpa digital teknik på den nivå som sådan professionellt orienterad medieproduktion förutsätter
 • utveckla och genomföra ett externt relaterat kommunikations- och produktionsprojekt inom givna tidsramar
 • använda produktionsbaserade samt tvärvetenskapliga angreppssätt för att kritiskt och reflexivt skapa ett verksamhetsrelevant kunskapsinnehåll inom ett för kultur och mediegestaltning relevant samhällsområde
 • i en medieproduktion kritiskt och reflexivt kommunicera detta kunskapsinnehåll med hjälp av adekvata tekniska och gestaltningsorienterade verktyg
 • tillämpa tvärvetenskapliga och professionella insikter för val av medieplattformar och -format med avseende på verksamheter och publiker
 • presentera och kritiskt granska produktions- och kommunikationsprojekt, med avseende på hur de relaterar till det samtida medie- och kommunikationslandskapet
 • presentera och kritiskt granska produktions- och kommunikationsprojekt, med avseende på hur de utnyttjar olika produktions- och gestaltningsmöjligheter
 • integrera hållbar utveckling i såväl produktionspraktik som det innehåll som kommuniceras

Kursinnehåll

I kursen behandlas digital medieproduktion i växelspel med olika tekniska, konstnärliga, kultur- och samhällsvetenskapliga, samt design- och produktionsmässigt grundade kunskapstraditioner. Tyngdpunkten ligger på digital medieproduktionsteknik innefattande olika kombinationer (mobila såväl som stationära och studiobaserade) av för medieproduktion avpassad hård- och mjukvara med kringutrustning samt medierelaterad AI.

Kursen organiseras som ett innehållsdrivet, kommunikativt produktions- och gestaltningsarbete i projektform. Detta medieproduktionsprojekt sträcker sig över hela kursens längd och tar fasta på de förutsättningar, villkor och möjligheter som gäller för medieproduktion i professionella sammanhang.

Snarare än någon särskild bransch är det fråga om en mångfald av olika yrkesroller (som anställd eller egenföretagare) och verksamhetsfält. Hit hör massmedier, kommunikationsbyråer och självständiga produktionsföretag. Men hit hör även kommunikations- och medieproduktionsarbete (som ensam ansvarig eller på/för PR/kommunikations/informationsavdelning) för små och stora företag inom alla slags verksamheter, och för intresseorganisationer och myndigheter.

I kursen förankras produktionsarbetet i den professionella produktions- och kommunikationsvärlden beträffande olika former av digital medieproduktionsteknik, AI, kommunikation, innehållsproduktion samt avseende kommunikationslandskapets produktionsvillkor, strukturer och arbetsroller.

Produktionsprojektet ska ha ett för huvudområdet kultur och mediegestaltning relevant innehåll. Produktionen ska vidare relatera till hur olika former av medierad kommunikation bidrar till att skapa och vidmakthålla kunskaper, världsbilder och värderingar, samt hållbar utveckling i relation till medieproduktion avseende innehåll såväl som produktionstekniskt.

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen är laborativt upplagd och är organiserad som ett projektblock där ett fortlöpande produktions- och projektarbete utgör en ram för undervisningen. 

Undervisningen består av grupparbete, projektarbete, seminarier, föreläsningar, visningar, studiebesök, workshops samt handledning. Den består vidare av praktiskt produktionsarbete i studio, redigeringsrum, utställningsateljé mm. samt framläggning och granskning av ett projekt. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Kursen examineras genom:

 • projektarbete i grupp, betygsskala: UV
 • individuellt aktivt deltagande i produktionsprocess, betygsskala: UV
 • muntlig framläggning och granskning i grupp, betygsskala: UG
 • aktivt deltagande i seminarier, grupparbete och laborationer, betygsskala: UG
 • individuella skriftliga inlämningsuppgifter, betygsskala: UV

För Godkänt slutbetyg krävs minst Godkänt på samtliga moment. För Väl godkänt krävs dessutom Väl godkänt på minst två av projektarbete i grupp, individuellt aktivt deltagande i produktionsprocess samt individuella skriftliga inlämningsuppgifter.

