Individuell fördjupning inom etnicitets- och migrationsforskning, 7.5 hp

Special Readings in Ethnic and Migration Studies, 7.5 credits

742A33

Huvudområde

Etnicitet och migration

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Claudia Tazreiter

Kursansvarig

Claudia Tazreiter

Studierektor eller motsvarande

Olav Nygård
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7MEM Ethnic and Migration Studies, Master´s Programme - First and main admission round 3 (HT 2023) 202346-202403 Engelska Norrköping, Norrköping V
F7MEM Ethnic and Migration Studies, Master´s Programme - Second admission round (open only for Swedish/EU students) 3 (HT 2023) 202346-202403 Engelska Norrköping, Norrköping V

Huvudområde

Etnicitet och migration

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1F

Kursen ges för

 • Master´s Programme in Ethnic and Migration Studies

Förkunskapskrav

 • Kandidatexamen 180 hp i något av följande ämnesområden:
  - humaniora
  - samhällsvetenskap
  - kulturvetenskap
  - beteendevetenskap 
  - naturvetenskap
  - vårdvetenskap 
  - konstnärlig inriktning
  eller motsvarande
 • Engelska 6
  Undantag ges för svenska
 • 37,5 hp godkända inom programmet

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande på avancerad nivå kunna:
– demonstrera fördjupad kunskap inom ett valt forskningsområde inom etnicitets- och migrationsstudier;
– kritiskt diskutera de teoretiska, metodologiska och empiriska förutsättningarna för forskningen inom det valda forskningsområdet. 

Kursinnehåll

Kursen utgör en fritt vald fördjupning och specialisering inom ett visst område inom etnicitets- och migrationsforskningen. Kursen består av individuellt arbete under handledning.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisning på kursen ges i form av ett begränsat antal handledningstillfällen som huvudsakligen syftar till att ta fram en bibliografi, varefter följer självstudier samt ett självständigt författande av en kortare uppsats eller essä. Undervisningsspråk är engelska.

Examination

Examination sker genom skriftlig uppgift. Detaljerade upplysningar om examinationen finns i studiehandboken. 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

ECTS, EC

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
EXAM Examination 7.5 hp EC
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.