Socialantropologi 4, avancerad kurs, 30 hp

Social Anthropology 4, advanced course, 30 credits

741A01

Kursen är nedlagd.

Huvudområde

Socialantropologi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Åsa Nilsson Dahlström, Björn Alm

Kursansvarig

Åsa Nilsson Dahlström, Björn Alm

Studierektor eller motsvarande

Åsa Nilsson Dahlström

Kontaktinformation

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) VT 2019 201904-201923 Svenska Linköping

Huvudområde

Socialantropologi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs genomgången Socialantropologi fördjupningskurs (30 hp) med minst 22,5 hp godkända, inklusive uppsats eller motsvarande. Utöver ovan krävs godkända kunskaper i svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande på en avancerad nivå kunna

- kritiskt diskutera och analysera sina kunskaper om huvudområdet socialantropologi, inklusive en överblick över området och fördjupade kunskaper inom vissa delar av området, samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete,

- självständigt identifiera och formulera frågeställningar utifrån aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete inom huvudområdet socialantropologi,

- självständigt kunna tillämpa fördjupade metodkunskaper- och färdigheter inom socialantropologi i planeringen och genomförandet av kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar,

- analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer på ett integrerat sätt, även med begränsad information,

- göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,

- identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och ta ansvar för sin egen och ämnets kunskapsutveckling,

- i muntlig och skriftlig form kritiskt diskutera och analysera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa, i dialog med olika grupper i samhället, och

- kritiskt diskutera och analysera vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används.

Kursinnehåll

Socialantropologi 4 är uppdelad i tre delkurser:

Socialantropologisk översikt: teman och regioner, 7,5 hp
Delkursen fokuserar på aktuellt socialantropologiskt forsknings- och utvecklingsarbete och antropologisk omvärldskunskap inom olika aktuella teman, t ex sociala organisationsformer, ekonomi, politik, genus, globalisering, migration, socialisering, identitet, hälsa, miljö, etc., och inom olika regioner av världen.

Socialantropologisk fördjupning: tema och region, 7,5 hp
Delkursen fokuserar på aktuell socialantropologisk forsknings- och utvecklingsarbete och antropologisk omvärldskunskap för uppsatsskrivande studenter, med inriktning mot det valda uppsatsämnet.

Uppsats i socialantropologi, 15 hp
Delkursen innebär ett självständigt planerat och individuellt genomfört uppsatsarbete. Arbetet ska uppfylla socialantropologiska vetenskapliga, metodologiska och etiska krav, och relatera till teoriutvecklingen inom det aktuella forskningsområdet. Arbetet redovisas i skrift i form av en uppsats.

Undervisnings- och arbetsformer

Kursarbetet består i huvudsak av litteraturstudier på egen hand. Därtill kommer undervisning i form av seminarier och individuell handledning.

Examination

Delkurserna Socialantropologisk översikt samt Socialantropologisk fördjupning examineras genom skriftligt redovisade resultat av individuella arbeten, som ventileras i gemensamma seminarier där studenten försvarar sin egen och opponerar på andras skriftliga redovisning.

Delkursen Uppsats i socialantropologi innefattar ett självständigt planerat och individuellt genomfört uppsatsarbete, som redovisas i form av en uppsats. Examination av uppsatser sker genom framläggande och försvar av det egna arbetet samt opposition. Övrig information om examinationens form och innehåll finns i kursens studiehandledning.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för kultur och kommunikation

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.