Masteruppsats i socialt arbete, 30 hp

Master thesis in social work (two year), 30 credits

745A50

Huvudområde

Socialt arbete

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Dimitris Michailakis

Kursansvarig

Dimitris Michailakis

Studierektor eller motsvarande

Veronika Wallroth

Kontaktinformation

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Halvfart, Dagtid) VT 2022 202204-202303 Svenska Norrköping
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) VT 2022 202204-202223 Svenska Norrköping

Huvudområde

Socialt arbete

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A2E

Förkunskapskrav

 • Socionomexamen 210 hp
  eller
  Kandidatexamen 180 hp i huvudområdet socialt arbete
  eller
  Kandidatexamen 180 hp i annat relevant huvudområde
 • 60 hp godkända i socialt arbete på avancerad nivå varav minst 15 hp i vetenskapsteori och vetenskaplig metod.
 • Godkänd svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande på avancerad nivå kunna:
- självständigt identifiera och formulera ett forskningsproblem som kan bidra till kunskapsutvecklingen inom socialt arbete samt utifrån detta planera och genomföra en vetenskaplig undersökning.
- söka tidigare forskning och teoretisk litteratur av relevans för socialt arbete samt på ett självständigt och fördjupat sätt diskutera och värdera detta material i relation till det aktuella forskningsproblemet.
- självständigt välja och tillämpa adekvata vetenskapliga metoder för insamling och analys av ett empiriskt material.
- självständigt tillämpa relevanta teorier och tidigare forskningsresultat för att på ett fördjupat och kritiskt sätt analysera och diskutera det egna empiriska materialet.
- på ett fördjupat sätt reflektera kring och diskutera en vetenskaplig undersökning i relation till forskningsetiska principer.
- självständigt rapportera den egna undersökningen i ett skrivet arbete som uppfyller vetenskapliga krav på språk och formalia.
- kritiskt granska ett annat vetenskapligt arbete samt försvara det egna.
- genomföra det vetenskapligt arbetet inom givna tidsramar.

Kursinnehåll

I kursen fördjupas, används och diskuteras kunskaper om aktuell forskning och utveckling inom socialt arbete, liksom kunskaper om för ämnet relevanta teoretiska utgångspunkter och vetenskapliga metoder. Under kursen skall den studerande under handledning planera, genomföra och rapportera en självständig vetenskaplig undersökning som skall bidra till kunskapsutvecklingen inom socialt arbete. Den studerande skall också kritiskt granska och diskutera ett annat vetenskapligt arbete.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av handledning och seminarier. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Kursen examineras genom ett skriftligt självständigt arbete som försvaras på ett seminarium. Opposition på ett annat självständigt arbete är obligatoriskt. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
UPP1 Framläggning, opposition och uppsats 15 hp U, G, VG
OBL1 Inlämning av tryckbart manus 0 hp D
EXM2 Forskningsöversikt och teoridiskussion 7.5 hp U, G
EXM1 Insamling och bearbetning av empiri 7.5 hp U, G
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.