Inkludering, medborgskap och exkludering, 7.5 hp

Inclusion, Citizenship and Exclusion, 7.5 credits

742A29

Huvudområde

Etnicitet och migration

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Julia Willén

Kursansvarig

Julia Willén

Studierektor eller motsvarande

Olav Nygård
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7MEM Ethnic and Migration Studies, Master´s Programme - First and main admission round 3 (HT 2023) 202341-202345 Engelska Norrköping, Norrköping O
F7MEM Ethnic and Migration Studies, Master´s Programme - Second admission round (open only for Swedish/EU students) 3 (HT 2023) 202341-202345 Engelska Norrköping, Norrköping O

Huvudområde

Etnicitet och migration

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1F

Kursen ges för

 • Master´s Programme in Ethnic and Migration Studies

Förkunskapskrav

 • Kandidatexamen 180 hp i något av följande ämnesområden:
  - humaniora
  - samhällsvetenskap
  - kulturvetenskap
  - beteendevetenskap 
  - naturvetenskap
  - vårdvetenskap 
  - konstnärlig inriktning
  eller motsvarande
 • Engelska 6
  Undantag ges för svenska
 • 37,5 hp godkända inom programmet

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande på en avancerad nivå kunna:
– genomföra teoretiska analyser av social ojämlikhet, sociala skillnader, etnisk diskriminering, och rasifiering;
– redogöra för och kritiskt diskutera hur social ojämlikhet, sociala skillnader, etnisk diskriminering och rasifiering bemöts av minoriteter, migranter och underordnade grupper;
– kritiskt tolka historiska källor och primärmaterial som berör inkludering, medborgarskap och exkludering. 

Kursinnehåll

Kursens utgångspunkt är antagandet att samhälleliga skillnader har såväl en horisontell dimension (inkludering och exkludering) som en vertikal dimension (underordning, exploatering). I kursen ges fördjupad teoretisk kunskap om kulturella identiteter, social ojämlikhet, sociala skillnader, etnisk diskriminering, och rasifiering, liksom även om populistiska och auktoritära rörelser och anspråk på etnisk över- och underordning. Betydande delar av kursen behandlar kultur- och samhällsvetenskapliga förklaringar av exkludering och inkludering – exempelvis teorier om fattigdom, prekarisering, marginalisering och subalternitet, samt av etnisk överordning, rasism, xenofobi och populism. Under kursen förmedlas förmågan att kritiskt diskutera, tolka och analysera sådana teoriers implikationer för förståelsen av sambanden mellan social utsatthet, migration och etnicitet. Kursen präglas av ett idéhistoriskt och globalt perspektiv på dessa ämnen och betonar den ömsesidiga växelverkan som råder mellan förändringar av migrationspolitiken, ekonomiska förändringar på global, regional och lokal nivå och kulturella förändringar.

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen sker i form av seminarier, föreläsningar, grupparbeten och individuella arbeten.
Undervisningsspråk är engelska. 

Examination

Examination sker genom aktivt seminariedeltagande och skriftliga uppgifter. Detaljerade upplysningar om examinationen finns i studiehandboken. 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

ECTS, EC

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
EXAM Individuell examination 4.5 hp EC
GRU1 Gruppuppgift 1.5 hp EC
SEM1 Seminarier 1.5 hp EC
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.