Kvalitativa metoder inom studier av etnicitet och migration, 7.5 hp

Qualitative Methods in Ethnic and Migration Studies, 7.5 credits

742A47

Huvudområde

Etnicitet och migration

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Catrin Lundström

Kursansvarig

Catrin Lundström

Studierektor eller motsvarande

Zoran Slavnic
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7MEM Ethnic and Migration Studies, Master´s Programme - First and main admission round 1 (HT 2022) 202251-202308 Engelska Norrköping O
F7MEM Ethnic and Migration Studies, Master´s Programme - Second admission round (open only for Swedish/EU students) 1 (HT 2022) 202251-202308 Engelska Norrköping O

Huvudområde

Etnicitet och migration

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1N

Kursen ges för

 • Master´s Programme in Ethnic and Migration Studies

Förkunskapskrav

 • Kandidatexamen 180 hp i något av följande ämnesområden:
  - humaniora
  - samhällsvetenskap
  - kulturvetenskap
  - beteendevetenskap 
  - naturvetenskap
  - vårdvetenskap 
  - konstnärlig inriktning
  eller motsvarande
 • Engelska 6 eller motsvarande
  Undantag ges för svenska

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande på en avancerad nivå kunna:

 • redogöra för och kritiskt granska kvalitativa forskningsmetoder
 • kritiskt reflektera över sambanden mellan teori och metod
 • kritiskt reflektera över etiska dilemman i olika kvalitativa metoder inom studier av etnicitet och migration
 • tillämpa kvalitativa metoder inom studier av etnicitet och migration
 • kritiskt analysera och diskutera tillämpning av kvalitativa metoder inom studier av etnicitet och migration

Kursinnehåll

I kursen behandlas kvalitativa forskningsmetoder inom samhällsvetenskap och humaniora som tillämpas i studier av etniska relationer, etnisk mångfald, migration, diskriminering, rasism och social inkludering / utestängning. I kursen ges fokus på både fältets metodologiska heterogenitet och på att utveckla metodkunskaper genom djupgående specialisering i några specifika forskningsmetoder inom studier av etnicitet och migration.   

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av seminarier, föreläsningar och individuella arbeten. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier. 

Undervisnings- och examinationsspråk: Engelska.

Examination

Kursen examineras genom:

 • aktivt deltagande i seminarier, betygsskala: EC (P/F)
 • individuell skriftlig uppgift, betygsskala: EC

För Godkänt slutbetyg krävs Godkänt (E) på den individuella skriftliga uppgiften samt Pass på aktivt deltagande i seminarier. Högre betyg grundas på den individuella skriftliga uppgiften. 

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.

 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

ECTS, EC

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
SEM3 Seminarium deltagande 3 hp EC
EXA1 Uppsats 4.5 hp EC
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.