Historiska perspektiv på etnicitet och migration, 7.5 hp

Historical perspectives on ethnicity and migration, 7.5 credits

742A20

Huvudområde

Etnicitet

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Stefan Jonsson

Kursansvarig

Stefan Jonsson

Studierektor eller motsvarande

Zoran Slavnic
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7MEM Ethnic and Migration Studies, Master´s Programme - First and main admission round 1 (HT 2022) 202236-202240 Engelska Norrköping, Norrköping O
F7MEM Ethnic and Migration Studies, Master´s Programme - Second admission round (open only for Swedish/EU students) 1 (HT 2022) 202236-202240 Engelska Norrköping, Norrköping O

Huvudområde

Etnicitet

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1N

Kursen ges för

 • Master´s Programme in Ethnic and Migration Studies

Förkunskapskrav

 • Kandidatexamen 180 hp i något av följande ämnesområden:
  - humaniora
  - samhällsvetenskap
  - kulturvetenskap
  - beteendevetenskap 
  - naturvetenskap
  - vårdvetenskap 
  - konstnärlig inriktning
  eller motsvarande
 • Engelska 6
  Undantag ges för svenska

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande på avancerad nivå kunna:

 • redogöra för hur historiska och samhälleliga omständigheter påverkar dels migrationsprocesser, dels uppkomsten och förändringen av etniska identiteter, samt kritiskt bedöma litteraturen på området;
 • på vetenskaplig grund identifiera och formulera problem gällande migration, etnicitet, och identitetsformationer under den moderna och samtida perioden; 
 • definiera och analysera begrepp som etnicitet, ras, medborgarskap, gemenskap, gräns och migration, samt tillämpa dessa begrepp i empiriska och teoretiska sammanhang på ett sätt som påvisar grundläggande metodologisk förståelse;
 • redogöra för och tillämpa regler som gäller för akademisk referenshantering och källkritik;
 • ge och ta konstruktiv kritik samt redogöra för innebörden och konsekvenserna av plagiat;
 • redogöra för grundläggande etiska problem och förhållningssätt inom ämnesområdet Etnicitet och migration.

Kursinnehåll

Kursen behandlar historiska och sociologiska perspektiv på hur migration har format historien och samhället. Den tar också upp begrepp och fenomen som identitet, ras, etnicitet, nation, medborgarskap, gränser, och andra gemenskapsbildningar. På kursen betraktas migration, identitet och besläktade fenomen som såväl konstituerande för som konstituerade av den mänskliga historien. Studenterna möter i kurslitteraturen en rad klassiska texter inom området etnicitet och migration, och lär sig att problematisera grundläggande teoretiska och metodologiska frågor som aktualiseras av texterna. Kursen introducerar också studenterna till forskningsbibliotekets resurser. Vidare behandlar kursen innebörden av ett akademiskt förhållningssätt, dels ifråga om hur man värderar, använder och anger källor och tillämpar grundläggande regler för akademisk referenshantering och citering, dels i fråga om vetenskaplig diskussion och kritisk granskning av akademiska texter.

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen består av seminarier och föreläsningar. Den studerande förväntas vara väl förberedd inför föreläsningar och ha fullgjort givna uppgifter inför seminarier.

Kursen ges på engelska.

Examination

Examinationen sker genom aktivt seminariedeltagande och skriftliga uppgifter. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

ECTS, EC

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
EXAM Examination 7.5 hp EC
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.