Class, Labour Migration and Globalization, 7.5 hp

Class, Labour Migration and Globalization, 7.5 credits

742A39

Huvudområde

Etnicitet och migration

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående kurs

Examinator

Olav Nygård

Kursansvarig

Olav Nygård

Studierektor eller motsvarande

Olav Nygård

Kontaktinformation

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) HT 2023 202346-202350 Engelska Norrköping, Norrköping

Huvudområde

Etnicitet och migration

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1N

Förkunskapskrav

  • Kandidatexamen med humanistisk, samhälls-, kultur-, beteende-, natur-, vårdvetenskaplig eller konstnärlig inriktning eller motsvarande
  • Engelska 6
    Undantag ges för svenska

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande på avancerad nivå kunna 
 - kritiskt granska teorier om migration, social- och arbetsmarknadsregimer på global, regional och nationell nivå;
 - länka gränsöverskridande klassbildning med migration och segmentering av  arbetsmarknaden i den globala politiska ekonomin;
- identifiera och demonstrera centrala problem och debatter inom litteratur och aktuella politiska dilemman på global, regional och nationell nivå;
- redogöra för viktiga demografiska utmaningar och hur de är relaterade till migration.

Kursinnehåll

Kursen behandlar internationell migration, nya arbetsmarknadsregimer och transnationell klassbildning i globalt sammanhang. Mot bakgrund av den globala ekonomiska krisen och nyliberala politiska åtgärder introducerar kursen aktuella problem med växande ojämlikhet mellan och inom länder och den roll som migrationen antas ha för att möta dessa utmaningar. Frågor om medborgarskap, integration och utanförskap inom den post-fordistiska kapitalismen kopplas till centrala begrepp som ras, rasifiering, etnicitet och genus. Detta inbegriper frågor om ojämlik migration, ekonomins informalisering, arbetslivets prekarisering, segmenteringen av arbetskraft utifrån etnicitet, ras och genus, samt transnationella klassformationer. Fokus läggs vid analys och problematisering av nya klassbildningar och utforskandet av åtstramningsåtgärdernas följder för utsatta arbetstagare.
Kursen kommer också att ta upp demografiska utmaningar och frågan om hur migrationsregimer interagerar med välfärds- och genusregimer med avseende bland annat på frågor som globala produktionskedjor, distribution, erkännande och representation. På kursen studeras även begrepp som globala värdekedjor i anknytning till migrerande arbetstagare samt cirkulär migration i anknytning till prognoser om arbetskraftsbrist i det "åldrande Europa" och om underskott i vård-, omsorgs- och tjänstesektorn.

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen består av seminarier, föreläsningar, grupparbeten och individuella arbeten. Den studerande förväntas vara väl förberedd inför föreläsningar och ha fullgjort givna uppgifter inför seminarier. Kursen ges på engelska.

Examination

Examination sker genom aktivt seminariedeltagande och skriftliga uppgifter. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

ECTS, EC

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
OBL1 Seminariedeltagande 0 hp EC
EXA1 Uppsats 7.5 hp EC
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.