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen. 
 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
EXA1 Examination 7.5 hp U, G
EXA2 Examination 7.5 hp U, G
EXA3 Examination 7.5 hp U, G
EXA4 Examination 7.5 hp U, G, VG

Ordinarie litteratur

Böcker

Abrahamson Löfström, Carina, Rombach, Björn, (2020) Andra hjälpen: allt du behöver veta för att skriva en uppsats. Upplaga 1 Lund: Studentlitteratur

ISBN: 9789144130682

Aldrich, Leigh Stephens, (1999) Covering the community : a diversity handbook for media. Thousand Oaks, Calif. : Pine Forge Press

ISBN: 9780761985136

Arno Görgen, German Alfonso Nunez, Heiner Fangerau, (2019) Handbook of Popular Culture and Biomedicine: Knowledge in the Life Sciences As Cultural Artefact.

ISBN: 9783319906768, 9783319906775

Arvidsson, Alf, (2022) Kulturanalys och metakultur. Upplaga 1 Lund : Studentlitteratur

ISBN: 9789144160245, 11036516, 11036516

Bengtsson, Stina, (2022) Medielandskap & mediekultur : en introduktion till medie- och kommunikationsvetenskap. Andra upplagan Stockholm : Liber

ISBN: 9789147143559

Bengtsson, Stina, Ericson, Staffan, Stiernstedt, Fredrik, (2020) Medievetenskapens idétraditioner Upplaga 1 Lund : Studentlitteratur

ISBN: 9789144130712

Ekström, Andreas , (2022) Bekvämlighetens tyranni: hur vi förlorade makten över vår tids stora revolution. Första upplagan Stockholm: Volante

ISBN: 9789179652449

Graff, Gerald, Birkenstein, Cathy, (2018) "They say / I say": the moves that matter in academic writing. Fourth edition. New York ; London : W. W. Norton & Company

ISBN: 9780393631678, 0393631672

Görgen, Arno, Nunez, German Alfonso, Fangerau, Heiner, (2019) Handbook of popular culture and biomedicine : knowledge in the life sciences as cultural artefact. Cham : Springer

ISBN: 3319906763, 9783319906768

Hall, Stuart, Evans, Jessica, Nixon, Sean, (2013) Representation 2. ed. London : SAGE

ISBN: 9781849205634, 1849205477, 9781849205474, 1849205639, 9781849205634

Hedenus, Fredrik, Persson, U. Martin, Sprei, Frances, (2022) Hållbar utveckling : nyanser och tolkningar. Andra upplagan Lund : Studentlitteratur

ISBN: 9789144161150

Josephson, Peter, Lundgren, Frans, (2014) Historia som kunskapsform. 1. uppl. Lund : Studentlitteratur

ISBN: 9789144094588

Karppinen, Kari, (2013) Rethinking media pluralism. [Elektronisk resurs] New York : Fordham University Press

ISBN: 9780823245154

Niclas Malmberg, Aron Emilsson, Ida Karkiainen, Olle Lidbom, Christina Jutterström, (2021) Snigeln & haren : så kan mediepolitiken komma ikapp medieutvecklingen Institutet för Mediestudier

ISBN: 9789198498295

Nyblom, Andreas, (2008) Ryktbarhetens ansikte: Verner von Heidenstam, medierna och personkulten i sekelskiftets Sverige. Stockholm: Atlantis

ISBN: 9789173532501, 9879173532501, 02829800, 02829800

Palm, Lars, kommunikationsforskare, Åkerström, Marja, (2019) Kommunikationsplanering : en handbok på vetenskaplig grund. Upplaga 2 Lund : Studentlitteratur

ISBN: 9789144125039

Singh, Jagtar, (2015) Media and information literacy for the sustainable development goals. Göteborg : International Clearinghouse on Children, Youth and Media, Nordicom, University of Gothenburg, 2015

ISBN: 9789187957130

Weibull, Lennart, Wadbring, Ingela, Ohlsson, Jonas, (2018) Det svenska medielandskapet : traditionella och sociala medier i samspel och konkurrens. Första upplagan Stockholm : Liber, [2018]

ISBN: 9789147113354

Östling, Johan, Jansson, Anton, Svensson Stringberg, Ragni, (2022) Humanister i offentligheten : kunskapens aktörer och arenor under efterkrigstiden. Göteborg : Makadam förlag,

