Migration, Health and Biopolitics, 7.5 hp

Migration, Health and Biopolitics, 7.5 credits

742A42

Huvudområde

Etnicitet och migration

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående kurs

Examinator

Anna Bredström

Kursansvarig

Anna Bredström

Studierektor eller motsvarande

Olav Nygård

Tillgänglig för utbytesstudenter

Ja

Kontaktinformation

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) HT 2024 202436-202440 Engelska Norrköping, Norrköping
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) HT 2024 202436-202440 Engelska Norrköping, Norrköping

Huvudområde

Etnicitet och migration

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1N

Förkunskapskrav

  • Kandidatexamen med humanistisk, samhälls-, kultur-, beteende-, natur-, vårdvetenskaplig eller konstnärlig inriktning eller motsvarande
  • Engelska 6
    Undantag ges för svenska

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande på en avancerad nivå kunna:
- kritiskt redogöra för hur samband mellan migration, hälsa och biopolitik kan ta sig uttryck;
- analysera hälsopolitik och hälsopraktik, samt berättelser om hälsa och välmående, i relation till teorier om nation, etnicitet och ras. 
- kritiskt redogöra för den människo- och samhällssyn som präglat befolkningsreglering, rasbiologi, kolonial psykiatri och postmodern genetik. 

Kursinnehåll

I kursen behandlas frågor om hälsa utifrån intersektionella teorier om migration, etnicitet och rasism. I kursen tas som utgångspunkt att kroppar, känslor och nära relationer formas av migrationserfarenheter, etnisk tillhörighet och rasifierade strukturer, och studenterna undersöker hur detta kommer till uttryck på såväl individens som gruppens och samhällets nivå. 
I kursen innefattas kritiska perspektiv på global och nationell hälsopolicy, med ett särskilt fokus på kopplingar mellan hälsa och biopolitik. I kursen behandlas historiska och samtida exempel på befolkningsreglering; rasbiologins historia och postmodern genetik; kolonial psykiatri samt migration och trauma. I kursen behandlas även institutionella perspektiv, med ett särskilt fokus på samband mellan hälsovård och migrationsregimer, samt samspelet mellan sociokulturella och (bio)medicinska perspektiv.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av seminarier, föreläsningar, grupparbeten och individuella arbeten. Undervisningsspråk är engelska.

Examination

Examination sker genom aktivt seminariedeltagande och skriftliga uppgifter. Detaljerade upplysningar om examinationen finns i studiehandboken. 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

ECTS, EC

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
GRP1 Gruppuppgift 0 hp EC
EXAM Examination 7.5 hp EC
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.