Kritiska fallstudier i etnicitet och migration, 7.5 hp

Critical Cases in Ethnic and Migration Studies, 7.5 credits

742A27

Huvudområde

Etnicitet

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Erik Berggren

Kursansvarig

Erik Berggren

Studierektor eller motsvarande

Olav Nygård
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7MEM Ethnic and Migration Studies, Master´s Programme - First and main admission round 2 (VT 2023) 202319-202323 Engelska Norrköping, Norrköping O
F7MEM Ethnic and Migration Studies, Master´s Programme - Second admission round (open only for Swedish/EU students) 2 (VT 2023) 202319-202323 Engelska Norrköping, Norrköping O

Huvudområde

Etnicitet

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1N

Kursen ges för

 • Master´s Programme in Ethnic and Migration Studies

Förkunskapskrav

 • Kandidatexamen 180 hp i något av följande ämnesområden:
  - humaniora
  - samhällsvetenskap
  - kulturvetenskap
  - beteendevetenskap 
  - naturvetenskap
  - vårdvetenskap 
  - konstnärlig inriktning
  eller motsvarande
 • Engelska 6
  Undantag ges för svenska

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande på en avancerad nivå inom Etnicitet och migration kunna:

 • relatera kopplingar mellan teoretisk och metodologisk kunskap till empiriska fall,
 • välja, utforma och genomföra en fallstudie,
 • tillämpa relevanta analytiska verktyg för det valda fallet,
 • presentera argument och diskutera slutsatser.

Kursinnehåll

Kursen innefattar en översikt över, preliminär analys av och kritisk diskussion av ett valt fall inom etnicitets- och migrationsstudier. I samarbete med lärare väljer de studerade (enskilt eller i grupp) ett fall, ett problem, en händelse, en litteratur eller liknande, och presenterar ett utkast till möjliga sätt att angripa detta på. De studerande presenterar sina respektive fall både muntligt och skriftligt.  

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen består av seminarier, föreläsningar och workshops. Arbetet med fall genomförs vid seminarier och workshops. Den studerande förväntas vara väl förberedd inför föreläsningar och ha fullgjort givna uppgifter inför seminarier.

Kursen ges på engelska.

Examination

Examination på kursen ske genom aktivt seminariedeltagande och skriftliga uppgifter. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

ECTS, EC

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
OBL1 Obligatorisk seminarieuppgift 1.5 hp EC
GRU1 Gruppuppgift 6 hp EC
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.