Masteruppsats i Etnicitet och migration, 30 hp

Master’s Thesis in Ethnic and Migration Studies, 30 credits

742A36

Huvudområde

Etnicitet och migration

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Claudia Tazreiter

Kursansvarig

Claudia Tazreiter

Studierektor eller motsvarande

Olav Nygård
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7MEM Ethnic and Migration Studies, Master´s Programme - First and main admission round 4 (VT 2024) 202404-202423 Engelska Norrköping, Norrköping O
F7MEM Ethnic and Migration Studies, Master´s Programme - Second admission round (open only for Swedish/EU students) 4 (VT 2024) 202404-202423 Engelska Norrköping, Norrköping O

Huvudområde

Etnicitet och migration

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A2E

Kursen ges för

 • Master´s Programme in Ethnic and Migration Studies

Förkunskapskrav

 • Kandidatexamen 180 hp i något av följande ämnesområden:
  - humaniora
  - samhällsvetenskap
  - kulturvetenskap
  - beteendevetenskap 
  - naturvetenskap
  - vårdvetenskap 
  - konstnärlig inriktning
  eller motsvarande
 • Engelska 6
  Undantag ges för svenska
 • 37,5 hp godkända inom programmet

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande på en avancerad nivå kunna 
- självständigt formulera en relevant forskningsuppgift inom ämnet etnicitet och migration;
- planera, genomföra samt skriftligt redovisa ett kvalificerat självständigt arbete i ämnet etnicitet och migration;
- tillämpa fördjupade ämnes− och metodkunskaper i etnicitet och migration;
- bidra till kunskapsutvecklingen inom området Etnicitet och migration samt visa fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete på det område som den egna forskningsuppgiften gäller;
- diskutera och försvara ett självständigt arbete med ett vetenskapligt förhållningssätt;
- kritiskt granska, värdera och diskutera andra vetenskapliga texter utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt. 

Kursinnehåll

Kursen innebär ett självständigt arbete där studenten utformar och genomför en vetenskaplig undersökning. Studenten ska formulera en relevant forskningsuppgift inom ämnet etnicitet och migration, bearbeta ett omfattande teoretiskt och empiriskt material samt redovisa resultaten i en skriftlig uppsats. Uppsatsarbetet genomförs i samråd med en handledare. 

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen består av individuellt arbete under handledning. Handledningen kompletteras av en seminarieserie.

Examination

Kursen examineras genom färdigställandet av en skriftlig rapport, samt genom presentation och försvar av den samma vid seminarium. Därtill fordras för examination att studenten genomför opposition på en annan students masteruppsats. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

ECTS, EC

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
SEM1 Halvtidsseminarium 10 hp EC
OPPO Presentation och opposition 0 hp EC
EXAM Masteruppsats 20 hp EC
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.