Ras, etnicitet och migration i kultur och konst, 7.5 hp

Race, Ethnicity and Migration in Culture and the Arts, 7.5 credits

742A25

Huvudområde

Etnicitet och migration

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Stefan Jonsson

Kursansvarig

Stefan Jonsson

Studierektor eller motsvarande

Olav Nygård
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7MEM Ethnic and Migration Studies, Master´s Programme - First and main admission round 2 (VT 2023) 202309-202313 Engelska Norrköping, Norrköping O
F7MEM Ethnic and Migration Studies, Master´s Programme - Second admission round (open only for Swedish/EU students) 2 (VT 2023) 202309-202313 Engelska Norrköping, Norrköping O

Huvudområde

Etnicitet och migration

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1N

Kursen ges för

 • Master´s Programme in Ethnic and Migration Studies

Förkunskapskrav

 • Kandidatexamen 180 hp i något av följande ämnesområden:
  - humaniora
  - samhällsvetenskap
  - kulturvetenskap
  - beteendevetenskap 
  - naturvetenskap
  - vårdvetenskap 
  - konstnärlig inriktning
  eller motsvarande
 • Engelska 6
  Undantag ges för svenska

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande på en avancerad nivå kunna:

 • redogöra för hur kulturella och estetiska uttryck bidragit till att upprätthålla föreställningar om ras och etnicitet i europeiska historia;
 • analysera hur estetiska berättelser och bilder kan problematisera och ifrågasätta stereotypiska framställningar av rasindelningar, etniska grupper, migranter och migration;
 • utföra historiskt grundade bedömningar av yttrandefrihetsprincipen i förhållande till förbud mot diskursivt våld med avseende på samtida framställningar av ras och etnicitet

Kursinnehåll

Kursen behandlar sambandet mellan kulturella och estetiska uttryck – exempelvis litterärt berättande, bildkonst, film, fotografi och scenkonst – och ras, etnicitet och migration. Utgångspunkten för kursen är att kulturella och estetiska uttryckssätt ger särskilda möjligheter att förstå vissa aspekter av etnicitet och migration, exempelvis fabricerandet etniska stereotyper, interkulturella möten eller exilens och diasporans erfarenheter. I kursen undersöks estetiska tendenser och genrer där ras och etnicitet har en särskilt framträdande roll, som karikatyren, primitivismen, reseskildringen och krigsjournalistiken. Studenterna gör fördjupade undersökningar av samtidsdebatter där konsten och kulturen fungerat som en arena för nya former av rasifiering såväl som nya fromer av antirasism. I detta sammanhang studeras även hur samtida föreställningar om ras, etnicitet, kön och migration kan analyseras i förhållande dels till yttrandefrihetsprincipen, dels till förbudet mot diskursivt våld. I kursen tillämpas genomgående ett intersektionellt perspektiv på etnicitet och migration.

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen består av seminarier, föreläsningar, grupparbeten och individuella arbeten. Den studerande förväntas vara väl förberedd inför föreläsningar och ha fullgjort givna överenskomna uppgifter inför seminarier. Kursen ges på engelska.

Examination

Examination på kursen sker på genom seminariedeltagande och skriftliga uppgifter. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

ECTS, EC

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
IND2 Essä 3 hp EC
IND1 Journal-seminarier 4.5 hp EC
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.