Praktik, 7.5 hp

Internship, 7.5 credits

742A34

Huvudområde

Etnicitet och migration

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Karin Krifors

Kursansvarig

Rudeina Mkdad

Studierektor eller motsvarande

Olav Nygård
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7MEM Ethnic and Migration Studies, Master´s Programme - First and main admission round 3 (HT 2023) 202346-202403 Engelska Norrköping, Norrköping V
F7MEM Ethnic and Migration Studies, Master´s Programme - Second admission round (open only for Swedish/EU students) 3 (HT 2023) 202346-202403 Engelska Norrköping, Norrköping V

Huvudområde

Etnicitet och migration

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1F

Kursen ges för

 • Master´s Programme in Ethnic and Migration Studies

Förkunskapskrav

 • Kandidatexamen 180 hp i något av följande ämnesområden:
  - humaniora
  - samhällsvetenskap
  - kulturvetenskap
  - beteendevetenskap 
  - naturvetenskap
  - vårdvetenskap 
  - konstnärlig inriktning
  eller motsvarande
 • Engelska 6
  Undantag ges för svenska
 • 37,5 hp godkända inom programmet

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande på en avancerad nivå inom området Etnicitet och migration kunna
– självständigt bedöma och analysera möjligheter och begränsningar vad gäller arbetet med etnicitets- och migrationsrelaterade frågor inom en organisation; 
– i relation till arbetslivets utmaningar och arbetsuppgifter inom etnicitet och migration kritiskt bedöma vilka möjligheter och begränsningar som kännetecknar egna kunskaper och färdigheter inom etnicitets- och migrationsfältet; 
– kritiskt reflektera kring hur egna teoretiska kunskaper kan omsättas i det praktiska arbetet i en organisation.

Kursinnehåll

Kursen består av en 4-5 veckor lång period av praktik inom en relevant organisation och med arbetsuppgifter som berör etnicitet och migration. Praktiken ger möjlighet att reflektera över hur teoretiska kunskaper låter sig tillämpas och användas i praktisk verksamhet. På kursen tillägnar sig studenterna färdigheter, kompetens och verktyg för att möta arbetslivets krav och utmaningar. Särskild vikt fästs vid förmågan att genom teorigrundad reflektion och kontextualiserad analys självständigt identifiera och kritiskt bedöma problem och möjligheter inom verksamheten där praktiken är förlagd, liksom vid förmågan att i relation till specifika arbetssituationer utveckla självkännedom samt sinne för de personliga förutsättningarna i arbete med etnicitets- och migrationsfrågor.

Undervisnings- och arbetsformer

Praktiken innebär att studenten deltar i verksamheten på en relevant arbetsplats. Praktiken inkluderar självständiga uppgifter som studenten förväntas utföra på ett kvalificerat och professionellt sätt. 

Studenterna ansvarar själva för att hitta sin praktikplats, ta kontakt och se till att hens uppgifter under praktikperioden uppfyller de kriterier som är satta av programmet. På så sätt övar sig studenterna i att skapa kontakter och tränar på att presentera de erfarenheter och kunskaper de besitter. I detta arbete finns kursansvarig för praktikkursen tillgänglig för stöd och handledning. Praktikplatser ska godkännas av kursansvarig och/eller programansvarig. Praktiken kan göras i Sverige eller utomlands.

Examination

Examination sker genom att studenten lämnar en skriftlig rapport efter genomförd praktik. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

ECTS, EC

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
EXAM Examination 7.5 hp EC
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.