ISBN: 9789170613791, 20022131, 20022131

Artiklar

Jeffries, D., “Anyone Can Wear the Mask”: The Marginalization of Miles Morales in Spider-Man: Into the Spider-Verse Journal of Cinema and Media Studies (Journal of Cinema and Media Studies, 2023, 62(5):192-214)

Sid 192-214

Luke Goode, Michael Godhe, Beyond Capitalist Realism - Why We Need Critical Future Studies Culture Unbound: Journal of Current Cultural Research 2017

1(9): 1-22

McCauley, Lee, The Frankenstein Complex and Asimov’s Three Laws, Association for the Advancement of Artificial Intelligence 2007

www.aaai.org

McIntosh, Heather, Representations of Female Scientists in The Big Bang Theory 2014
Sahlin, Nils-Eric, Vad är det för bra med populärvetenskap? Framtider

(16(1): 17-20)

Wajcman, Judy, Humanoid Robots and the Promise of an Easier life 2017

(s. 102-117)

Webbsidor

Eriksson, Yvonne, Konstnär med funktionshinder: Om estetik och samhälleligt synliggörande https://data.riksdagen.se/fil/267eb83f-9468-4f1f-8f70-ceb3759621b0

(Rapport från Riksdagen 2013)

Riksantikvarieämbetet (2023), Räkna med kulturarvet - hållbarhet och klimat https://raa.diva-portal.org/smash/get/diva2:1739565/FULLTEXT01.pdf

Kompletterande litteratur

Böcker

Bergman, Marina, (2022) Att studera på högskolan : studieteknik och motivation på vägen. Tredje upplagan Lund: Studentlitteratur

ISBN: 9789144140285

Björklund, Maria, Paulsson, Ulf, (2012) Seminarieboken : att skriva, presentera och opponera. 2. uppl. Lund : Studentlitteratur

ISBN: 9789144059853

Boréus, Kristina, Bergström, Göran, (2018) Textens mening och makt : metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys. Fjärde [omarbetade och aktualiserade] upplagan Lund : Studentlitteratur

ISBN: 9789144117928

Bryman, Alan, Nilsson, Björn, (2018) Samhällsvetenskapliga metoder. Tredje upplagan Stockholm: Liber

ISBN: 9789147112067

Ehn, Billy, Löfgren, Orvar, (2012) Kulturanalytiska verktyg. 1. uppl. Malmö: Gleerup

ISBN: 9789140680969

Ekström, Mats, Johansson, Bengt, (2019) Metoder i medie- och kommunikationsvetenskap. Tredje upplagan Lund : Studentlitteratur

ISBN: 9789144125701

Falkheimer, Jesper, Heide, Mats, (2011) Strategisk kommunikation : forskning och praktik 1. uppl. Lund : Studentlitteratur

ISBN: 9789144070551

Johansson, Anna, (2005) Narrativ teori och metod : med livsberättelsen i fokus. Lund : Studentlitteratur

ISBN: 9144035004, 9789144035000

Larsson, Larsåke, (2014) Tillämpad kommunikationsvetenskap. 4., [bearb.] uppl. Lund : Studentlitteratur

ISBN: 9789144091648

Mewburn, Inger, Firth, Katherine, Lehmann, Shaun, (2019) How to fix your academic writing trouble : a practical guide. London : Open University Press

ISBN: 9780335243327, 0335243320, 9780335243334

Petersson, Lars, Pettersson, Åke, (2013) Medieproduktion. 1. uppl. Stockholm : Liber

ISBN: 9789147107957

Petersson, Olof, (2007) Medierna och yttrandefriheten. 1. uppl. Stockholm : SNS förlag

ISBN: 9789185695058, 14007509

Rose, Gillian, (2022) Visual methodologies : an introduction to researching with visual materials. 5th edition Los Angeles: Sage

ISBN: 9781529767193

Tonnquist, Bo, (2021) Projektledning. Åttonde upplagan Stockholm : Sanoma utbildning

ISBN: 9789152360897

Övrigt

Ytterligare litteratur kan tillkomma

Litteraturlistan uppdaterad: 2023-12-20

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.