Kultur i rörelse, 7.5 hp

Culture in Motion, 7.5 credits

739G57

Huvudområde

Kultur och mediegestaltning Globala studier av kultur och samhälle

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Johanna Dahlin

Kursansvarig

Mansi Kashatria

Tillgänglig för utbytesstudenter

Ja

Kontaktinformation

Jonas Johansson, Studievägledare

Mansi Kashatria, Kursansvarig

Ulrika Sund, Administratör

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
Fristående kurs (Kvartsfart, Dagtid) HT 2024 202434-202503 Engelska Norrköping
Fristående kurs (Kvartsfart, Dagtid) HT 2024 202434-202503 Engelska Norrköping
F7KGS Globala studier, kandidatprogram 3 (HT 2024) 202434-202503 Engelska Norrköping V
F7KGS Globala studier, kandidatprogram 5 (HT 2024) 202434-202503 Engelska Norrköping V

Huvudområde

Kultur och mediegestaltning, Globala studier av kultur och samhälle

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2F

Kursen ges för

 • Kandidatprogrammet i globala studier

Förkunskapskrav

 • 60 hp godkända i ett humanistiskt eller samhällsvetenskapligt ämne
 • Engelska 6
  Undantag ges för svenska

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • kritiskt diskutera interaktionen mellan kultur, historia och samhällsutvecklingen i särskilda kontexter
 • applicera och problematisera aktuella metoder och teorier inom kritisk kulturarvsforskning samt applicera dessa på fallstudier
 • identifiera kunskapsbehov och problemområden inom kritisk kulturarvsforskning
 • redogöra för och diskutera olika tvärvetenskapliga och internationella perspektiv inom kulturarvsforskning
 • kritiskt diskutera relationen mellan lokalt och globalt kulturarv

Kursinnehåll

I kursen läggs fokus på kritiska kulturarvsstudier som ett tvärvetenskapligt fält för att förstå samtida utmaningar i olika kulturella kontexter. Olika perspektiv inom kritisk kulturarvsteori integreras med praktiska studier av empiriska fall. Inom kursen behandlas nya sätt att förstå begrepp som ’globalt’ och ’lokalt’ genom att studera lokalt kulturarv utifrån kritisk kulturarvsteori. Innehållet i kursen har tydlig anknytning till forskningspraktik och hantverk genom att presentera aktuella metoder och begrepp för att tolka, förstå och tillämpa kulturarvsbegreppet med utgångspunkt i tvärvetenskaplighet, samarbete och applicerbarhet inom olika sammanhang. 

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av litteraturstudier, föreläsningar, grupparbeten och seminarier. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier. 

Undervisnings- och examinationsspråk: Engelska

Examination

Kursen examineras genom:

 • aktivt deltagande i seminarier, betygsskala: UG
 • individuell muntlig presentation, betygsskala: UG
 • individuell skriftlig uppgift, betygsskala: EC

För Godkänt (E) som slutbetyg krävs minst E på individuell skriftlig uppgift samt Godkänt på övriga moment. Högre betyg grundas på den individuella skriftliga uppgiften.

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen. 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

ECTS, EC

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
OBL1 Obligatoriska seminarier 2 hp EC
RED1 Muntlig redovisning 1.5 hp EC
UPG1 Skriftlig redovisning 4 hp EC
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.