Aktuella frågor inom etnicitets- och migrationsforskningen, 7.5 hp

Contemporary Issues in Ethnic and Migration Studies, 7.5 credits

742A31

Huvudområde

Etnicitet och migration

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Anna Bredström

Kursansvarig

Anna Bredström

Studierektor eller motsvarande

Olav Nygård
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7MEM Ethnic and Migration Studies, Master´s Programme - First and main admission round 3 (HT 2023) 202346-202403 Engelska Norrköping, Norrköping V
F7MEM Ethnic and Migration Studies, Master´s Programme - Second admission round (open only for Swedish/EU students) 3 (HT 2023) 202346-202403 Engelska Norrköping, Norrköping V

Huvudområde

Etnicitet och migration

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1F

Kursen ges för

 • Master´s Programme in Ethnic and Migration Studies

Förkunskapskrav

 • Kandidatexamen 180 hp i något av följande ämnesområden:
  - humaniora
  - samhällsvetenskap
  - kulturvetenskap
  - beteendevetenskap 
  - naturvetenskap
  - vårdvetenskap 
  - konstnärlig inriktning
  eller motsvarande
 • Engelska 6
  Undantag för svenska
 • 37,5 hp godkända inom programmet

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande på avancerad nivå kunna:
- kritiskt analysera aktuella frågor beträffande migration och etniska relationer utifrån ett specifikt fall, utifrån utvalda policy-dokument, samt ur teoretisk synvinkel;
– kritiskt analysera specifika problem beträffande migration och etniska relationer samt formulera alternativa lösningar;
– relatera de inom kursen behandlade sakfrågorna till specifika vetenskapliga diskussioner och relevant litteratur inom fältet etniska relationer och migration.

Kursinnehåll

Under kursen ges möjlighet att inom ett särskilt problemområde nå fördjupad kunskap om historiska och sociologiska perspektiv på migration och etniska relationer samt sambanden däremellan. Kursens centrala teman berör tillämpningen av begrepp och teorier i studiet av migration och etnicitet och hur de sammanhänger med samhället i övrigt; det berör också olika tillvägagångssätt att empiriskt undersöka migrationsprocesser, migranters erfarenheter samt förändringen av åtgärder och normer på lokal, nationell, regional och global nivå.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisning ges i form av mindre seminarier, med hög andel självständiga studier samt seminarier. Undervisningsspråk är engelska.

Examination

Examination sker genom aktivt seminariedeltagande och skriftliga uppgifter. Detaljerade upplysningar om examinationen finns i studiehandboken. 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

ECTS, EC

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
EXAM Examination 7.5 hp EC
SEM1 Seminarier 0 hp EC
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.