Världssystemet i en post-kolonial era, 7.5 hp

The World System in the Post-colonial Era, 7.5 credits

742A22

Huvudområde

Etnicitet och migration

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Claudia Tazreiter

Kursansvarig

Claudia Tazreiter

Studierektor eller motsvarande

Zoran Slavnic
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7MEM Ethnic and Migration Studies, Master´s Programme - First and main admission round 1 (HT 2022) 202241-202245 Engelska Norrköping, Norrköping O
F7MEM Ethnic and Migration Studies, Master´s Programme - Second admission round (open only for Swedish/EU students) 1 (HT 2022) 202241-202245 Engelska Norrköping, Norrköping O

Huvudområde

Etnicitet och migration

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1N

Kursen ges för

 • Master´s Programme in Ethnic and Migration Studies

Förkunskapskrav

 • Kandidatexamen 180 hp i något av följande ämnesområden:
  - humaniora
  - samhällsvetenskap
  - kulturvetenskap
  - beteendevetenskap 
  - naturvetenskap
  - vårdvetenskap 
  - konstnärlig inriktning
  eller motsvarande
 • Engelska 6
  Undantag ges för svenska

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande på avancerad nivå kunna:

 • identifiera, redogöra för och diskutera olika teorier om internationalisering, världssystemet och globalisering, inklusive centrala begrepp som kolonialism, imperialism och modernisering;
 • analysera de inom kursen presenterade forskningstraditionerna kring globalisering och internationell migration,
 • kritiskt bedöma och ifrågasätta kopplingen mellan migration och utveckling, 
 • utvärdera och analysera migrationsregimer och policyresultat på nationell, regional och global nivå.

Kursinnehåll

Kursen introducerar studenterna till centrala teoretiska bidrag som med kritiskt och historiskt perspektiv länkar ihop globalisering och internationell migration. Kursen ger ett integrerat perspektiv på politisk ekonomi i förhållande till internationell migration, dess former, orsaker och konsekvenser. Studenter introduceras bl.a. till perspektiv kring världssystem och nord-syd relationer, i en kritisk diskussion nationalism, etnocentrism och orientalism.

Olika teorier presenteras och diskuteras kring sambandet, spänningar och motsättningar mellan utveckling och migration. Internationella aktörer och staters roller diskuteras och analyseras i förhållande till politisk styrning och policys som syftar till att lösa problem vilka orsakas av ojämlikheter globalt och lokalt, via bistånd/samarbete, migration, utveckling och omfördelande välfärdspolitik.

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen består av seminarier, föreläsningar, grupparbeten och individuella arbeten. Den studerande förväntas vara väl förberedd inför föreläsningar och ha fullgjort givna överenskomna uppgifter inför seminarier. Kursen ges på engelska.

Examination

Examination på kursen sker på genom seminariedeltagande och skriftliga uppgifter. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

ECTS, EC

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
OBL1 Seminariedeltagande 0 hp EC
UPG1 Skriftlig uppgift 2 hp EC
EXA1 Examination 5.5 hp EC
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.