Kandidatprojekt med examensarbete i kultur och mediegestaltning, 60 hp

Bachelor's Project with Thesis in Culture and Media Production, 60 credits

739G56

Huvudområde

Kultur och mediegestaltning

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Michael Godhe

Kursansvarig

Lars Bergwall

Kontaktinformation

Jonas Johansson, Studievägledare

Lars Bergwall, Kursansvarig

Ulrika Sund, Administratör

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7KOM Kommunikation, samhälle, medieproduktion, kandidatprogram 5 (HT 2024) 202434-202523 Svenska Norrköping O

Huvudområde

Kultur och mediegestaltning

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2E

Kursen ges för

 • Kandidatprogrammet i kommunikation, samhälle, medieproduktion

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
90 hp godkända från termin 1–4

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • integrera kunskaper inom huvudområdet kultur och mediegestaltning 
 • självständigt utveckla och formulera ett för huvudområdet relevant mediegestaltningsproblem 
 • planera och genomföra ett vetenskapligt arbete vilket utgår från ett mediegestaltningsproblem och innefattar medieproduktion samt vetenskaplig rapportering
 • utveckla och implementera lösningar av mediegestaltningsproblem samt härvid genomföra medieproduktionsarbete av professionell standard
 • upprätta en vetenskaplig rapport och härvid behärska vetenskapliga krav på uppläggning och innehåll, källhantering, formalia, samt språklig utformning
 • söka och värdera tillvägagångssätt för ett vetenskapligt arbete inom huvudområdet, avseende produktions- och gestaltningstekniker, undersökningsmetod och teori
 • muntligen presentera ett eget arbete
 • kritiskt granska andras arbeten
 • tillgängliggöra ett vetenskapligt arbete för olika målgrupper i olika medieformat och på relevanta kommunikativa plattformar
 • göra bedömningar med hänsyn till etiska aspekter av arbete inom kultur och mediesektorn
 • göra bedömningar med hänsyn till socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar utveckling
 • genomföra uppgifter inom givna tids- och resursramar

Kursinnehåll

I kursen behandlas tillämpningen av digital medieproduktionsteknik (innefattande för medieproduktion avpassad hård- och mjukvara med kringutrustning) i självständigt kommunikations- och mediegestaltningsarbete.

Kursen består i sin helhet av ett projekt vilket innehåller planering, genomförande och vidareföring av ett examensarbete inom huvudområdet kultur och mediegestaltning.

Examensarbetet ska utgå från ett för huvudområdet relevant mediegestaltningsproblem och innefatta medieproduktion samt vetenskaplig rapportering.

Medieproduktionsarbetet utgår från problemställningen och genomförs utifrån huvudområdets produktionstekniska kunskapsbas samt enlighet med yrkesmässiga krav inom det område (medium, plattform, kommunikativ kontext) som produktionen närmare bestämt inriktas mot.

Den vetenskapliga rapporteringen utgår från problemställningen och den kunskap som utvecklas i samband med medieproduktionen tillsammans med kunskaper inom huvudområdet samt relevant forsknings- och metodlitteratur. Rapporten utformas i enlighet med gängse vetenskapliga krav beträffande uppläggning, omfång, innehåll, formalia, källhantering samt språklig utformning.

Examensarbetet utförs 
–    som internt examensarbete inom LiU,
–    helt eller delvis som ett externt examensarbete vilket kan genomföras i samverkan med eller på beställning av en uppdragsgivare, eller 
–    som demoarbete med sikte på någon tänkbar uppdragsgivare eller intressent.

Den specifika inriktningen på examensarbetet bestäms individuellt för varje student i samråd med examinator och handledare.

Planeringsarbetet inför examensarbetet innefattar projektutveckling, professionell förankring samt fördjupning och utmynnar i en plan för examensarbetet. Fördjupningen avser teoretiska och metodologiska kunskaper inom huvudområdet och tar genomgående fasta på konkret medieproduktionsarbete.

Vidareföringen efter examensarbetet innefattar ytterligare produktionsarbete med sikte på att tillgängliggöra examensarbetet och dess resultat för olika medieplattformar, i olika mediegenrer och -produktionsformat och för olika målgrupper.

I kursen ingår framläggning av det egna arbetet samt granskning av och opponering på ett annat examensarbete.

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen är laborativt upplagd och är organiserad som ett projektblock där ett fortlöpande projektarbete utgör en ram för undervisningen. Produktionsarbete äger rum i studio, redigeringsrum eller utställningsateljé.

Undervisningen består även av grupparbete, seminarier, föreläsningar, visningar, studiebesök, workshops samt handledning. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Studenten har rätt till handledning för projektet inklusive examensarbetet under det läsår där studenten är registrerad på kursen. Om det finns särskilda skäl, och om handledningsresursen inte förbrukats under aktuellt läsår, kan kursansvarig lärare i samråd med handledare besluta att erbjuda handledning under nästkommande läsår.

Examination

Kursen examineras genom:

 • examensarbete innefattande medieproduktion och vetenskaplig rapportering, betygsskala: UV
 • muntlig framläggning och granskning i grupp, betygsskala: UG
 • aktivt deltagande i seminarier, grupparbete och laborationer, betygsskala: UG
 • medieproduktionsuppgifter, betygsskala: UG
 • individuella skriftliga inlämningsuppgifter, betygsskala: UG

För Godkänt slutbetyg krävs minst Godkänt på samtliga moment. För Väl godkänt krävs dessutom Väl godkänt på examensarbetet.

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen. 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
EXA9 Projektutveckling 20 hp U, G
EX10 Examensarbete (etappkontroll 1) 10 hp U, G
EX11 Examensarbete (etappkontroll 2) 10 hp U, G
EX12 Examensarbete (färdigt arbete) 10 hp U, G, VG
EX13 Vidareföring 10 hp U, G

Ordinarie litteratur

Böcker

Abrahamson Löfström, Carina, Rombach, Björn, (2020) Andra hjälpen : allt du behöver veta för att skriva en uppsats. Upplaga 1 Lund : Studentlitteratur

ISBN: 9789144130682

Kompletterande litteratur

Böcker

Bergman, Marina, (2022) Att studera på högskolan : studieteknik och motivation på vägen. Tredje upplagan Lund : Studentlitteratur

ISBN: 9789144140285

Bryman, Alan, Nilsson, Björn, (2018) Samhällsvetenskapliga metoder. Tredje upplagan Stockholm : Liber

ISBN: 9789147112067

Ehn, Billy, Löfgren, Orvar, (2012) Kulturanalytiska verktyg. 1. uppl. Malmö : Gleerup

ISBN: 9789140680969

Övrigt

Ytterligare litteratur kan tillkomma

Litteraturlistan uppdaterad: 2022-10-27

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.