Race, Ethnicity and Migration in Culture and the Arts, 7.5 hp

Race, Ethnicity and Migration in Culture and the Arts, 7.5 credits

742A40

Huvudområde

Etnicitet och migration

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående kurs

Examinator

Stefan Jonsson

Kursansvarig

Stefan Jonsson

Studierektor eller motsvarande

Olav Nygård

Tillgänglig för utbytesstudenter

Ja

Kontaktinformation

Anna Martin, Study Adviser

Gunilla Bygdén. administrator

Kostas Mitropoulos, international coordinator

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) VT 2023 202309-202313 Engelska Norrköping
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) VT 2023 202309-202313 Engelska Norrköping

Huvudområde

Etnicitet och migration

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1N

Förkunskapskrav

  • Kandidatexamen med humanistisk, samhälls-, kultur-, beteende-, natur-, vårdvetenskaplig eller konstnärlig inriktning eller motsvarande
  • Engelska 6
    Undantag ges för svenska

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande på en avancerad nivå kunna:
- redogöra för hur kulturella och estetiska uttryck bidragit till att upprätthålla föreställningar om ras och etnicitet i europeiska historia; 
- analysera hur estetiska berättelser och bilder kan problematisera och ifrågasätta stereotypiska framställningar av rasindelningar, etniska grupper, migranter och migration; 
- utföra historiskt grundade bedömningar av yttrandefrihetsprincipen i förhållande till förbud mot diskursivt våld med avseende på samtida framställningar av ras och etnicitet. 

Kursinnehåll

Kursen behandlar sambandet mellan kulturella och estetiska uttryck – exempelvis litterärt berättande, bildkonst, film, fotografi och scenkonst – och ras, etnicitet och migration. Utgångspunkten för kursen är att kulturella och estetiska uttryckssätt ger särskilda möjligheter att förstå vissa aspekter av etnicitet och migration, exempelvis fabricerandet etniska stereotyper, interkulturella möten eller exilens och diasporans erfarenheter. I kursen undersöks estetiska tendenser och genrer där ras och etnicitet har en särskilt framträdande roll, som karikatyren, primitivismen, reseskildringen och krigsjournalistiken. Studenterna gör fördjupade undersökningar av samtidsdebatter där konsten och kulturen fungerat som en arena för nya former av rasifiering såväl som nya fromer av antirasism. I detta sammanhang studeras även hur samtida föreställningar om ras, etnicitet, kön och migration kan analyseras i förhållande dels till yttrandefrihetsprincipen, dels till förbudet mot diskursivt våld. I kursen tillämpas genomgående ett intersektionellt perspektiv på etnicitet och migration.

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen består av seminarier, föreläsningar, grupparbeten och individuella arbeten. Den studerande förväntas vara väl förberedd inför föreläsningar och ha fullgjort givna uppgifter inför seminarier. Kursen ges på engelska.

Examination

Examination på kursen sker genom aktivt seminariedeltagande och skriftliga uppgifter. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

ECTS, EC

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
IND2 Essä 3 hp EC
IND1 Journal-seminarier 4.5 hp EC
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.