Migration och asylpolitik i den Europeiska unionen, 7.5 hp

Migration and Asylum Policy in the European Union, 7.5 credits

742A26

Huvudområde

Etnicitet och migration

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Peo Hansen

Kursansvarig

Peo Hansen

Studierektor eller motsvarande

Olav Nygård
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7MEM Ethnic and Migration Studies, Master´s Programme - First and main admission round 2 (VT 2023) 202314-202318 Engelska Norrköping, Norrköping O
F7MEM Ethnic and Migration Studies, Master´s Programme - Second admission round (open only for Swedish/EU students) 2 (VT 2023) 202314-202318 Engelska Norrköping, Norrköping O

Huvudområde

Etnicitet och migration

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

 • Master´s Programme in Ethnic and Migration Studies

Förkunskapskrav

 • Kandidatexamen 180 hp i något av följande ämnesområden:
  - humaniora
  - samhällsvetenskap
  - kulturvetenskap
  - beteendevetenskap 
  - naturvetenskap
  - vårdvetenskap 
  - konstnärlig inriktning
  eller motsvarande
 • Engelska 6
  Undantag ges för svenska

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande på en avancerad nivå kunna:

 • redogöra för samt kritiskt granska den samtida och historiska utvecklingen av migrations- och asylpolitiken i den Europeiska unionen
 • redogöra för och kritiskt granska kopplingarna och konflikterna mellan de olika policyområdena som tillsammans utgör EU:s asyl- och migrationspolitik
 • demonstrera analytiska färdigheter med utgångspunkt i teoretiska och begreppsliga perspektiv med relevans för forskningen om migrations- och asylpolitik

Kursinnehåll

I kursen behandlas migrations- och asylpolitiken i den Europeiska unionen, både avseende den samtida och den historiska utvecklingen. Studenterna utvecklar analytiska färdigheter med hjälp av olika centrala teoretiska och konceptuella verktyg. I kursen läggs särskild vikt vid studiet av relationerna mellan de olika policyområdena inom EU:s migrations och asylpolitik; här inbegrips bl.a. arbetskraftsmigration, irreguljär migration, gränsbevakning och annan migrationssäkerhet samt integrationspolitik. Studenterna undersöker även kopplingarna och konflikterna mellan migrationspolitikens olika styrningsnivåer i EU.

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen består av seminarier, föreläsningar och individuella arbeten. Den studerande förväntas vara väl förberedd inför föreläsningar och ha fullgjort givna överenskomna uppgifter inför seminarier. Kursen ges på engelska.

Examination

Examination på kursen sker på genom seminariedeltagande och skriftliga uppgifter. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

ECTS, EC

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
GRU1 Gruppuppgift 2.5 hp EC
EXAM Individuell examination 5 hp EC
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.