Självständigt medieproduktionsprojekt, 60 hp

Independent Media Production Project, 60 credits

739G56

Huvudområde

Kultur- och mediegestaltning

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Michael Godhe

Kursansvarig

Lars Bergwall

Kontaktinformation

Jonas Johansson, Studievägledare

Lars Bergwall, Kursansvarig

Ulrika Sund, Administratör

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
F7KOM Kandidatprogrammet i kommunikation, samhälle, medieproduktion 5 (HT 2023) 202334-202423 Svenska Norrköping O

Huvudområde

Kultur- och mediegestaltning

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2E

Kursen ges för

 • Kandidatprogrammet i kommunikation, samhälle, medieproduktion

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
90 hp godkända från termin 1–4

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse

 • utveckla ett för huvudområdet relevant kunskapsinnehåll 
 • formulera ett för huvudområdet relevant mediegestaltningsproblem
 • planera för en medieproduktionsrelaterad vetenskaplig rapport

Färdighet och förmåga 

 • genomföra ett examensarbete inom huvudområdet
 • muntligen presentera ett examensarbete

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • söka och värdera tillvägagångssätt för eget och andras examensarbeten
 • kritiskt granska framlagt examensarbete

Kursinnehåll

I kursen behandlas tillämpningen av digital medieproduktionsteknik (innefattande för medieproduktion avpassad hård- och mjukvara med kringutrustning) i självständigt kommunikations- och mediegestaltningsarbete på professionell nivå.

Kursen innehåller planering, genomförande och vidareföring av ett examensarbete inom huvudområdet kultur och mediegestaltning.

I planerings- och vidareföringsarbetet fördjupas teoretiska och metodologiska kunskaper inom huvudområdet med hjälp av projektplaneringsverktyg, pilotproduktioner samt professionell förankring. Den specifika inriktningen bestäms individuellt för varje student i samråd med examinator och handledare.

Examensarbetet ska utgå från ett mediegestaltningsproblem och innefatta medieproduktion samt vetenskaplig rapportering.

Vidareföringen innefattar ytterligare produktionsarbete med sikte på att tillgängliggöra examensarbetet och dess resultat för olika plattformar och målgrupper.

I kursen ingår granskning av och opponering på ett annat examensarbete. 

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen är laborativt upplagd och är organiserad som ett projektblock där ett fortlöpande projektarbete utgör en ram för undervisningen. Produktionsarbete äger rum i studio, redigeringsrum, utställningsateljé mm. Examensarbetet kan genomföras externt efter samråd med handledare och examinator.

Undervisningen består även av grupparbete, seminarier, föreläsningar, visningar, studiebesök, workshops samt handledning. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Kursen examineras genom:

 • examensarbete innefattande medieproduktion och vetenskaplig rapportering, betygsskala: UV
 • muntlig framläggning och granskning i grupp, betygsskala: UG
 • aktivt deltagande i seminarier, grupparbete och laborationer, betygsskala: UG
 • medieproduktionsuppgifter, betygsskala: UG
 • individuella skriftliga inlämningsuppgifter, betygsskala: UG

För Godkänt slutbetyg krävs minst Godkänt på samtliga moment. För Väl godkänt krävs dessutom Väl godkänt på examensarbetet.

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.
 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
EXA1 Examination 6 hp U, G
EXA2 Examination 9 hp U, G
EXA3 Examination 9 hp U, G, VG
EXA4 Examination 6 hp U, G
EXA5 Examination 9 hp U, G
EXA6 Examination 6 hp U, G
EXA7 Examination 9 hp U, G, VG
EXA8 Examination 6 hp U, G

Ordinarie litteratur

Böcker

Abrahamson Löfström, Carina, Rombach, Björn, (2020) Andra hjälpen : allt du behöver veta för att skriva en uppsats. Upplaga 1 Lund : Studentlitteratur

ISBN: 9789144130682

Kompletterande litteratur

Böcker

Bergman, Marina, (2022) Att studera på högskolan : studieteknik och motivation på vägen. Tredje upplagan Lund : Studentlitteratur

ISBN: 9789144140285

Bryman, Alan, Nilsson, Björn, (2018) Samhällsvetenskapliga metoder. Tredje upplagan Stockholm : Liber

ISBN: 9789147112067

Ehn, Billy, Löfgren, Orvar, (2012) Kulturanalytiska verktyg. 1. uppl. Malmö : Gleerup

ISBN: 9789140680969

Övrigt

Ytterligare litteratur kan tillkomma

Litteraturlistan uppdaterad: 2022-10-27

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.